Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 127
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 241268
Начало Извадка от Правилник за дейността на училището-2018-2019
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Класен ръководител

Чл.84. (1) Класният ръководител се назначава със заповед на директора в началото на учебната година.

(2) Класният ръководител е длъжен да:

1. организира и провежда часа на класа и извънкласните дейности и да работи за развитието на паралелката като общност;

2. в началото на учебната година да изготвя план за възпитателната работа с учениците;

3. осигурява изпълнение на решенията на педагогическия съвет, нарежданията на директора и административното ръководство, които се отнасят за поверената му паралелка;

4. в началото и в края на учебната година подпомага организирането на получаване и издаване на учебниците и учебните помагала за безвъзмездно ползване от учениците в паралелката;

5. контролира редовното посещение на учебните занятия от учениците в поверената му паралелка;

6.За допуснатите отсъствия по уважителни и/или неуважителни причини класният ръководител своевременно писмено уведомява родителя или настойника на ученика;

7. лично да съобщава на родителите (настойниците) решенията на педагогическия съвет, касаещи учениците в паралелката му, както и да ги уведомява за възникнали проблеми с ученици от класа и допуснати от тях отсъствия;

8. попълва съобщение до родителите на ученик, който не посещава редовно училище ;

9. запознава и внася за разглеждане поведение на ученици в Комисията за превенция на насилието;

10. след приключване на извънкласно мероприятие да информира родителите за особени прояви и/или здравословни проблеми на ученик/ци;

 

*******************************************************************************

 

Дежурен учител

Чл.85. (1) Дежурството на учителите  и заместник–директорите за организиране и поддържане реда в училищната сграда се утвръждава от директора;

(2) Дежурните по етажите следят и контролират поведението на учениците по време на междучасието, движението им по етажите, извеждането на учениците от класните стаи и за опазване имуществото на етажа;

(3) Дежурният заместник-директор контролира присъствието на учителите, както и контролира дежурните учители.

Чл. 86. Лицата, заемащи длъжностите "учител", "старши учител" и "главен учител", изпълняват следните задължения:

1. планират, организират и провеждат образователно-възпитателния процес по учебния предмет или модул, по който преподават;

2. формират знания, умения и нагласи у децата и учениците;

3. диагностицират, насърчават и оценяват постиженията на децата и учениците, на които преподават;

4. анализират резултатите при оценяването на входното и на изходното равнище на учениците, на които преподават.