Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 127
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 241269
Начало Извадка от Правилник за дейността на училището-2018-2019
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

4. да поддържа и повишава квалификацията си съобразно политиките за организационно развитие на училището и специфичните потребности на децата и учениците, с които работи с цел подобряване качеството на образованието им.

5.да  преподава учебния предмет на книжовен български език,с изключение на предмет  „Чужд език”, да общува с учениците на книжовен български език и да ги подпомага да усвояват книжовните езикови норми;

6.да изпълнява решенията на Педагогическия съвет, препоръките на контролните органи, на РУО и на МОН;

7.да не допуска в работата си пряка и непряка дискриминация, основана на пол, народност, етническа принадлежност и религия;

8.да присъства на заседанията на Педагогическия съвет;

9.да попълва точно и в определения срок поверената му учебна документация, както следва:

ü -дневник – ежедневно;

ü -ученическа книжка, книга за подлежащите, главна класна

книга и други подобни – периодично;

10.да спазва професионалната етика, да бъде толерантен към колеги, родители, ученици и служители;

11.да уведомява предварително ръководството на училището за провеждане на наблюдения, практически занятия, посещения на изложби и други, когато са за сметка на учебния час и са предвидени в годишното разпределение;

12.да бъде на работното си място 10 мин. преди започване на учебния час;

13.да дежури в училището по график, утвърден от директора;

14.да  уведомява класните ръководители за възникнали проблеми в съответните класове;

15.да уведомява училищното ръководство в случай, че класът не присъства за учебния час;

16.да подава декларация за липса на конфликт на интереси при извършване на образователни услуги;

17. да подава декларация за доходи при извършване на образователни услуги;

18.да информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието на детето или ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда, да ги насочва към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на детето или ученика при зачитане на тяхното право да вземат решения;

Чл.83.(1) Учителят не може да нарушава правата на детето и ученика, да унижава личното им достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие върху тях.

(2)Учителят няма право:

1. да внася партийно-политическа пристрастеност и идеология в УВП;

2. да подстрекава, организира и провежда дейности, застрашаващи морала и здравето на учениците.

3. да използва служебното си положение за лично облагодетелстване;

4. да взема часове в друго училище, без уведомяване  на ръководството;

5. да слива класове за учебен час без знание на ръководството;

6. да закъснява за час или задържа класовете след биенето на звънеца;

7. да организира и води курсове в училището без знанието и разрешението на директора;

8. да извършва образователни услуги на ученици, които се обучават или ще полагат изпит в училището, в което преподава.

9. да ползва мобилен телефон по време на учебните часове, освен в случаите, когато служебно се налага.

10. да пуши, да внася и употребява алкохол в училище – както и извън него при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват ученици;