Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 131
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 222116
Начало Извадка от Правилник за дейността на училището-2019-2020
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

- до 7 дни в една учебна година родителят/настойникът да подаде предварително писмена молба до директора на училището за разрешение;

21. при необходимост да изчака 15 минути след започването на учебния час съответния преподавател в класната стая.

22. да пази личните си вещи, да не ги оставя без надзор. За изгубени вещи училището не носи отговорност;

23. да се явява  в училище 15 мин. преди началото на учебните занятия;

24. да се храни на определените за целта  места;

25. да се отнася с уважение към учителите и съучениците си.Влизането на учителя, директора или външно лице в клас да бъде посрещано със ставане на крака и устно приветствие.

Чл. 91. (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи:

1. по медицински причини - след представяне на медицински документ, издаден от лекар в лечебно заведение за първична или специализирана медицинска помощ, център за спешна медицинска помощ или спешно отделение на лечебно заведение за болнична помощ въз основа на данните от анамнезата, обективния статус от извършения преглед,резултатите от извършените изследвания и поставената диагноза, отразени в медицинската документация, и след потвърждение от родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, с писмо, по имейл или в телефонен разговор;

2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование- при представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от организаторите на състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, и след потвърждение от родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, с писмо, по имейл или в телефонен разговор;

3. до 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, до класния ръководител, в което подробно се описват причините, налагащи отсъствието, преди то да бъде направено; в случай че заявлението не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето, уведомява по имейл или в телефонен разговор класния ръководител и подава заявлението след направеното отсъствие, но не по-късно от 3 учебни дни след връщането на ученика в училище;

4. до 7 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на директора на училището въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, в която подробно се описват причините за отсъствието.

(2) В случай че родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето, ще отсъства от настоящия си адрес за срок, по-голям от един месец, той уведомява писмено директора на училището, като посочва лице, което ще контактува с училището за времето на отсъствието му по всички въпроси, свързани с училищното образование, с изключение на отписването на ученика от училището

Чл. 92. Ученикът няма право да:

1. отсъства от учебни занятия без уважителни причини;

2.ученик,записан в полуинтернатна група,няма право да отсъства от следобедни занимания без уважителни причини. При допуснати над 15 часа неизвинени отсъствия ученикът отпада от групата.Ученик, записан в ПИГ, няма право да посещава занимания в спортни и други клубове по време на заниманията в следобеден режим на обучение;

3. участва в хазартни игри, да пуши, да употребява наркотични средства и алкохол;

4. участва в политически партии и организации до навършване на 18-годишна възраст;

5. унижава личното достойнство на съучениците си и упражнява физическо и психическо насилие върху тях, свързано с религиозни, етнически и полови различия;

6. накърнява или унижава с поведението си авторитета и достойнството на учители, служители, съучениците си или граждани с думи или действия, като прилага психическо и физическо насилие върху тях;

7. създава пречки на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения ;

8.пропагандира религиозни и политически идеи сред останалите ученици;

9. руши училищната собственост;

10. фалшифицира, унищожава училищна документация или медицински документи;

11. ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час без разрешението на учителя;

12. използва мобилния си телефон за правене на снимки и клипове в сградата и района на училището;

13. разпространява и/или използва материали, компрометиращи училището, учителите, учениците и съучениците си;

14. носи в училище пиратки, хладно и огнестрелно оръжие и други подобни и да застрашава живота и здравето на ученици, учители и служители;

15.бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето;

16. ученикът няма право да се надвесва от прозорците на училището,както и да изхвърля предмети през тях;

17. да внася в класните стаи и физкултурния салон храни и напитки;

Чл.93. (1) Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено отсъствие.

(2) Закъснения до 15 минути за три учебни часа без уважителни причини се считат за един учебен час неизвинено отсъствие.

(3) Максималният брой допустими неизвинени отсъствия е 15.

Чл. 94. (1) Когато ученикът отсъства от училище един учебен ден и отсъствието не

е по някоя от уважителните причини, класният ръководител е длъжен да уведоми родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, с писмо, по имейл или в телефонен разговор и да обсъди с него възможностите за отстраняване на причините за отсъствията.

(2) Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа, а в края на

всеки учебен срок се вписва в ученическата книжка на ученика.