Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 142
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 255621
Начало Извадка от Правилник за дейността на училището-2019-2020

Публикувани материали

Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ

Чл.12. (1) На учениците, завършили обучението си в I, II и III клас, се издава удостоверение за завършен клас.

(2)   Извън случаите по ал. 1 завършено обучение в определен клас се удостоверява с ученическа книжка.

Чл. 13. (1) Учениците, завършили обучението си в IV клас, получават удостоверение за завършен начален етап на основно образование.

(2) Документът по ал. 1 дава право на продължаване на обучението в прогимназиалния етап на основно образование.

Чл. 14. (1) Учениците, завършили успешно VІІ клас, придобиват основно образование, което се удостоверява със свидетелство за основно образование. Свидетелството дава право за продължаване на обучението в следващата степен на образование, както и на обучение за придобиване на професионална квалификация.

(2). За завършен клас се издава удостоверение, в което се вписват годишните оценки по учебните предмети, определени с учебния план.

(3).Удостоверението за завършен клас, удостоверението за завършен начален етап на основното образование и свидетелството за основно образование съдържат задължителните реквизити, предвидени в ДОС за информацията и документите;

(4).При молба от заинтересовано лице за изгубен, унищожен или станал негоден за ползване документ се издава дубликат, който се заплаща с такса, определена със заповед на министъра на МОН.

 

*********************************************************************************