Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 136
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 250717
Начало Извадка от Правилник за дейността на училището-2017-2018
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Чл. 33 (1) Броят на задължителните учебни часове за една учебна седмица не може да бъде повече от:

1. двадесет и два учебни часа   – в I и II клас;

2. двадесет и пет учебни часа   – в III и IV клас;

3. тридесет учебни часа             – в V, VI и VII клас;

(2) Часът на класа се включва в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните учебни часове.

(3) Факултативни учебни часове се включва в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните учебни часове.

(4) В училището се организират избираеми учебни и факултативни учебни часове според желанията на учениците и възможностите на училището.

Чл. 34 (1) В един учебен ден се организират от 4 до 7 задължителни учебни часа.

(2) Седмичното разписание на учебните занятия се съобразява с психофизическите особености и възможностите на учениците. Седмичното разписание се разработва в съответствие с изискванията на наредба на министъра на здравеопазването и се утвърждава от директора на училището не по-късно от 3 дни преди започване на всеки учебен срок.

Чл. 35. (1) Учебните занятия започват в 08.00 часа и продължителността на учебния час е:

1. тридесет минути                  - в подготвителна група;

2. тридесет и пет минути        - в I и II клас;

3. четиридесет минути            - в III и IV клас;

4. четиридесет и пет минути  - в V- VII клас;

*********************************************************************

РАЗДЕЛ II

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ

 

Чл.37 (1) Учебното съдържание в училището дава общообразователна подготовка.

(2) Общообразователната подготовка в училището е задължителна, избираема и факултативна и се осъществява чрез учебни предмети, групирани в културнообразователни области и други дейности.

(3) Задължителната подготовка осигурява постигането на общообразователния минимум в зависимост от степента на образованието.

(4) В избираемите учебни часове се осъществява обучение за придобиване на разширената подготовка.

(5) Във факултативните учебни часове се осъществява обучение за придобиване на допълнителната подготовка.

Чл. 38. (1) Извън часовете по чл. 87, ал.2 и 3 в учебния план се включва за всеки клас, за всяка учебна седмица и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, утвърдени от министъра на образованието и науката по предложение на министъра на младежта и спорта, както и по един учебен час на класа.

 

*******************************************************************************