Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 139
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 275455
Начало Извадка от Правилник за дейността на училището-2019-2020
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ

Чл.15 (1)Децата и учениците от I до VI клас могат да се преместват в друго училище, през време на цялата учебна година. Преместването се извършва с удостоверение за преместване, издадено от директора на училището, в което се е обучавал ученикът, характеристика, изготвена от класния ръководител, а за децата от подготвителна група- удостоверение за училищната им готовност.

(2) Учениците от VII клас могат да се преместват по собствено желание без ограничение със съгласие на родителите или настойниците в други държавни, общински и частни училища при условия и по ред, определени от приемащото училище, през време на цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни дни преди приключването на всеки учебен срок. Преместването се извършва с удостоверение за преместване, издадено от директора на училището, и при спазване изискванията на ЗПУО.

 

*********************************************************************************

 

ГЛАВА ТРЕТА

РАЗДЕЛ I

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ. ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ

Форми на обучението

Чл. 16. (1) Обучението в ОУ „ Свети Иван Рилски” се осъществява в дневна форма на обучение, която е присъствена форма и учебните занятия при нея се провеждат от 8.00 часа до 17.40 часа в учебни дни.

Чл.17. Училището организира целодневна организанизация  на учебния ден за учениците от 1 до 4 клас при желание на родителите, както и от 5 до 7 клас при желание на родителите и съобразно възможностите на училището.

Чл.18. При необходимост, по решение на Педагогическия съвет училището може да организира и други форми, съгласно чл.106 от ЗПУО.

Чл.19.  При обучението в дневна форма учениците се организират в паралелки и групи, а за останалите форми обучението се организира за всеки отделен ученик.

Чл.20. Формата на обучение се избира от ученика при условие на чл.12, ал.2 и при спазване изискванията на този закон.

Чл.21 (1) В индивидуална форма може да се обучават:

1.ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна, вечерна или комбинирана форма за повече от 30 последователни учебни дни;

 

 

*********************************************************************************