Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 142
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 255621
Начало Извадка от Правилник за дейността на училището-2019-2020

Публикувани материали

Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 


ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 1. Училището полага основите на непрекъснато образование, като процес на обучение, възпитание и социализация на гражданите, като осигурява:

(1). Овладяване на общите основи и закономерности на човешкото познание;

(2). Подкрепа за интелектуално, емоционално, професионално, духовно–нравствено и физическо развитие на всяко дете и всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му;

(3). Развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби;

(4). Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозна идентичност на всеки гражданин; уважение към правата на децата, учениците и хората с увреждания.

(5). Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорно гражданско участие;

(6). Изграждане на свободна, морална и инициативна личност, която като български гражданин уважава законите, правата на другите, техния език, религия и култура;

(7). Завършване на начален и прогимназиален етап на основно образование;

Чл.2. (1) Обучението в ОУ'' Свети Иван Рилски'' се регулира от единни държавни образователни  стандарти в системата на предучилищното и училищното образование, които  са съвкупност от задължителни изисквания за резултатите в системата на предучилищното и училищното образование, както и за условията и процесите за тяхното постигане.

(2) Държавните образователни стандарти в системата на предучилищното и училищното образование са за:

1. предучилищното образование;

2. усвояването на българския книжовен език;

3. учебния план;

4. общообразователната подготовка;

5. профилираната подготовка;

6. придобиването на квалификация по професия;

7. приобщаващото образование;

****************************************************************************************************************************

Чл. 4. (1) Образованието в ОУ'' Свети Иван Рилски'' е светско и не допуска налагането на учениците на идеологически и религиозни доктрини, както и дискриминацията  на основата на народност, етническа принадлежност, пол и религия.

(2) В училището религия може да  се изучава в исторически, философски и културен план чрез учебното съдържание на различни учебни предмети.чл.75 от ЗПУО

(3)В училището може  да се изучава религия в часовете,определени за задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка. Обучението по учебния предмет «религия» се извършва съгласно учебна програма, утвърдена от министъра на образованието и науката при условие, че има деца най- малко за една група ( 13 ученици ) и възможностите на училището позволяват това.

Чл.5. Обучението и възпитанието на учениците се провежда на книжовен български език. (съгл.чл.13 от ЗПУО)