Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 131
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 222116
Начало Извадка от Правилник за дейността на училището-2019-2020
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

ГЛАВА ПЕТА

УЧАСТНИЦИ В УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ

РАЗДЕЛ I

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Чл.79. (1) Учителите, директорите, както и заместник-директорите, които изпълняват норма преподавателска работа, са педагогически специалисти.

(2) Учителските длъжности са:

1.’’учител’’;

2.’’старши учител’’;

3.’’главен учител’’;

(3) Длъжностите на педагогическите специалисти се заемат от български граждани, придобили висше образование в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност.

(4) Функциите, професионалните профили, длъжностите и необходимата за заемането им професионална квалификация, както и условията и редът за повишаване на квалификацията, за кариерното им развитие и за атестирането на педагогическите специалисти, включително критериите за атестиране и съставът на атестационната комисия, се определят с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

(5) Когато кандидатите за заемане на длъжността ”главен учител” , отговарящи на изискванията за заемането им, са повече от един, директорът извършва подбор по предварително обявени от него критерии.

(6) Директорът на училището в рамките на делегирания бюджет, съответно на утвърдените му разходи и/или за сметка на целево предоставени средства диференцира възнагражденията на учителите в зависимост от длъжностите по ал.1 и 2, при условие, че не са на лице ограничения за увеличаване на разходите за работни заплати в бюджетните организации.

Чл.80. (1) Учителят в училището планира, организира и провежда образователно-възпитателния процес по учебния предмет, по който преподава, проверява и оценява знанията и уменията на учениците, съдейства за пълноценното им интегриране в училищната и социалната среда.

(2) Лицата, съзнателно подпомогнали извършването на актове на дискриминация, носят отговорност по силата на Закона за защита срещу дискриминацията.

(3) Обществеността, административните органи, децата и учениците изразяват почит и уважение към учителите.

(4) Педагогическите специалисти може да бъдат награждавани с отличия и награди за образцово изпълнение на задълженията си със заповед на работодателя си.

(5) Накърняването на достойнството и авторитета на учителите е недопустимо.

Чл.81. (1) Учителят има право :

1. да бъдат зачитани правата и достойнството му;

2. да определя методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно принципите и целите, определени в ЗПУО;

3. да участва във формирането на политиките за развитие на училището ;

4. да получава професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си задължения;

5.да повишава квалификацията си, избира сам формата на квалификация и преквалификация, ползвайки права по КТ;

6. да бъде  поощряван и награждаван.

7.да членува в професионални организации и да взема участие в работата на регионалните и националните им органи;

8.да участва с право на глас в Педагогическия съвет;

9. да получава заплащане на положен извънреден труд, ако му е бил възложен от директора на училището;

10.да отказва извършването на труд, който не отговаря на длъжностната му характеристика и квалификация, освен в изрично предвидените от КТ случаи;

11.да избира учебници и учебни помагала след оценка за тяхното практическо прилагане за съответния учебен предмет;

 

Класен ръководител

Чл.84. (1) Класният ръководител се назначава със заповед на директора в началото на учебната година.

(2) Класният ръководител е длъжен да:

1. организира и провежда часа на класа и извънкласните дейности и да работи за развитието на паралелката като общност;

2. в началото на учебната година да изготвя план за възпитателната работа с учениците;

3. осигурява изпълнение на решенията на педагогическия съвет, нарежданията на директора и административното ръководство, които се отнасят за поверената му паралелка;

4. в началото и в края на учебната година подпомага организирането на получаване и издаване на учебниците и учебните помагала за безвъзмездно ползване от учениците в паралелката;

5. контролира редовното посещение на учебните занятия от учениците в поверената му паралелка;

6.За допуснатите отсъствия по уважителни и/или неуважителни причини класният ръководител своевременно писмено уведомява родителя или настойника на ученика;

7. лично да съобщава на родителите (настойниците) решенията на педагогическия съвет, касаещи учениците в паралелката му, както и да ги уведомява за възникнали проблеми с ученици от класа и допуснати от тях отсъствия;

8. попълва съобщение до родителите на ученик, който не посещава редовно училище ;

9. запознава и внася за разглеждане поведение на ученици в Комисията за превенция на насилието;

10. след приключване на извънкласно мероприятие да информира родителите за особени прояви и/или здравословни проблеми на ученик/ци;

 

*******************************************************************************

 

Дежурен учител

Чл.85. (1) Дежурството на учителите  и заместник–директорите за организиране и поддържане реда в училищната сграда се утвръждава от директора;

(2) Дежурните по етажите следят и контролират поведението на учениците по време на междучасието, движението им по етажите, извеждането на учениците от класните стаи и за опазване имуществото на етажа;

(3) Дежурният заместник-директор контролира присъствието на учителите, както и контролира дежурните учители.

Чл. 86. Лицата, заемащи длъжностите "учител", "старши учител" и "главен учител", изпълняват следните задължения:

1. планират, организират и провеждат образователно-възпитателния процес по учебния предмет или модул, по който преподават;

2. формират знания, умения и нагласи у децата и учениците;

3. диагностицират, насърчават и оценяват постиженията на децата и учениците, на които преподават;

4. анализират резултатите при оценяването на входното и на изходното равнище на учениците, на които преподават.