Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 893
Съдържание : 89
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 342484
Начало Полезни материали Литературни термини

Публикувани материали

Най-често разглеждани

Оценка на читателите: / 49
Слаба статияОтлична статия 

 

 


ЛИТЕРАТУРНИ ТЕРМИНИ

 

  Из "Енциклопедичен речник на литературните термини"/ Иван Богданов, Издателство “Петър Берон”, София 1993 г. 

 

Из "Енциклопедичен речник на литературните термини"/ Иван Богданов, Издателство “Петър Берон”, София 1993 г. 1

~А~

1  Алегория-израз,в който се говори за един предмет или проява, а се подразбират други.Творчески похват,широко използван в художествената литература, конкретизация на идея или мисъл посредством образ,в който е вложен преносен смисъл.А. се основава на съпоставимостта между две прояви,от които едната има отвлечен идеен смисъл, а другата-конкретен.В елементарната си форма А. се изчерпва с разтълкуването на конкретния образ, а при по- сложните си форми на преносния смисъл, вложен в разказаните или в изобразените прояви, от които могат да бъдат извлечени общозначими изводи. В такива случаи А. се съчетава с нравоучителни и възпитателни внушения.

2  Алитерация- метрико-хармоничен способ за увеличаване и разнообразяване на речевата експресия, основан върху повторяемостта на еднакви или близки по гласеж съгласни звуци при подчертаването на особено важните по смисъл думи в стиха.

3  Алюзия-стилистически и реторически обрат,троп с предназначение да породи впечатление или идея не чрез пряко изразяване, а по асоциативен път.

4  Анализ- литературоведски прочит на текст, за да бъдат установени или преценени лит.-худ. или лит.-познавателните му качества.

5  Аналогия-стилистически похват, при който за разлика от сравнение, дето се съпоставят тъждествени явления и прояви, се установява сходство между неявни, подобни или сродни по някой важен признак явления и прояви.

6  Анафора-стилистическа фигура, способ за увеличаване изразителността на словото посредством повторение на звуци, думи и изрази в началото на няколко следващи стихове или фрази.Често се използва в ораторската реч с т.нар. ораторско ударение в началото на две или на повече фрази.Когато повторението е в края на стиха или на фразата, фигурата се нарича епифора.

7  Антагонист-един от двата основни образа, изразители на противоположни възгледи и интереси.

8  Антигерой - в противовес на традиционния образ на литературния герой, тип на лит.образ с различни, дори противоположни черти.

9  Антитеза- стилистическа и реторическа фигура, основана на контраст между два логически противоположни образа или понятия в един и същ период чрез използването на антоними.