Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 142
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 255621
Начало Извадка от Правилник за дейността на училището-2019-2020

Публикувани материали

Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Чл. 6. Учениците ползват правото си на безплатно образование,  като:

(1) не заплащат такси за обучението, осигурявано със средства от държавния бюджет, и се ползва безплатно материалната база за обучение и за развитие на интересите и способностите на децата и учениците;

(2) За дейности извън държавните общообразователни стандарти се заплащат такси при условия и поред, определени със заповед на  министъра на образованието и науката.

Чл. 7. (1). По силата на Закона за предучилищно и училищно образование училищното образование до 16-годишна възраст се осъществява в дневна форма и е задължително за всички граждани на Република България.То започва от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 7-годишна възраст на детето.

(2) Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето, като родителите избират една от формите по чл. 67, а държавата и общините се задължават да осигурят условия за обхват на децата в детските градини и групите за предучилищно образование.

(3) Училищното образование може да започне и от учебната година с начало в годината на навършване на 6-годишна възраст на детето по преценка на родителя и при готовност за училище, удостоверена при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

 

*********************************************************************************

Чл.8. Училището съвместно с финансиращия орган – общината, осигурява подкрепяща среда за интегрирано обучение и възпитание на деца и ученици със СОП и/ или хронични заболявания.

 

ГЛАВА ВТОРА

РАЗДЕЛ I

УЧИЛИЩЕ

 

Чл. 9. (1) Училището има:

1. Наименование: Основно училище „ Свети Иван Рилски”;

2. Обикновен, собствен печат;

3. Печат с изображение на държавния герб;

4. Седалище:  град Хасково 6300, област Хасково, община Хасково, бул. „ Г.С. Раковски” № 24;

5. Адрес за кореспонденция: град Хасково 6300, област Хасково, община Хасково, бул. „ Г.С. Раковски” № 24;

6. Шифър по БУЛСТАТ ;

7. Банкова сметка ;

8. Символ – знаме на училището;

(2) Училището се разпорежда самостоятелно с бюджетните си средства.

(3) Училището осъществява своята дейност въз основа на принципа на автономията и в съответствие с нормативните актове от ЗПУО (чл.28);

(4) Училището извършва задължително предучилищно образование на децата при условията и по реда на Държавно образователния стандарт за физческа среда и информационно и библиотечното осигуряване на детските градини,училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие,както и на ученици от първи до седми клас. То общинско общообразователно училище.

(5) Училището носи отговорност за:

1. Изпълнението на държавните образователни стандарти, засягащи дейността му;