Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 139
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 275468
Начало Извадка от Правилник за дейността на училището-2019-2020
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

*********************************************************************************

РАЗДЕЛ III

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

 

Чл.118. (1) Училищното настоятелство е обществен орган, съгласно ЗПУО, ЗЮЛНЦ и устава му, за подпомагане дейността на училището, за постигане целите на учебно-възпитателния процес, както и за противодействие на наркоманията, дискриминацията във всички нейни форми на проявление и други вредни въздействия върху децата и учениците.

(2) За постигане на целите си настоятелството:

1. съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището  и контролира целесъобразното им разходване;

2. подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база

********************************************************************************

РОДИТЕЛИ

Чл.119. (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите  и училището се осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на детето или ученика го прави необходимо.

(2) Средство за постоянна връзка между училището и родителя е бележникът за кореспонденция.

(3) Средство за връзка със семейството на ученика може да бъде и електронната поща на един от родителите, както и електронният дневник на паралелката.

Чл. 120. Родителите имат следните права:

1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазването на правилата  в училището и за приобщаването им към общността;

2. да се срещат с ръководството на  училището, с класния ръководител, с учителите и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

3. да се запознаят с училищния учебен план ;

4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика;

5. най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране  в училището по въпроси, свързани с образованието, с кариерното ориентиране и с личностното развитие на децата им; Не по-малко от два пъти месечно да посещават училището, за да се осведомяват за детето си от класния ръководител в определения за това по график от директора ден и час за консултации с родителите.

*************************************************************************************************

8. да подават само поименни жалби до директора. Анонимни жалби няма да бъдат разглеждани.

*********************************************************************************

ГЛАВА ШЕСТА

РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ

РАЗДЕЛ I

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ В УЧИЛИЩЕТО

Чл.122.  (1) Документите в системата на предучилищното и училищното образование се създават, обработват и съхраняват при спазване на държавния образователен стандарт за информацията и документите.

(2) Държавният образователен стандарт по ал. 1 урежда:

1. видовете документи в системата на предучилищното и училищното образование;

2. изискванията към формата и съдържанието на всеки от документите по т. 1;

3. условията и реда за водене на информационни регистри;

4. условията и реда за приемане, отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация;

5. документите, които се създават, обработват и съхраняват в електронен вид.

Чл. 123. Документите, издавани или водени от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, се попълват на български книжовен език с изключение на случаите, посочени в ЗПУО.

Чл. 124. (1) Министерството на образованието и науката организира воденето на национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование.

(2) Воденето на националната електронна информационна система по ал. 1 се извършва при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за информацията и документите.

 

 

******************************************************************************

РАЗДЕЛ II

ФИНАНСИРАНЕ

 

Чл.126. Финансирането на дейностите в системата на предучилищното и училищното образование и в частност на училището се осъществява чрез прилагането на системата на делегиран бюджет.

Чл.127. Бюджетът на училището се определя съгласно утвърдения единен стандарт за един ученик, умножен по броя на учениците и утвърдената формула от първостепенния разпоредител.

Чл. 128. Системата на делегиран бюджет дава право на директора( съгл. Чл.289 ал.1 от ЗПУО):

1. на второстепенен разпоредител с бюджет

2. да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в т.ч. между дейности, като уведомява за това първостепенния разпоредител с бюджет;

3. да се разпорежда със средствата на училището;

4. да определя числеността на персонала, индивидуалните възнаграждения, преподавателската натовареност и броя на групите и паралелките, както и броя на учениците в тях съобразно утвърдения бюджет на училището и нормите, определени в подзаконовите нормативни актове, като осигурява прилагането на учебния план.

Чл.129. Средствата за издръжка и развитие на МТБ се осигуряват от държавния бюджет, бюджета на съответната община, от собствени приходи ( съгл. Чл.284 ( 1) от ЗПУО )

Чл. 130. Собствени приходи ( съгл. Чл. 293 (1) от ЗПУО) се набират от:

1. приходите от наем на недвижими имоти и движими вещи;

2. приходите от права на интелектуална собственост;

3. приходите от реализация на продукция и услуги от практическо обучение;

4. приходите от дарения и завещания;

5. други приходи, определени с нормативен акт.