Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 134
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 393466
Начало Училищни учебни планове 2022/2023 Организация на учебния ден за 2022/2023 година

 

УТВЪРЖДАВАМ:

Тонка Ченгелова

Директор

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:  /п/

Тонка Ченгелова

Директор

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

за учебната 2022/2023 година

Организацията на учебния ден е приета на заседание на Педагогическия съвет   с протокол №10/13.09.2022 г. и утвърдена от директора на училището със Заповед № РД 14-03/15.09.2022 г.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ

 

 

Организацията на обучението се извършва по училищен учебен план –УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ и ГЦОУД, приет на заседание на ПС на   13.09.2022 г.

(2) Обучението на учениците се осъществява в дневна форма на обучение, която е присъствена форма и учебните занятия при нея се провеждат от 8:00 ч. до 18:30 ч.при целодневна организация на учебния процес.

(3) Дневно разписание за учебната 2022/ 2023 година:

 

 

I клас                                                                         ГЦОУД

сутрешен блок                                                   следобеден  блок

Първи  клас

8:00-08:35

1. час

ГЦОУД
първи  клас

11:55 - 12:30

1.ч./Организиран отдих и физическа активност /Обедно хранене/

8:35 - 9:05

Голямо междучасие

12:30 - 13:05

2.ч./ Организиран отдих и физическа активност

09:05-09:40

2. час

13:05 - 13:40

3.ч./Самоподготовка

9:40 – 9:50

Междучасие

13:40 - 13:50

Почивка

09:50-10:25

3. час

13:50 - 14:25

4.ч./Самоподготовка

10:25 - 10:35

Междучасие

14:25 - 14:55

Почивка/Голямо междучасие

10:35 - 11:10

4. час

14:55 - 15:30

5.ч./Занимания по интереси

11:10- 11:20

Междучасие

15:30 - 15:40

Почивка

11:20-11:55

5. час

15:40 - 16:15

6.ч./Занимания по интереси

II клас                                                                      ГЦОУД

сутрешен блок                                                  следобеден блок

Втори  клас

8:00-08:35

1. час

ГЦОУД
втори  клас

11:55 - 12:30

1.ч./Организиран отдих и физическа активност

8:35 - 9:05

Голямо междучасие

12:30 - 13:05

2.ч./ Организиран отдих и физическа активност/ Обедно хранене/

09:05-09:40

2. час

13:05 - 13:40

3.ч./Самоподготовка

9:40 – 9:50

Междучасие

13:40 - 13:50

Почивка

09:50-10:25

3. час

13:50 - 14:25

4.ч./Самоподготовка

10:25 - 10:35

Междучасие

14:25 - 14:55

Почивка/Голямо междучасие

10:35 - 11:10

4. час

14:55 - 15:30

5.ч./Занимания по интереси

11:10- 11:20

Междучасие

15:30 - 15:40

Почивка

11:20-11:55

5. час

15:40 - 16:15

6.ч./Занимания по интереси

III клас ГЦОУД

сутрешен блок                                                                       следобеден блок

Трети  клас

08:00–08:40

1. час

ГЦОУД
трети  клас

13:10 - 13:50

1.ч./ Организиран отдих и физическа активност /Обедно хранене/

08:40-08:50

Междучасие

13:50 – 14:30

2.ч./Организиран отдих и физическа активност

08:50–09:30

2. час

14:30  - 15:10

3.ч./Самоподготовка

09:30–10:00

Голямо междучасие

15:10 – 15:15

Почивка

10:00–10:40

3. час

15:15 - 15:55

4.ч./ Самоподготовка

10:40–10:50

Междучасие

15:55  - 16:15

Почивка/Голямо междучасие

10:50 –11:30

4. час

16:15 - 16:55

5.ч./Занимания по интереси

11:30 –11:40

Междучасие

16:55 - 17:35

6.ч./Занимания по интереси

11:40 -12:20

5. час

 

 

12:20–12:30

Междучасие

 

 

 

12:30 -13:10

6. час

 

IV клас                                                                  ГЦОУД

сутрешен блок                                                             следобеден блок

Четвърти   клас

8:30  –   9:10

1. час

ГЦОУД
пети клас

13:20 - 14:00

1.ч./ Организиран отдих и физическа активност/Обедно хранене/

09:10-09:20

Междучасие

14:00 - 14:40

2.ч./ Организиран отдих и физическа активност

9:20  –  10:00

2. час

14:40 - 15:20

3.ч./Самоподготовка

10:00–10:10

Междучасие

15:20 - 15:25

Почивка

10:10 – 10:50

3. час

15:25 - 16:05

4.ч./ Самоподготовка

10:50–11:10

Голямо междучасие

16:05 - 16:25

Почивка/Голямо междучасие

11:10 – 11:50

4. час

16:25 – 17:05

5.ч./Занимания по интереси

11:50 –11:55

Междучасие

17:05 -  17:45

6.ч./Занимания по интереси

11:55 – 12:35

5. час

 

 

 

12:35 –12:40

Междучасие

 

 

 

12:40 – 13:20

6. час

 

V VII клас                                                                                    ГЦОУД

сутрешен блок                                                                       следобеден  блок V клас

Пети, шести и седми

клас

8:30  –   9:10

1. час

ГЦОУД
пети клас

14:05 - 14:45

1.ч./ Организиран отдих и физическа активност /Обедно хранене/

09:10-09:20

Междучасие

14:45 - 15:25

2.ч./ Самоподготовка

9:20  –  10:00

2. час

15:25 – 15:30

Почивка

10:00–10:10

Междучасие

15:30 - 16:10

3.ч./Самоподготовка

10:10 – 10:50

3. час

16:10 – 16:15

Почивка

10:50–11:10

Голямо междучасие

16:15 - 16:55

4.ч./ Самоподготовка

11:10 – 11:50

4. час

16:55 – 17:10

Почивка

11:50 –11:55

Междучасие

17:10 – 18:30

5.ч./Занимания по интереси 

11:55 – 12:35

5. час

6.ч./Занимания по интереси

 

12:35 –12:40

Междучасие

 

 

 

12:40 – 13:20

6. час

 

 

13:20 – 13:25

Междучасие

 

 

13:25 – 14:05

7. час

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

ОРЕС

 

 

Организацията на обучението от разстояние в електронна среда се извършва по училищен учебен план – УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ и ГЦОУД, приет на заседание на ПС на Педагогическия съвет на  13.09.2022 г.

Дневното разписание за учебната 2022/2023 година при обучение от разстояние в електронна среда е, както следва:

 

I, ІІ, ІІІ, ІV клас                                                                             ГЦОУД

сутрешен блок                                                                     следобеден  блок

 

Първи, втори,

трети, четвърти клас

8:30 - 8:50

1. час

ГЦОУД
първи, втори,

трети, четвърти клас

12:00 - 14:00

Обяд и Отдих

8:50 - 9:00

Междучасие

14:00 – 14:20

Самоподготовка

9:00 - 9:20

2. час

14:20 - 14:30

Междучасие

9:20 – 9:50

Голямо междучасие

14:30 - 14:50

Самоподготовка

9:50 - 10:10

3. час

14:50 - 15:20

Голямо междучасие

10:10 - 10:20

Междучасие

15:20 - 15:40

Занимания по интереси

10:20 - 10:40

4. час

15:40 - 15:50

Междучасие

10:40 - 10:50

Междучасие

15:50 - 16:10

Занимания по интереси

10:50 - 11:10

11:10 – 11:20

11:20 – 11:40

5. час

Междучасие

6. час

 

 

V  - VІІ клас                                                                        ГЦОУД

сутрешен блок                                                             следобеден  блок

Пети, шести, седми клас

8:30 - 9:00

1. час

ГЦОУД
пети клас

12:30 - 14:00

Обяд и Отдих

9:00 - 9:10

Междучасие

14:00 – 14:30

Самоподготовка

9:10 - 9:40

2. час

14:30 - 14:40

Междучасие

9:40 – 9:50

Междучасие

14:40 - 15:10

Самоподготовка

9:50 - 10:20

3. час

15:10 - 15:20

Междучасие

10:20 - 10:40

Голямо междучасие

15:20 - 15:50

Самоподготовка

10:40 - 11:10

4. час

15:50 - 16:10

Голямо междучасие

11:10 - 11:20

Междучасие

16:10- 17:10

Занимания по интереси

11:20 - 11:50

5. час

 

 

 

11:50 – 12:00

Междучасие

 

 

 

 

12:00 – 12:30

6. час

 

 

 

 

12:30 – 12:40

Междучасие

 

 

 

 

12:40 – 13:10

7. час