Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 131
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 222121
Начало Извадка от Правилник за дейността на училището-2019-2020
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

-План за контролната дейност;

-Правилник за дейността на училището;

-Образец № 1 за разпределение на учебните часове;

 

*********************************************************************************

РАЗДЕЛ II

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ

 

 

*******************************************************************************

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.112. (1) В общото събрание на училището участват всички учители, възпитатели, други педагогически специалисти, административното ръководство, административният и помощният персонал.

(2) Общото събрание се свиква по искане на директора или на 1/3 от членовете му;

(3) Общото събрание се свиква за разрешаване на текущи въпроси, касаещи всички работещи в училището.

(4) Заседанието се председателства от директора, ако не бъде избран друг председател  и за взетите решения се съставя протокол.

 

 

*******************************************************************************

 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Чл.113. Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението му.

Чл. 114. Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на деца и ученици от  институцията.

Чл.115. Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като задължително провежда заседание в началото на учебната година.

Чл. 116. (1) Директорът на училището има право да присъства на заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси.