ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”, ГРАД ХАСКОВО

6300, гр. Хасково,бул. “Г.С.Раковски” №24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 

УТВЪРЖДАВАМ: /п/.

/Т. Ченгелова/

 

 

УЧИЛИЩЕН  УЧЕБЕН  ПЛАН

за 1 - 7 клас

 

Учебна година: 2018/2019

Форма на обучение: дневна

Организация на учебния ден: целодневна

 

Училищниите учебени планове са приеити на заседание на Педагогическия съвет – протокол №  12/13.09.2018, съгласуван е с Обществения съвет към училището, отразен в протокол от 12.09.2018 г./Решение №1/ и е утвърден със Заповед на директора № РД-14-13/17.09.2018 г.

 


 

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

Начален етап

I клас

Учебни седмици

32

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой

учебни часове

Годишен брой

учебни часове

Български език и литература

7

224

Математика

4

128

Околен свят

1

32

Музика

2

64

Изобразително изкуство

2

64

Технологии и предприемачество

1

32

Физическо възпитание и спорт

2

64

Общо за раздел А

19

608

Раздел Б – избираеми учебни часове

Общ брой часове за раздел Б

3

96

 1. Български език и литература

1

32

 1. Математика

1

32

 1. Английски език

1

32

Общо за раздел А + раздел Б

22

704

 

 

 

Раздел В – факултативни учебни часове

Брой часове за раздел В

0

0

 

 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

22

704

II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.
 2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните видове спорт: Лека атлетика съгласно чл.92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба №4/30.11.2015 за учебния план, Заповед №.РД 09-1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.
 3. Всяка учебна седмица включва по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал.6 от Наредба №4/30.11.2015 за учебния план.
 4. Часовете по БДП се провеждат съгласно програма за обучение по безопасност на движението по пътищата за първи клас.
 5. Обучение по гражданска защита – провежда се в час на класа съгласно Указание за обучение за действие при БАКП от 2002 година. Действията при БАКП се извършват съгласно заповед РД 091242/ 14.08.2009 година на министъра на образованието и науката.

І. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

Начален етап

II клас

Учебни седмици

32

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой

учебни часове

Годишен брой

учебни часове

 

Български език и литература

7

224

Английски език

2

64

Математика

3,5

112

Околен свят

1

32

Музика

2

64

Изобразително изкуство

1,5

48

Технологии и предприемачество

1

32

Физическо възпитание и спорт

2

64

Общо за раздел А

20

640

Раздел Б – избираеми учебни часове

Общ брой часове за раздел Б

3

96

 1. Български език и литература

1

32

 1. Математика

1

32

 1. Английски език

1

32

Общо за раздел А + раздел Б

23

736

 

 

 

Раздел В – факултативни учебни часове

Брой часове за раздел В

0

0

 

 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

23

736

I. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.
 2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните видове спорт: Лека атлетика съгласно чл.92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба №4/30.11.2015 за учебния план, Заповед №.РД 09-1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.
 3. Всяка учебна седмица включва по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал.6 от Наредба №4/30.11.2015 за учебния план.
 4. Часовете по БДП се провеждат съгласно програма за обучение по безопасност на движението по пътищата за първи клас.
 5. Обучение по гражданска защита – провежда се в час на класа съгласно Указание за обучение за действие при БАКП от 2002 година. Действията при БАКП се извършват съгласно заповед РД 091242/ 14.08.2009 година на министъра на образованието и науката.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

Начален етап

III клас

Учебни седмици

32

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой

учебни часове

Годишен брой

учебни часове

 

Български език и литература

7

224

Английски език

3

96

Математика

3,5

112

Компютърно моделиране

1

32

Човекът и обществото

2

64

Човекът и природата

1

32

Музика

1,5

48

Изобразително изкуство

2

64

Технологии и предприемачество

1

32

Физическо възпитание и спорт

2,5

80

Общо за раздел А

24,5

784

Раздел Б – избираеми учебни часове

Общ брой часове за раздел Б

2,5

80

 1. Български език и литература

1,5

48

 1. Математика

1

32

 1. Английски език

 

 

Общо за раздел А + раздел Б

27

864

 

 

 

Раздел В – факултативни учебни часове

Брой часове за раздел В

0

0

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

27

864

II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.
 2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните видове спорт: Лека атлетика съгласно чл.92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба №4/30.11.2015 за учебния план, Заповед №.РД 09-1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.
 3. Всяка учебна седмица включва по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал.6 от Наредба №4/30.11.2015 за учебния план.
 4. Часовете по БДП се провеждат съгласно програма за обучение по безопасност на движението по пътищата за първи клас.
 5. Обучение по гражданска защита – провежда се в час на класа съгласно Указание за обучение за действие при БАКП от 2002 година. Действията при БАКП се извършват съгласно заповед РД 091242/ 14.08.2009 година на министъра на образованието и науката.


I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

 

Прогимназиален  етап

V клас

Учебни седмици

34

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой

учебни часове


Годишен брой

учебни часове


Български език и литература

5

170

Английски език

3,5

119

Математика

4

136

Информационни технологии

1

34

История и цивилизации

2

68

География и икономика

1,5

51

Човекът и природата

2,5

85

Музика

2

68

Изобразително изкуство

2

68

Технологии и предприемачество

1,5

51

Физическо възпитание и спорт

2,5

85

Общо за раздел А

27,5

935

Раздел Б – избираеми учебни часове

Общ брой часове за раздел Б

 1. Български език и литература

1,5

51

 1. Математика

1

34

Общо за раздел А + раздел Б

30

1020

 

 

 

Раздел В – факултативни учебни часове

Брой часове за раздел В

4

0

 

 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

 

 

 

 

 • II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94  на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.
 2. Всяка учебна седмица  освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП  се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните видове спорт: Бадминтон, съгласно чл.92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1111./15.08.2016г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.
 3. Всяка учебна седмица включва по един час на класа, съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал.6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.
 4. Часовете по БДП се провеждат съгласно Програма за обучението по безопасност на движението по пътищата  за V клас.
 5. Обучение по ГЗ – провежда се в час на класа съгласно указание за обучение за действие при БАКП от 2002г. Действията при БАКП се извършват съгласно заповед РД 09-1242/14.08.2009г. на министъра на образованието и науката.

 • II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

 

 

Прогимназиален  етап

VI клас

Учебни седмици

34

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой

учебни часове


Годишен брой

учебни часове


Български език и литература

5

170

Английски език

3,5

119

Математика

4

136

Информационни технологии

1

34

История и цивилизации

2

68

География и икономика

1,5

51

Човекът и природата

2,5

85

Музика

2

68

Изобразително изкуство

2

68

Технологии и предприемачество

1,5

51

Физическо възпитание и спорт

2,5

85

Общо за раздел А

27,5

935

Раздел Б – избираеми учебни часове

Общ брой часове за раздел Б

 1. Български език и литература

1,5

51

 1. Математика

1

34

Общо за раздел А + раздел Б

30

1020

 

 

 

Раздел В – факултативни учебни часове

Брой часове за раздел В

4

0

 

 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

 

 

 

 

 • II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94  на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.
 2. Всяка учебна седмица  освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП  се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните видове спорт: Футбол, съгласно чл.92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба №4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД09-1111./15.08.2016г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.
 3. Всяка учебна седмица включва по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2от ЗПУО, чл. 14, ал.6 от Наредба №4/30.11.2015 за учебния план.
 4. Часовете по БДП се провеждат съгласно Програма за обучението по безопасност на движението по пътищата  за VI клас.
 5. Обучение по ГЗ – провежда се в час на класа съгласно указание за обучение за действие при БАКП от 2002г. Действията при БАКП се извършват съгласно заповед РД 09-1242/14.08.2009г. на министъра на образованието и науката.

 • I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

 

 

Прогимназиален  етап

VII клас

Учебни седмици

36

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой

учебни часове

Годишен брой

учебни часове

Български език и литература

5

180

Английски език

3

108

Математика

4

144

Информационни технологии

1

36

История и цивилизации

2

72

География и икономика

2

72

Биология и здравно образование

2

72

Физика и астрономия

1,5

54

Химия и опазване на околната среда

1,5

54

Музика

1,5

54

Изобразително изкуство

1,5

54

Технологии и предприемачество

1

36

Физическо възпитание и спорт

2

72

Общо за раздел А

28

1008

Раздел Б – избираеми учебни часове

Общ брой часове за раздел Б

3

108

 1. Български език и литература

1

36

 1. Английски език

1

36

 1. Математика

1

36

Общо за раздел А + раздел Б

31

1116

 

 

 

Раздел В – факултативни учебни часове

Брой часове за раздел В

4

0

1.Български език и литература

2

72

2. Математика

2

72

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

 

 

 

 

 • I. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.
 2. Всяка учебна седмица освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните видове спорт: Волейбол, съгласно чл.92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба №4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД09-1111./15.08.2016г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.
 3. Всяка учебна седмица включва по един час на класа, съгласно чл. 92, ал. 2от ЗПУО, чл. 14, ал.6 от Наредба №4/30.11.2015 за учебния план.
 4. Часовете по БДП се провеждат съгласно Програма за обучението по безопасност на движението по пътищата  за VII клас.
 5. Обучение по ГЗ – провежда се в час на класа съгласно указание за обучение за действие при БАКП от 2002г. Действията при БАКП се извършват съгласно заповед РД 09-1242/14.08.2009г. на министъра на образованието и науката.