Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 131
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 222121
Начало Извадка от Правилник за дейността на училището-2019-2020
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

При вписани още 3 забележки след разговора, ученикът се санкционира съгласно чл.199 от ЗПУО.

За всички предприети стъпки и мерки класният ръководител уведомява в писмен доклад директора на училището.

ГЛАВА ПЕТА

УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

РАЗДЕЛ I

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

ДИРЕКТОР

Чл.103. Орган на управление и  контрол на ОУ '' Свети  Иван Рилски'', гр. Хасково като общинско училище е директорът.

Чл.104. (1) Директорът като орган за управление на училището:

1. Организира и контролира цялостната дейност на институцията в съответствие с правомощията, определени с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.;

2. Спазва и прилага държавните образователни стандарти;

3. Осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд;

4. Представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;

5. Съставя бюджета на училището и отговаря за законосъобразното, целесъобразно и икономично разпореждане с бюджетните средства. Разпорежда се с бюджетните средства;

6.Сключва и прекратява трудови договори със заместник -директорите, учителите, служителите и работниците по реда на Кодекса на труда;

 

 

***********************************************************************

ЗАМЕСТНИК- ДИРЕКТОР

Чл.105.(1) Училище “Свети Иван Рилски” Хасково има двама  заместник-директори по УД и един по административно-стопанската дейност.

(2) Заместник -директорът подпомага директора при организирането и контрола на учебната и административната дейност на училището съгласно нормативните актове в системата на предучилищното и училищното образование и съответната длъжностна характеристика.

Чл.106.(1) Заместник -директорът по учебната дейност е длъжен да:

1.осъществява административен контрол;

2.съставя графици за класни работи, поправителни изпити, приема на учениците, графици за дежурствата на учителите в училище;

3.Координира и контролира  разработването на:

-Годишен комплексен план на училището;

-План на заседанията на Педагогическия съвет;