Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 123
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 237874
Начало Извадка от Правилник за дейността на училището-2018-2019
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Чл. 33 (1) Броят на задължителните учебни часове за една учебна седмица не може да бъде повече от:

1. двадесет и два учебни часа   – в I и II клас;

2. двадесет и пет учебни часа   – в III и IV клас;

3. тридесет учебни часа             – в V, VI и VII клас;

(2) Часът на класа се включва в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните учебни часове.

(3) Факултативни учебни часове се включва в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните учебни часове.

(4) В училището се организират избираеми учебни и факултативни учебни часове според желанията на учениците и възможностите на училището.

Чл. 34 (1) В един учебен ден се организират от 4 до 7 задължителни учебни часа.

(2) Седмичното разписание на учебните занятия се съобразява с психофизическите особености и възможностите на учениците. Седмичното разписание се разработва в съответствие с изискванията на наредба на министъра на здравеопазването и се утвърждава от директора на училището не по-късно от 3 дни преди започване на всеки учебен срок.

Чл. 35. (1) Учебните занятия започват в 08.00 часа и продължителността на учебния час е:

1. тридесет минути                  - в подготвителна група;

2. тридесет и пет минути        - в I и II клас;

3. четиридесет минути            - в III и IV клас;

4. четиридесет и пет минути  - в V- VII клас;

Чл. 36.(1) Организацията на обучението се извършва по училищен учебен план –УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ и ГЦОУД, приет на заседание на ПС на 13. 09. 2018 г. (Протокол №12 / 13.09.2018 г.)

Обучението на учениците се осъществява в дневна форма на обучение, която е присъствена форма и учебните занятия при нея се провеждат от 8:00 ч. до 18:00 ч.при целодневна организация на учебния процес.

Дневното разписание за учебната 2018/ 2019 година е следното:

I клас

сутрешен блок                                                   следобеден  блок ( ГЦОУД )

 

Час

Продължителност

Дейност / час

Продължителност на дейността и на почивката

1. час

8:00-8:35

1.ч./Организиран отдих и физическа активност /Обедно хранене/

12:00 - 12:35

Голямо междучасие

8:35-9:05

2.ч./ Организиран отдих и физическа активност

12:35 - 13:20

2. час

9:05-9:40

3.ч./Самоподготовка

13:20 - 13:55

3. час

9:50-10:25

Почивка

13:55 - 14:05

4. час

10:35-11:10

4.ч./Самоподготовка

14:05 - 14:40

5. час

11:20-11:55

Почивка

14:40 - 15:10

 

 

5.ч./Занимания по интереси

15:10 - 15:45

 

 

Почивка

15:45 - 15:55

 

 

 

6.ч./Занимания по интереси

15:55- 16:30

II клас

сутрешен блок                                                   следобеден блок  ( ГЦОУД )

Час

Продължителност

Дейност / час

Продължителност на дейността и на почивката

1. час

8:00 – 8:35

1.ч./ Организиран отдих и физическа активност /Обедно хранене/

12:00 - 12:35

2. час

8:45 – 9:20

2.ч./ Организиран отдих и физическа активност

12:35 - 13:10

Голямо междучасие

9:20 – 9:50

Почивка

13:10 - 13:20

3. час

9:50 – 10:25

3.ч./Самоподготовка

13:20 - 13:55

4. час

10:35 -11:10

Почивка

13:55 - 14:05

5. час

11:20-11:55

4.ч./Самоподготовка

14:05 - 14:40

 

 

 

Почивка

14:40 - 15:10

 

 

 

5.ч./Занимания по интереси

15:10 - 15:45

 

 

 

Почивка

15:45 - 15:55

 

 

 

6.ч./Занимания по интереси

15:55 - 16:30

III и IV клас

сутрешен блок                                                   следобеден  блок ( ГЦОУД )

Час

Продължителност

Дейност / час

Продължителност на дейността и на почивката

1. час

8:00–8:40

1.ч./ Организиран отдих и физическа активност /Обедно хранене/

13:10 - 13:50

2. час

8:50– 9:30

2.ч./Организиран отдих и физическа активност

13:50  - 14:30

3. час

9:40–10:20

3.ч./Самоподготовка

14:30  - 15:10

Голямо междучасие

10:20–10:50

Почивка

15:10 – 15:15

5. час

11:40-12:20

4.ч./ Самоподготовка

15:15  - 15:55

6. час

12:30-13:10

Почивка

15:55  - 16:15

 

 

5.ч./Занимания по интереси

16:15  - 16:55

 

 

Почивка

16:55  - 17:00

 

 

6.ч./Занимания по интереси

17:00  - 17:40

V VII клас

сутрешен блок                                              следобеден  блок V клас ( ГЦОУД )

Час

Продължителност

Дейност / час

Продължителност на дейността и на почивката

1. час

8:00 – 8:40

1.ч./ Организиран отдих и физическа активност /Обедно хранене/

13:10 - 13:50

2. час

8:50 – 9:30

2.ч./Самоподготовка

13:50 - 14:30

3. час

9:40 – 10:20

Почивка

14:30 - 14:35

Голямо междучасие

10:20 – 10:50

3.ч./Самоподготовка

14:35 - 15:15

4. час

10:50 - 11:30

Почивка

15:15 - 15:40

5. час

11:40 - 12:20

4.ч./Самоподготовка

15:40 - 16:20

6. час

12:30 - 13:10

5.ч./Занимания по интереси

16:20 - 17:00

7. час

13:20 - 14:00

6.ч./Занимания по интереси

17:00 - 17:40

 

 

 

 

 

Учебно време

Определя се  график на учебното време, както следва:

Начало на учебната година – 17.09.2018 год.

-    Първи учебен срок

17.09.2018 год. – 04.02.2019 год. – за I – VII кл./ 18 учебни седмици/

-   Втори учебен срок:

06.02.2019 год. – 31.05.2019 год. – за І- ІV  клас /14 учебни седмици /

06.02.2019 год. – 14. 06.2019 год. –за V – VІ клас /16 учебни седмици/

06.02.2019 год. – 28. 06.2019 год. –за VІI клас /18 учебни седмици/

 

Ваканции,определени със Заповед РД 09-1708/29.08.2018 г на Министъра на образованието и науката:

  • Есенна 01.11.- 04.11. 2018 г. вкл.
  • Коледна 22.12. 2018 г. – 02.01.2019 г.вкл.
  • Междусрочна 05.02. 2019 г.
  • Пролетна 30.03. 2019 г. –07.04.2019 г. вкл.

НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ (съгл. чл. 13 от ДОС за организиране на дейностите в училищното образование ) :

19. 10. 2018 г. - Патронен празник

21. 05. 2019 г. – ДЗИ по БЕЛ

23. 05. 2019 г. – втори ДЗИ

В графика за учебното време се включват дни и за училищни празници, спортни и други мероприятия (съгл. чл. 15 от ДОС за организиране на дейностите в училищното образование ).

РАЗДЕЛ II

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ

 

Чл.37 (1) Учебното съдържание в училището дава общообразователна подготовка.

(2) Общообразователната подготовка в училището е задължителна, избираема и факултативна и се осъществява чрез учебни предмети, групирани в културнообразователни области и други дейности.

(3) Задължителната подготовка осигурява постигането на общообразователния минимум в зависимост от степента на образованието.

(4) В избираемите учебни часове се осъществява обучение за придобиване на разширената подготовка.

(5) Във факултативните учебни часове се осъществява обучение за придобиване на допълнителната подготовка.

Чл. 38. (1) Извън часовете по чл. 87, ал.2 и 3 в учебния план се включва за всеки клас, за всяка учебна седмица и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, утвърдени от министъра на образованието и науката по предложение на министъра на младежта и спорта, както и по един учебен час на класа.

 

*******************************************************************************