Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 140
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 296540
Начало Извадка от Правилник за дейността на училището-2020-2021
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

(1) Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението му.

(2) Общественият съвет в училището:

1. одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;

2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите

3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училищата, и инспектирането на  училището;

4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му .

5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището;

6. съгласува училищния учебен план;

7.участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

8.съгласува избора от учителите в училището по чл. 164, ал. 2на ЗПУО на учебниците и учебните комплекти;

9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;

10. дава становище по училищния план-прием по чл. 143, ал. 1на ЗПУО;

11.участва в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност.

(3) При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 6 те се връщат с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.

 

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

 

(1) Училищното настоятелство е обществен орган, съгласно ЗПУО, ЗЮЛНЦ и устава му, за подпомагане дейността на училището, за постигане целите на учебно-възпитателния процес, както и за противодействие на наркоманията, дискриминацията във всички нейни форми на проявление и други вредни въздействия върху децата и учениците.

(2) За постигане на целите си настоятелството:

1. съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището  и контролира целесъобразното им разходване;

2. подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база на училището ;

3. съдейства при организиране на ученическото хранене, за осигуряване на транспорт и при решаването на други социално-битови проблеми на децата, учениците, учителите от училището;

4. съдейства за реализирането на програми по проблемите на децата и учениците, за заниманията по интереси, организирания отдих, туризъм и спорт с децата и учениците;

5. организира и подпомага обучения на родителите по въпросите на възпитанието и развитието на техните деца;

6. организира обществеността за подпомагане на училището ;

7. сигнализира компетентните органи при извършени нарушения в системата на предучилищното и училищното образование.

(3) С цел изграждане облика на училището училищното настоятелство предлага на ПС за утвръждаване униформено облекло, училищни символи и ритуали.

(4) УН се разпорежда със собствените си средства и те се изразходват за училищни цели.