Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 127
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 241272
Начало Извадка от Правилник за дейността на училището-2018-2019
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

учителите в зависимост от длъжностите по ал.1 и 2, при условие, че не са на лице ограничения за увеличаване на разходите за работни заплати в бюджетните организации.

Чл.80. (1) Учителят в училището планира, организира и провежда образователно-възпитателния процес по учебния предмет, по който преподава, проверява и оценява знанията и уменията на учениците, съдейства за пълноценното им интегриране в училищната и социалната среда.

(2) Лицата, съзнателно подпомогнали извършването на актове на дискриминация, носят отговорност по силата на Закона за защита срещу дискриминацията.

(3) Обществеността, административните органи, децата и учениците изразяват почит и уважение към учителите.

(4) Педагогическите специалисти може да бъдат награждавани с отличия и награди за образцово изпълнение на задълженията си със заповед на работодателя си.

(5) Накърняването на достойнството и авторитета на учителите е недопустимо.

Чл.81. (1) Учителят има право :

1. да бъдат зачитани правата и достойнството му;

2. да определя методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно принципите и целите, определени в ЗПУО;

3. да участва във формирането на политиките за развитие на училището ;

4. да получава професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си задължения;

5.да повишава квалификацията си, избира сам формата на квалификация и преквалификация, ползвайки права по КТ;

6. да бъде  поощряван и награждаван.

7.да членува в професионални организации и да взема участие в работата на регионалните и националните им органи;

8.да участва с право на глас в Педагогическия съвет;

9. да получава заплащане на положен извънреден труд, ако му е бил възложен от директора на училището;

10.да отказва извършването на труд, който не отговаря на длъжностната му характеристика и квалификация, освен в изрично предвидените от КТ случаи;

11.да избира учебници и учебни помагала след оценка за тяхното практическо прилагане за съответния учебен предмет;

12. след задължително уведомяване на директора на училището да организира:

ü посещения на филми, постановки, екскурзии, изложби и други;

ü закупуването на учебни пособия;

13.да ползва безвъзмездно от училищната библиотека учебници и учебни помагала;

14.да инициира и участва в методически обединения;

15.да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения.

14. Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го отстрани до края на учебния час. (съгл. Чл.199, ал.2 от ЗПУО)

Чл. 82. (1) Учителят е длъжен:

1.да осъществява обучение и възпитание на децата и учениците в съответствие с държавните образователни стандарти;

2.да опазва живота и здравето на децата и учениците по време на образователния процес и на други дейности, организирани от училището;

3.да зачита правата и достойнството на децата, учениците и другите участници в предучилищното и училищното образование и да сътрудничи и партнира със заинтересованите страни;