ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ - ХАСКОВО

6300 Хасково; бул. „Г. С. Раковски“ №24; тел.: 038 62 26 42; e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:

Тонка Ченгелова

Директор

ЕТИЧЕН КОДЕКС

НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

Планът е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №10/13/.09.2022 г. и утвърден от директора на училището със Заповед №РД-14-11/15.09.2022 г.

 


ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

 

Етичният кодекс на училищната общност представя стандартите за етично поведение на работещите с деца специалисти в сферата на образованието и регламентира етичните правила, които следва да се прилагат при изпълнение на служебните им задължения и в ситуация на конфликт на интереси. Установява общи норми на поведение. Този кодекс определя правилата за поведение на учениците, преподавателите и служителите в ОУ "Свети Иван Рилски" - гр. Хасково и има за цел да повиши общественото доверие в техния професионализъм и морал, както и да издигне престижа на училището.

Спазването на настоящия Етичен кодекс на училищната общност е задължително за всички членове и се следи от Комисията по етика при ОУ "Свети Иван Рилски" - гр. Хасково и при нарушаване, Комисията разглежда всички случаи и излиза с предложение за налагане на предвидените в нормативните документи санкции и наказания.

 

В етичният кодекс на училищната общност са залегнали изискванията за морални отговорности към детето, семейството колегите и обществото. Разглеждат се очакванията за професионално поведение от страна на педагогическия и непедагогическия персонал, както и взаимоотношенията с организационните структури.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Илия Сталев

 

Членове:

1. Илия Сталев                              ………………

2. Светлана Георгиева                  ………………

3. Галина Маратилова                   ………………

4. Недялка Ангелова                     ………………

5. Магдалина Тодорова                 ………………

6. Гергана Георгиева                       ………………