Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 136
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 250717
Начало Извадка от Правилник за дейността на училището-2017-2018
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

ПЛАН-ПРИЕМ

Чл. 42. (1) Училищният план

-прием определя за училището за всяка предстояща учебна година:

1. броя на паралелките в І и V клас;

2. броя на местата, в паралелките в І и V клас съобразно стандарта за физическа среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и стандарта за финансирането на институциите.

Чл. 43. Училищният план-прием се определя от директора въз основа на анализ на броя на учениците в населеното място, училищната мрежа, ДОС за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и съобразно информационната система и стратегията на общината.

 

*********************************************************************************

РАЗДЕЛ III

ОЦЕНЯВАНЕ ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Чл.47. (1) Оценяването е процес, който се извършва при условията и по реда на ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците и при който се установяват постигнатите резултати от обучението и се измерва нивото на подготвеност на учениците за бъдещата им реализация.

(2) Основните цели на оценяването са:

1. диагностика на индивидуалните постижения и на напредък на ученика, определяне на потребностите му от учене и областите, в които има нужда от подкрепа;

2. мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени към подобряване качеството на образование.

(3) Оценяването се извършва:

1. в процеса на обучение;

2. в края на клас или на етап от степен на образование;

3. при завършване на степен на образование

Чл. 48. (1) Оценяването се извършва чрез текущи изпитвания и изпити:

(2) В процеса на обучение се осъществяват текущи изпитвания, като част от тях са въз основа на проекти, служещи за обратна връзка и за мотивация за учене.

*******************************************************************************

РАЗДЕЛ IV

ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС, ЕТАП И СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

Чл. 52. (1) Ученикът завършва класа, ако има годишна оценка най-малко среден -/3/ по всички учебни предмети или модули, предвидени в училищния учебен план за съответния клас в задължителните и в избираемите учебни часове.

(2) Ученик, успешно завършил определен клас, продължава обучението си в следващия клас.

(3) Ученик в началния етап на основно образование продължава обучението си в следващия клас независимо от годишните си оценки по изучаваните учебни предмети, ако се обучава в дневна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна или комбинирана форма и неговата възраст е съответната за този клас или я надхвърля, но с не повече от три години.

 

*****************************************************************************