Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 123
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 237874
Начало Извадка от Правилник за дейността на училището-2018-2019
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

РАЗДЕЛ IV

ИЗПИТИ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ

Чл.62. (1) Изпитите в процеса на обучение са:

1. Приравнителни;

2. За промяна на оценката;

3. За определяне на срочна оценка по учебен предмет;

4. За определяне на годишна оценка по учебен предмет.

(2) Изпитите по ал. 1 са успешно положени, когато оценката е не по-малко от среден 3.

(3) Изпитите по ал. 1 се провеждат от училищни изпитни комисии, назначени със заповед на директора на училището.

 

Чл. 63. (1) Приравнителни изпити се провеждат:

1. При преместване на ученика в паралелка на същото или в друго училище, когато съществува различие между съответните училищни учебни планове;

 

*********************************************************************************

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

УЧАСТНИЦИ В УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ

РАЗДЕЛ I

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Чл.79. (1) Учителите, директорите, както и заместник-директорите, които изпълняват норма преподавателска работа, са педагогически специалисти.

(2) Учителските длъжности са:

1.’’учител’’;

2.’’старши учител’’;

3.’’главен учител’’;

(3) Длъжностите на педагогическите специалисти се заемат от български граждани, придобили висше образование в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност.

(4) Функциите, професионалните профили, длъжностите и необходимата за заемането им професионална квалификация, както и условията и редът за повишаване на квалификацията, за кариерното им развитие и за атестирането на педагогическите специалисти, включително критериите за атестиране и съставът на атестационната комисия, се определят с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

(5) Когато кандидатите за заемане на длъжността ”главен учител” , отговарящи на изискванията за заемането им, са повече от един, директорът извършва подбор по предварително обявени от него критерии.

(6) Директорът на училището в рамките на делегирания бюджет, съответно на утвърдените му разходи и/или за сметка на целево предоставени средства диференцира възнагражденията на