Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 141
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 285485
Начало Извадка от Правилник за дейността на училището-2020-2021
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

6. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;

7. да участват в родителските срещи;

8. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време.

9. да възстановяват нанесените от ученика материални щети в тридневен срок от известяването от класния ръководител. При невъзможност за финансово обезпечаване, щетата може да бъде възмездена чрез доброволен труд в полза на училището;

10. да зачитат предвидените в Закона за закрила на детето мерки и да съдействат при осъществяването на дейности по закрила на детето.

11. Родителят е длъжен да съдейства на училището при съмнение за случай на Covid-19. Необходимо е веднага да уведоми класния ръководител или ръководството на училището.

12.Задължение на семейството е да осигури лични предпазни средства на детето/ученика.

13.Лична отговорност на родителя е присъствието на детето му в часовете при евентуално преминаване на ОЕСР.

(6) Родителите, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на обучение по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗПУО, както и в самостоятелна организация, са длъжни да гарантират постигането на целите по чл. 5, да осигурят необходимите условия за обучение, познавателни книжки, учебници и учебни помагала, както и да прилагат по свой избор методики и подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и интересите на детето.

(7) Родителите са длъжни да не допускат явяването на ученика с облекло или вид,които не съответстват на ПДУ, положението му на ученик и на добрите нрави.

(8) Родителите нямат право да уронват авторитета на училището и учителите /с думи и/или действия/;

(9) Родителят е длъжен при отсъствие на ученика предварително да уведоми класния ръководител в рамките на учебния ден, в който детето му отсъства.

(10) Родителят е длъжен да уведоми класния ръководител и медицинското лице в училище,ако детето му има хронично заболяване.

(11) Родителят е длъжен да уведоми класния ръководител своевременно при промяна на местоживеенето, адреса и телефона си.

(12) Родителят няма право да влиза в сградата на училището по време на учебните занятия освен в случаите на предварително уговорена среща с учител, класния ръководител или директора.

(13) Права и задължения на родителите,чиито деца посещават полуинтернатна група:

1. Родителят е длъжен да осигури присъствието на ученика и на следобедните занимания.

2. Родителят е длъжен да представи в срок от три дни медицинска бележка при здравословни причини за отсъствието на ученика от следобедни занятия.

3. Родителят има право при необходимост по семейни причини да допусне  отсъствия на детето си:

-  до 3 дни в една учебна година с уведомление до класния ръководител;

- до 7 дни в една учебна година с предварително подадена писмена молба до директора на училището за разрешение;