Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 131
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 222116
Начало Извадка от Правилник за дейността на училището-2019-2020
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Старши учител

Чл.87. (1) Лицата, заемащи длъжността “старши учител“, изпълняват и следните специфични задължения:

Старши учителят в училище:

1. участва в провеждането на квалификационно-методическа дейност по съответния учебен предмет или модул в училището;

2. участва в дейности, свързани с подготовката, организирането и провеждането на оценяването на входното и изходното равнище и/или външно оценяване на знанията и уменията на учениците от съответния клас;

 

***********************************************************************

 

Главен учител

Чл.88. (1) Лицата, заемащи длъжността “главен учител“, изпълняват и следните специфични задължения:

Главният учител в училище:

1. планира и координира квалификационно-методическата дейност в училището - за етап и/или степен;

2. участва в дейностите, свързани с организиране и провеждане на външно оценяване в училището;

3. обобщава анализите на резултатите от входни и изходни равнища и/или от външни оценявания за училището;

4. консултира лицата, заемащи длъжността "учител" и длъжността "старши учител" в училището, при диагностика и оценка на резултатите на учениците;

5. консултира и подпомага лицата, заемащи учителски длъжности, с цел кариерното им развитие;

 

*********************************************************************************

РАЗДЕЛ II

УЧЕНИЦИ

Чл. 89.(1) Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат активна роля за постигане на целите на образователно-възпитателния процес.

(2) Ученикът има следните права:

1. по медицински причини - след представяне на медицински документ, издаден от лекар в лечебно заведение за първична или специализирана медицинска помощ, център за спешна медицинска помощ или спешно отделение на лечебно заведение за болнична помощ въз основа на данните от анамнезата, обективния статус от извършения преглед,

резултатите от извършените изследвания и поставената диагноза, отразени в

медицинската документация, и след потвърждение от родителя, представителя на

детето или лицето, което полага грижи за детето, с писмо, по имейл или в телефонен

разговор;

2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование -

при представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от

организаторите на състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли,

изложби и други, и след потвърждение от родителя, представителя на детето или

лицето, което полага грижи за детето, с писмо, по имейл или в телефонен разговор;

3. до 3 учебни дни в една учебна година с разрешение на директора на училището

въз основа на мотивирана писмена молба от родителя, представителя на детето или

лицето, което полага грижи за детето, в която подробно се описват причините,

налагащи отсъствието, преди то да бъде направено; в случай че молбата не може да се

подаде преди отсъствието на ученика, родителят, представителят на детето или лицето,

което полага грижи за детето, уведомява по имейл или в телефонен разговор класния

ръководител и подава молбата след направеното отсъствие, но не по-късно от 3 учебни

дни след връщането на ученика в училище;

4. до 7 учебни дни в една учебна година с разрешение на директора на училището

въз основа на мотивирана писмена молба от родителя, представителя на детето или

лицето, което полага грижи за детето, в която подробно се описват причините за

отсъствието, и след решение на педагогическия съвет.

(2) В случай че родителят, представителят на детето или лицето, което полага

грижи за детето, ще отсъства от настоящия си адрес за срок, по-голям от един месец,

той уведомява писмено директора на училището, като посочва лице, което ще

контактува с училището за времето на отсъствието му по всички въпроси, свързани с

училищното образование, с изключение на отписването на ученика от училището