Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 139
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 275454
Начало Извадка от Правилник за дейността на училището-2019-2020
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Чл.25. (1) Ученици, които следва да се обучават в дневна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна форма на обучение, могат да променят формата на обучение в началото на учебната година, като подават писмено заявление до директора на училището.

(2)  Ученици, които се обучават в дневна, индивидуална, самостоятелна форма на обучение, могат да променят формата на обучението си в началото на учебната година. Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебните занятия, когато се преминава:

1. От дневна в индивидуална или в самостоятелна форма на обучение;

2. Учениците, желаещи да променят формата на обучението си, подават писмено заявление до директора на училището.

(3) За промяна на формата на обучение директорът на училището издава заповед.

II. ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ

Чл.26. (1) Училищното обучение се организира в последователни класове.

(2) Продължителността на обучението в един клас е една учебна година, с изключение на случаите,предвидени в този закон за индивидуалната и самостоятелната форма на обучение;

(3) Класовете се номерират във възходящ ред с римски цифри.

Чл.27.(1) В зависимост от броя на приетите ученици класовете се разделят на паралелки.

(2) Паралелките от един клас се обозначават с началните букви на българската азбука, които се поставят след номера на класа.

(3) В зависимост от особеностите на учебния предмет или модул, паралелката може да се дели на групи, да се организират сборни групи от различни паралелки или да се организира индивидуално обучение.

 

 

*********************************************************************************

 

III. УЧЕБНО ВРЕМЕ

Чл. 29 (1). Училищното обучение се организира в учебни години, учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове.

(2). Броят на учебните седмици в една учебна година и разпределението им по класове се определят с държавния образователен стандарт за учебния план.

(3) Учебните срокове и тяхната продължителност, продължителността на учебната седмица, продължителността на учебните часове, както и ваканциите се определят с държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование.

Чл. 30 (1). Учебната година е с продължителност 12 месеца./чл.,101 ал. 3от ЗПУО

(2). Учебната година започва на 15 септември./ чл.чл.101 ;ал.3 от ЗПУО

(3). В случай че първият учебен ден 15 септември е почивен, учебната година започва на първия следващ работен ден./ чл.101;ал.3 от  ЗПУО/

(4).Учебните занятия са с продължителност:

- I клас                              - 32 учебни седмици

- II, III  клас                       - 32 учебни седмици

- IV, V, VI клас                 - 34 учебни седмици

- VII клас                           - 36 учебни седмици

(5). Учебните занятия се разпределят в два учебни срока.

(6). Продължителността на първия учебен срок е 18 учебни седмици

Чл.31(1). Преди началото на всяка учебна година министърът на образованието и науката определя със заповед:

1. началото и края на ваканциите с изключение на лятната;

2. неучебните дни;

3. началото и края на втория учебен срок.

 

*********************************************************************************