Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 131
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 222123
Начало Извадка от Правилник за дейността на училището-2019-2020
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците

Чл.95.Училището осигурява подкрепа за личностно развитие на децата и учениците съвместно с държавните и местните органи и структури и доставчиците на социални услуги.

Чл.96 (1) Училището има етичен кодекс на училищната общност, който се приема от представители на педагогическия съвет, обществения съвет, настоятелството и на ученическото самоуправление по ред, определен в правилника за дейността на училището.

(2) Етичният кодекс се изготвя по достъпен и разбираем за учениците начин и се поставя на видно място в училищната сграда.

(3) Етичният кодекс се публикува на интернет страницата на училището.

Чл.97. На децата и учениците в училището се предоставя подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им. Условията и редът за осъществяване на дейностите на подкрепа за личностно развитие се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

Чл. 98. (1) Децата и учениците се поощряват с морални и материални награди за високи постижения в образователната дейност, в заниманията по интереси и за приноса им към развитието на училищната общност при:

.

 

Санкции на учениците

Чл. 101. (1) За неизпълнение на задълженията, определени в ЗПУО, в нормативните актове по неговото прилагане и в правилника за дейността на училището, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците може да се налагат следните санкции: (чл.199, ал.1- 5)

1. забележка;

2. преместване в друга паралелка в същото училище;

3. предупреждение за преместване в друго училище;

4. преместване в друго училище;

5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение.

6.извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време;

(2) Дейностите в полза на училището по ал.1 т.6 са: почистване на класна стая, коридори, училищния двор, библиотеката. Дейността  се осъществява, като ученикът съвместно с класния ръководител избира конкретна дейност, определена в правилника за дейността на училището, която да извърши в полза на училището или паралелката.

(3) Дейността в полза на училището или паралелката трябва да е съобразена с възрастовите особености и здравословното състояние на учениците и да не унижава тяхното достойнство.

(4) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му. За времето на отстраняване на ученика дежурният заместник– директор или класният ръководител уведомява родителите по телефона и писмено в бележника за кореспонденция.

(5). Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го отстрани до края на учебния час. Ученикът няма право да напуска територията на училището по времето на отстраняването си.

(6) Веднага след приключването на учебния час по ал. 5 или след отстраняването на ученика по ал. 4 се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното поведение и се уведомява родителят.  За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване на проблемно поведение. При налагане на мярката по ал. 5 за времето на отстраняване на ученика не се отбелязва отсъствие, а наложената мярка се документира в дневника на класа и в ученическата книжка. За времето на отстраняването си до края на учебния час ученикът извършва дейности, регламентирани в правилника за дейността на училището,съобразени с възрастовите особености и здравословното му състояние и неунижаващи достойнството му.

(7) Веднага след приключването на учебния час по ал. 5 или след отстраняването на ученика по ал. 4 се предприемат дейности за повишаване на мотивацията и на социалните умения за общуване и за преодоляване на проблемното поведение на ученика и се уведомява родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето.

(8 ) За ученика с наложена санкция по ал. 2 се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване на проблемното поведение.

(9) Санкциите по ал.1 се налагат и за допуснати неизвинени отсъствия:

- за 5 (пет) и повече неизвинени отсъствия ученикът се санкционира със “забележка” по чл.199 ал.1 т.1 от ЗПУО и писмено се уведомява родителят/ настойникът от класния ръководител.

- за 10 (десет) и повече неизвинени отсъствия – със санкция “предупреждение за преместване в друго училище” по чл.199 ал.1 т.3 от ЗПУО и писмено се уведомява родителят/ настойникът от класния ръководител.

- при 15 (петнадесет) и повече отстъствия – с “преместване в друго училище до края на учебната година” по чл.199 ал.1 т.4 от ЗПУО след доклад на класния ръководител и решение на ПС.

- при допуснати отсъствия за повече от 50 дни, директорът на училището по предложение на ПС определя със заповед условията и реда за завършване на учебния срок или учебната година.

(10) Санкциите по чл.199 ал. 1, т. 1 се налагат със заповед на директора по  мотивирано предложение на класния ръководител, а тези по 199 ал.1  т.3 и т.4 – със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

(11) За откриване на процедура по налагане на санкциите по чл. 199, ал. 1 директорът задължително уведомява родителя, а в случаите по чл. 199, ал. 1, т. 3 – 5 – и съответните териториални структури за закрила на детето.

(12) В процедурата по налагане на санкция малолетният ученик се представлява от родителя си или от оправомощено от родителя лице, а непълнолетният ученик извършва всички действия лично, но със съгласието на родителите си.

(13) Директорът е длъжен преди налагане на санкция по чл.199 ал. 1, т. 1 , т. 2 и т.3 да изслуша ученика и да провери фактите и обстоятелствата, свързани с нарушението.

(14) Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде изслушан и/или писмено да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. Изслушването задължително се извършва в присъствието на психолог или на педагогически съветник.

(15) Родителят на ученика има право да присъства на изслушването и да изрази мнение, както и да участва в процедурата по налагане на санкцията при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

(16) Конкретните условия и ред за налагане на санкциите по чл. 199 се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

Чл. 102. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението на класния ръководител или педагогическия съвет.

(2) В заповедта по ал. 1 се посочват видът на санкцията, срокът и мотивите за налагането й.

(3) Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването й на ученика и на родителя му, а заповедта за налагане на санкция "преместване в друго училище" – и на началника на регионалното управление на образованието.

(4) Санкция по чл. 199 ал. 1, т.4 се налага като крайна мярка при тежки нарушения.

(5) Санкцията по чл.199 ал. 1, т.4 от ЗПУО влиза в сила от началото на следващата учебна година в случай, че е наложено до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок.

(6) Санкциите по ал. 1 се заличават с изтичане на съответната учебна година. Санкцията по ал. 1, т. 1 или т.3 може да се заличи и предсрочно по реда на ал. 2.

(7) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка и в бележника за кореспонденция на ученика.

(8) Ученик, наказан по чл.199 ал. 1, т.4, продължава обучението си в друго училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на РУО. След заличаване на санкцията ученикът може да продължи обучението си в училището, в което е преместен.

(9) Заповедите на директора за налагане на  санкциите по ал. 1 могат  да се оспорват по административен ред пред началника на РУО. Заповедта по ал. 1 може да се обжалва при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(10) Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от увреждане или нарушение на здравето, посочено в медицински документи

( 11 ) При вписани до 5 забележки на ученик в дневника и/ или в протокола за дежурство на дежурния учител по време на междучасие за нарушение на дисциплината в час или на междучасие, класният ръководител уведомява с писмо родителя/ настойника. Същият се поканва на разговор.

При вписани още 3 забележки след разговора, ученикът се санкционира съгласно чл.199 от ЗПУО.

За всички предприети стъпки и мерки класният ръководител уведомява в писмен доклад директора на училището.

 

Чл. 84. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението на класния ръководител или педагогическия съвет.

(2) В заповедта по ал. 1 се посочват видът на санкцията, срокът и мотивите за налагането й.

(3) Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването й на ученика и на родителя му, а заповедта за налагане на санкция "преместване в друго училище" – и на началника на регионалното управление на образованието.

(4) Санкция по чл. 199 ал. 1, т.4 се налага като крайна мярка при тежки нарушения.

(5) Санкцията по чл.199 ал. 1, т.4 от ЗПУО влиза в сила от началото на следващата учебна година в случай, че е наложено до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок.

(6) Санкциите по ал. 1 се заличават с изтичане на съответната учебна година. Санкцията по ал. 1, т. 1 или т.3 може да се заличи и предсрочно по реда на ал. 2.

(7) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка и в бележника за кореспонденция на ученика.

(8) Ученик, наказан по чл.199 ал. 1, т.4, продължава обучението си в друго училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на РУО. След заличаване на санкцията ученикът може да продължи обучението си в училището, в което е преместен.

(9) Заповедите на директора за налагане на  санкциите по ал. 1 могат  да се оспорват по административен ред пред началника на РУО. Заповедта по ал. 1 може да се обжалва при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(10) Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от увреждане или нарушение на здравето, посочено в медицински документи

( 11 ) При вписани до 5 забележки на ученик в дневника и/ или в протокола за дежурство на дежурния учител по време на междучасие за нарушение на дисциплината в час или на междучасие, класният ръководител уведомява с писмо родителя/ настойника. Същият се поканва на разговор.