Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 142
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 255621
Начало Извадка от Правилник за дейността на училището-2019-2020

Публикувани материали

Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

 

2. Създаването на условия за опазването на живота и укрепване здравето на децата и учениците по време на обучението и възпитанието;

3. Законосъобразното изразходване на бюджетните средства и опазването на материално- техническата  база;

4. Извършването на дейности и прояви, които противоречат на законите в страната, ограничават правата и свободите на личността или нарушават образователно- възпитателния процес.

 

РАЗДЕЛ II

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Чл. 10 (1) Основното образование в училището се осъществява на два етапа – начален и прогимназиален.

1. Начален етап – от I до IV клас включително ;

2. Прогимназиален етап – от V до VII клас включително.

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

Чл. 11. Съгласно чл.147 от ЗПУО(1) Към училището се организират подготвителни групи за деца от предучилищна възраст-пет-и шестгодишни. В I клас постъпват деца на 7 години, навършени в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в I клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това.

(2) При условие, че в училището се обучават деца със: СОП, в риск,с изявени дарби, с хронични заболявания,те могат да получат допълнителна подкрепа за личностно развитие (чл.187 от ЗПУО). Видът и формите на обучение, както и конкретните дейности за допълнителната подкрепа за личностно развитие се определят с план за подкрепа на детето или ученика. Планът за подкрепа за децата и учениците по ал. 2, т. 1 определя и часовете за ресурсно подпомагане.

(3) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се осигурява от детските градини, от училищата, от центровете за подкрепа за личностно развитие и от специализирани обслужващи звена.

 

********************************************************************************

Чл. 12. (1) Допълнителната подкрепа се предоставя въз основа на оценката на индивидуалните потребности, която се извършва от екип за подкрепа за личностно развитие в детската градина или в училището.

(2) Екипът по ал. 1 осъществява и допълнителната подкрепа по чл. 187, ал. 1, т. 1.

(3) Екипът за подкрепа за личностно развитие се създава със заповед на директора за определено дете или ученик по чл. 187, ал. 2.

(4) Екипът за подкрепа за личностно развитие работи съвместно с родителите, а при необходимост и с регионалните центрове за подкрепа за процеса на приобщаващото образование и/или с центровете за подкрепа за личностно развитие;

(5) В паралелка в училище може да се обучават до трима ученици със специални образователни потребности.

(6) Децата постъпват в I клас на училището по молба на родителите или настойниците им.