Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 139
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 275454
Начало Извадка от Правилник за дейността на училището-2019-2020
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

РАЗДЕЛ IV

ИЗПИТИ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ

Чл.74. (1) Изпитите в процеса на обучение са:

1. Приравнителни;

2. За промяна на оценката;

3. За определяне на срочна оценка по учебен предмет;

4. За определяне на годишна оценка по учебен предмет.

(2) Изпитите по ал. 1 са успешно положени, когато оценката е не по-малко от среден 3.

(3) Изпитите по ал. 1 се провеждат от училищни изпитни комисии, назначени със заповед на директора на училището.

Чл. 75. (1) Приравнителни изпити се провеждат:

1. При преместване на ученика в паралелка на същото или в друго училище, когато съществува различие между съответните училищни учебни планове;

2. За ученик, прекъснал обучението си, който желае да го продължи, ако действащият учебен план е различен от учебния план, по който ученикът е започнал обучението си.

(2). Изпитите по ал.1 т. 1 и 2 се полагат само по неизучавани учебни предмети при условия и по ред, определен със заповед на директора на училището, в съответствие  с ДОС за оценяване резултатите на учениците от обучението.

 

*********************************************************************************

Външно оценяване в края на клас или етап от степента

Общи положения

Чл. 79. (1) Целите на външното оценяване в края на клас или на етап от степента са:

1. диагностика на индивидуалния напредък и на образователните потребности на учениците;

2. мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени към

подобряване качеството на образование;

3. установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати от

обучението по учебен предмет, определени в учебната програма за съответния клас;

4. установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати от

обучението по учебен предмет, определени в държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка по съответния учебен предмет, в края на даден етап от степента на образование.

(2) Всяко външно оценяване в края на клас или на етап от степента може да има една или повече от целите по ал. 1.

(3) Въз основа на резултатите от национално външно оценяване се осъществява

приемането на учениците по места, определени с държавния или с допълнителния план-прием в училищата по чл.142, ал.3, т.1 и 5 и в училищата по чл.142, ал.4 от ЗПУО при условия и

по ред, определени в държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование.

Чл. 80. (1) Външното оценяване според обхвата си може да бъде:

1. национално

2. регионално

3. училищно

(2) Национално външно оценяване се организира и провежда от МОН

(3) Регионално външно оценяване се организира и провежда от регионалното

управление на образованието (РУО).

(4) Училищно външно оценяване се организира и провежда от училището.

(5) Освен външните оценявания по ал. 1-4 специализираното обслужващо звено

по чл.50, ал.1, т.4 от ЗПУО може да организира и провежда външни оценявания с извадка от ученици от една или повече паралелки, в едно или повече училища от един или повече региона на страната.

Чл. 81. Оценките от външното оценяване не може да се променят

***************************************************************************************************************************************************

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

Признаване, приравняване и валидиране на резултати от обучението

Раздел І.

Признаване на училищно обучение и образование

Чл. 102. (1) Завършен период или клас на училищно образование в училище на чужда държава се удостоверява с документ, издаден от училище, създадено по законоустановения ред в страната, в която са издадени документите, и считано за част от системата на светското училищно образование на съответната държава.

(2) Завършено обучение за придобиване на компетентности по учебните предмети български език и литература, история и цивилизации, география и икономика в частта им, отнасяща се до историята и географията на България, осъществено от финансирани при условията и по реда на ЗПУО организации на българи, живеещи извън Република България, се удостоверява с документ, издаден в съответствие с държавния образователен стандарт за информацията и документите.

(3) Завършен период или клас на училищно образование в училище от системата на Европейските училища се удостоверява с документ, издаден от съответното училище.

Чл. 103. (1) Признаването е официално писмено потвърждение на съответствието на завършен период или клас на училищно образование в училище на чужда държава или в училище от системата на Европейските училища с тези в училищното образование в Република България.

(2) Признаването по ал.1 се извършва с цел:

1. достъп до обучение в системата на предучилищното и училищното образование;

Чл. 104. (1) Признаването на завършен период или клас за класовете от VІІ до ХII включително, на завършен първи гимназиален етап от средната степен на образование, както и признаването на основно образование, на средно образование и/или на професионална квалификация се извършва от експертна комисия към всяко РУО.

(2) Комисията по ал.1 е седемчленна и се определя със заповед на министъра на

образованието и науката по предложение на началника на РУО.

(3) Признаването на завършен период или клас за класовете от І до VІ клас

включително се извършва от директора на приемащото училище, в което лицето желае да продължи обучението си.

Чл. 105. (1) Желаещите признаване на завършен период или клас на училищно

образование от І до VІ клас по документи, издадени от училища на чужди държави, подават следните документи в училището:

1. заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката;

2. документ за училищно образование;

3. документ, в който се посочва какви права дава документът по т.2 за продължаване на образованието, в случаите, когато това не е посочено в документа по т.2;

4. превод на български език на документите по т. 2 и 3 от заклет преводач;

(2) Документите по ал.1, т.4 се подават в оригинал, а документите по т.2 и 3 - в оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа.

(3) Допълнително при необходимост се представят и други документи, свързани с признаването, посочени от директора на приемащото училище.

(4) Документите по ал.1, т.2 и 3 и по ал.3 се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, с подписаните договори между Република България и държавата, в която са издадени, или по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (обн., ДВ, бр.

73 от 1958 г.) с изключение на документите, издадени от училище в системата на Европейските училища, които не се легализират, както и за лица, които желаят признаване на класове от I до IV включително.

(5) Изключения по ал.4 се допускат за документи на лица, търсещи или получили

международна закрила, които може да не са легализирани и заверени.

(6) Документите по ал.1 за завършен период или клас за класовете от І до VІ клас

включително се подават в училището, в което лицето желае да продължи обучението си.