Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 142
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 255621
Начало Извадка от Правилник за дейността на училището-2019-2020

Публикувани материали

Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Чл. 33 (1) Общият брой задължителни /раздел А/ и избираеми /раздел Б/ учебни часове за една учебна седмица не може да е по-малък от 22 и по-голям от 32 учебни часа, както следва

1. двадесет и два учебни часа – в І клас;

2. двадесет и три учебни часа – във ІІ клас;

3. двадесет и седем учебни часа – в ІІІ и в ІV клас;

4. тридесет учебни часа – в V и в VІ клас;

5. тридесет и един учебни часа – в VІІ клас.

Чл. 34 (1) Учебните часове от раздел А и Б от училищния учебен план се разпределят за всяка отделна паралелка за всеки учебен ден от учебната седмица в седмично разписание.

(2) Седмичното разписание се разработва в съответствие с наредбата на министъра на здравеопазването, издадена на основание на чл.34, ал.2 във връзка с § 1, т. 11, буква"ж" на Закона за здравето и се утвърждава със заповед от директора на училището не по-късно от 3 дни преди началото на всеки учебен срок.

(3) Часът на класа се включва в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните учебни часове.

(4) Факултативни учебни часове се включват в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните учебни часове.

(5) В училището се организират факултативни учебни часове според желанията на учениците и възможностите на училището.

Чл. 34 (1) В един учебен ден се организират от 4 до 7 задължителни учебни часа.

(2) Седмичното разписание на учебните занятия се съобразява с психофизическите особености и възможностите на учениците. Седмичното разписание се разработва в съответствие с изискванията на наредба на министъра на здравеопазването и се утвърждава от директора на училището не по-късно от 3 дни преди започване на всеки учебен срок.

Чл. 35. (1) Учебните занятия започват в 08.00 часа и продължителността на учебния час е:

1. тридесет и пет минути        - в I и II клас;

2. четиридесет минути            - в III и IV клас;

3. четиридесет минути            - в V- VII клас;

(2). Междучасията са по 10 минути, като голямото междучасие е с продължителност 30 минути,  за учениците от І-ви клас –след първи учебен час, за учениците от  ІІ-ри клас – след втори учебен час, за учениците от III до  VII клас след трети учебен час.

Чл. 36.(1) Организацията на обучението се извършва по училищен учебен план –УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ и ГЦОУД, приет на заседание на ПС на 11. 09. 2019 г. (Протокол №15 / 11.09.2019 г.)

Обучението на учениците се осъществява в дневна форма на обучение, която е присъствена форма и учебните занятия при нея се провеждат от 8:00 ч. до 17:40 ч. при целодневна организация на учебния процес.

 

 

Дневното разписание за учебната 2019/ 2020 година е следното:

I клас

сутрешен блок                                                   следобеден  блок ( ГЦОУД )

 

Час

Продължителност

Дейност / час

Продължителност на дейността и на почивката

1. час

8:00-8:35

1.ч./Организиран отдих и физическа активност /Обедно хранене/

12:00 - 12:35

Голямо междучасие

8:35-9:05

2.ч./ Организиран отдих и физическа активност

12:35 - 13:20

2. час

9:05-9:40

3.ч./Самоподготовка

13:20 - 13:55

3. час

9:50-10:25

Почивка

13:55 - 14:05

4. час

10:35-11:10

4.ч./Самоподготовка

14:05 - 14:40

5. час

11:20-11:55

Почивка

14:40 - 15:10

 

 

5.ч./Занимания по интереси

15:10 - 15:45

 

 

Почивка

15:45 - 15:55

 

 

 

6.ч./Занимания по интереси

15:55- 16:30

II клас

сутрешен блок                                                   следобеден блок  ( ГЦОУД )

Час

Продължителност

Дейност / час

Продължителност на дейността и на почивката

1. час

8:00 – 8:35

1.ч./ Организиран отдих и физическа активност /Обедно хранене/

12:00 - 12:35

2. час

8:45 – 9:20

2.ч./ Организиран отдих и физическа активност

12:35 - 13:10

Голямо междучасие

9:20 – 9:50

Почивка

13:10 - 13:20

3. час

9:50 – 10:25

3.ч./Самоподготовка

13:20 - 13:55

4. час

10:35 -11:10

Почивка

13:55 - 14:05

5. час

11:20-11:55

4.ч./Самоподготовка

14:05 - 14:40

 

 

 

Почивка

14:40 - 15:10

 

 

 

5.ч./Занимания по интереси

15:10 - 15:45

 

 

 

Почивка

15:45 - 15:55

 

 

 

6.ч./Занимания по интереси

15:55 - 16:30

III и IV клас

сутрешен блок                                                   следобеден  блок ( ГЦОУД )

Час

Продължителност

Дейност / час

Продължителност на дейността и на почивката

1. час

8:00–8:40

1.ч./ Организиран отдих и физическа активност /Обедно хранене/

12:30 - 13:00

2. час

8:50– 9:30

2.ч./Организиран отдих и физическа активност

до 13:50

3. час

9:40–10:20

3.ч./Самоподготовка

13:30  - 14:10

Голямо междучасие

10:20–10:50

Почивка

14:10 – 14:20

4. час

10:50 – 11:30

4.ч./ Самоподготовка

14:20  - 15:00

5. час

11:40-12:20

Почивка

15:00  - 15:30

6. час

12:30-13:10

5.ч./Занимания по интереси

15:30  - 16:10

 

 

Почивка

16:10  - 16:20

 

 

6.ч./Занимания по интереси

16:20  - 17:00

V VII клас

сутрешен блок                                              следобеден  блок V клас ( ГЦОУД )

Час

Продължителност

Дейност / час

Продължителност на дейността и на почивката

1. час

8:00 – 8:40

1.ч./ Организиран отдих и физическа активност /Обедно хранене/

13:10 - 13:50

2. час

8:50 – 9:30

2.ч./Самоподготовка

13:50 - 14:30

3. час

9:40 – 10:20

Почивка

14:30 - 14:35

Голямо междучасие

10:20 – 10:50

3.ч./Самоподготовка

14:35 - 15:15

4. час

10:50 - 11:30

Почивка

15:15 - 15:40

5. час

11:40 - 12:20

4.ч./Самоподготовка

15:40 - 16:20

6. час

12:30 - 13:10

Почивка

16:20 – 16:25

7. час

13:20 - 14:00

5.ч./Занимания по интереси

16:25  до  17:40

 

 

 

6.ч./Занимания по интереси

Учебно време

Определя се  график на учебното време, както следва:

Начало на учебната година – 16.09.2018 год.

-    Първи учебен срок

16.09.2019 год. – 04.02.2020 год. – за I – VII кл./ 18 учебни седмици/

-    Втори учебен срок:

06.02.2020 год. – 31.05.2020 год. – за І- ІІІ   клас /14 учебни седмици /

06.02.2020 год. – 14. 06.2020год. –за ІV – VІ клас /16 учебни седмици/

06.02.2020 год. – 30. 06.2020 год. –за VІI клас /18 учебни седмици/

Ваканции,определени със Заповед № РД09-2148/ 27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката:

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2019/2020 година:

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – есенна

21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – коледна

05.02.2020 г.                                    – междусрочна

11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ (съгл. чл. 13 от ДОС за организиране на дейностите в училищното образование ) :

18. 10. 2020 г. - Патронен празник

20.05.2020 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература

22.05.2020 г. – втори ДЗИ

09.06.2020 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

11.06.2020 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

В графика за учебното време се включват дни и за училищни празници, спортни и други мероприятия (съгл. чл. 15 от ДОС за организиране на дейностите в училищното образование).

 

*******************************************************************************