ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ - ХАСКОВО

6300 Хасково; бул. „Г. С. Раковски“ №24; тел.: 038 62 26 42; e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:

Тонка Ченгелова

Директор

Г О Д И Ш Е Н    П Л А Н

на

ОУ “ Св. Иван Рилски“, гр. Хасково

за учебната 2018/2019 година

Годишният план е приет на  заседание на  Педагогическия съвет с протокол    №12/13.09.2018г.и утвърден от директора на училището със Заповед № РД-14-4/ 17.09.2018г.

 


І. Анализ на дейността на училището за учебната 2017/201

През учебната 2017-2018 година основните приоритети на училищната политика са гарантиране и  развитие на качество на образованието, повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти и модернизация на образователната среда.

Политиката на училището е да осигурява  ясни действия, насочени към образователна система, която приобщава и уважава многообразието, насърчава всички ученици да развиват своя потенциал. Всяка идея в училище е осмислена и реализирана през призмата на ученика като ценност.

Цялостната дейност на ОУ ”Св.Иван Рилски” през учебната 2017/2018година протече съгласно залегналите в годишния план задачи и цели.

Децата от ПГ, учениците от  I – VII клас в началото на учебната 2017/2018 година са 956, а в края на годината са 956. 956 ученици са в дневна форма на обучение,  разпределени съответно в 1 подготвителна група, 27 паралелки  в начален и 13 паралелки в прогимназиален етап  и 16 ГЦОУД  в първи,  втори, трети, четвърти клас и 1– в пети клас.

За учебната 2017/2018 година са записани  168 първокласници, които са разпределени в седем паралелки. .

Приемът на 6 годишни деца в подготвителната група също се реализира. Приети са 25 деца.

Води се последователна политика за посещаване на учебните занятия от децата и учениците. Учителската колегия търси и прилага иновативни техники и стратегии за повишаване на мотивацията на учениците за учебния процес, разширяване на участието им в извънкласни и в извънучилищни дейности, както и участие в Национални програми и проекти на МОН. Ученици, преждевременно напуснали  образователната система  за периода 15.09.2017г. – 15.06.2018 г., няма.

Дейностите в училище са разнообразни по характер, но всички те са подчинени на основната цел на образователната политика за подготовка на граждани на Еропейския съюз, притежаващи нужните знания и умения. Създадена е система за организация и видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на образователния процес. Правилното планиране на дейностите бе решаващо условие за усъвършенстване качеството на управление, организация, структура и методика на обучение.

ОУ ”Св. Иван Рилски” се развива и утвърждава  като училище с добре подготвени учители, които непрекъснато повишават квалификацията си в съответствие с променящата се роля на учителя в образователния процес  да бъде  консултант и партньор на ученика  в бъдещото му личностно израстване и реализация в живота. Училището разполага с необходимите кадри, отговарящи на изискванията за заемане на длъжността „учител“. Учебният процес се води от преподаватели, имащи необходимата образователно-квалификационна степен,  професионални и методически компетентности. От 74 педагогически специалисти – 2 са „професионален бакалавър“, 22 – „бакалавър“, 50 – „магистър“. Четирдесет и девет  педагози имат ПКС, както следва: I ПКС – 2 учители; II ПКС – 11 учители;  III ПКС – 2; IV ПКС- 9;  V ПКС – 25.

 

 


Силни страни в дейността на училището:

 • Пълноценното използване на учебното време и извънкласните дейности доведоха до постигане на  образователните и възпитателните цели на обучението и превръщането на училището в по-желана територия за ученика.
 • Качественото планиране на дейностите беше решаващо условие за усъвършенстването на организацията, структурата и управлението на училището.
 • Получените знания и изградените умения на учениците, съобразени с държавните образователни изисквания, допринесоха за много добри резултати на проведеното национално външно оценяване. Учениците от 4. клас са се представили отлично. Средният успех на випуска е 5.89. Най-висок е резултатът по Човекът и природата – 5.98, а най-нисък по БЕЛ – 5.86. Резултатите от НВО 2018г. в седми клас на основна образователна степен показват повишение с 0,86 точки спрямо резултатите от 2017г. /7 клас – БЕЛ Добър 4.52 и Математика Добър 3.84/. Сравнението на годишния успех по предмети и паралелки с резултатите от НВО показва, че годишните оценки са малко по-високи, но разликата е средно до -1,32. Резултатите показват отлично овладяване на  знанията по основните учебни предмети – БЕЛ, математика, човекът и природата и човекът и обществото – за начален етап и добро овладяване знанията по БЕЛ, математика, биология, химия, физика, история и цивилизация, география и икономика и англ. език – за прогимназиален етап.
 • От завършилите седмокласници всички са приети с конкурсен изпит в профилирани и професионални гимназии. Средният успех на учениците от начален етап на основна образователна степен  за учебната 2017/2018 година е  Отличен (5.74) , а за  прогимназиален етап на основна образователна степен  за учебната 2017/2018 година е Много добър  (5,40), или средно за училището - Много добър (5,46).
 • В училището има целодневна организация на учебния ден за учениците от I-IV клас. ГЦОУД са 15 на брой, разпределени, както следва: I клас – 5 групи; II клас – 4 групи; III клас – 3 групи;  IV клас – 3 групи; 5 клас– 1 група. Общо 388 ученици посещават ГЦОУД.
 • Системен контрол и прозрачност в работата  и организацията на дейностите от страна на училищното ръководство.
 • Професионалното и компетентно разрешаване на проблеми и казуси, възникнали в ежедневната образователна работа.
 • Много доброто взаимодействие и сътрудничество с УН; включването на родителите в реализацията на училищни и извънучилищни прояви, разработване на проекти.
 • Добрите изяви на децата в областта на математиката, изобразителното изкуство, музиката и спорта, гражданското образование, получиха признание в множество прояви на училищно, общинско, областно,  национално равнище.

.

 


Участие в проекти и програми :

 • Национална програма „На училище без отсъствия”, Мярка „Без свободен час"
 • Национална програма „ИКТ в училище“
 • Национална програма „ Посещаемо и безопасно училище“ – във връзка с изпълнение на дейностите от механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. (Решение на Министерски съвет 373 от 05.07.2017г.)
 • „Система за национално стандартизирано външно оценяване", чиято основна целе задължителното оценяване на знанията и уменията на учениците в края на всекиобразователен етап (IV, VII клас) чрез национални стандартизирани изпити.
 • „Диференцирано заплащане", чиято цел е да мотивира развитието на учителите като ключов елемент от системата за повишаване на качеството и ефективността на образователно-възпитателния процес.
 • Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст, като се осигурят условия за достъп до образование без разлика по отношение на етническа принадлежност, пол, произход и вероизповедание чрез създаване на възможност за всеки да се обучава независимо от неговото местоживеене и икономическо положение чрез следните оперативни направления:

-          "Осигуряване на учебници и учебни помагала за учениците в I - VII клас в държавните, общинските и частните училища в Република България";

-          "Осигуряване на закуска и/или плод, и/или мляко (чай), включително млечно-кисели продукти на всеки ученик в I - IV клас и в подготвителната група”.

 • Подобряване на материалната база, свързана с навлизането на информационните и комуникационни технологии  в обучението на децата и административното обслужване на училището.
 • Поддържане сайт на училището www.ivanrilski.com и действащи електронни дневник.
 • Укрепване и развитие на създаденото доверие между ученици, учители, училищно ръководство и родители, с цел положителна промяна в отношението към институцията училище.
 • Утвърждава се вътрешното заместване между колеги с цел реализация на програмата “ Без свободен час”.
 • Оптимално разпределение на финансовите средства и тяхното разходване в условията на делегирани бюджети.
 • Единодействие в работата на училищната общност в стремежа да се защити визията за ОУ ”Св. Иван Рилски” като образователна институция , която дава добра подготовка на децата и в която се  надграждат традициите , спазват  се определен ред и правила на поведение.
 • Честване на  бележити годишнини от събития в нашата история, народни и християнски празници, патронния празник на училището.
 • Участие в международни, национални, областни, общински и училищни инициативи.
 • Посешения на  музеи, театрални постановки и филми.
 • Организиране се спортни състезания, излети, екскурзии и лагери през почивните и ваканционните дни.

 

 


ІІ. Училищен екип и професионална квалификация

 

1. Подбор на кадрите и професионална квалификация.

 

1.1. При подбора на учителите и класните ръководители основен критерий са професионализмът и комуникативните качества на учителя.

1.2. Мотивиране на учителския колектив за квалификация и ефективен учебен труд и утвърждаване мястото на добрите, можещите и мотивираните учители в системата.

2. Научната и методическата подготовка на учителите да се осъществява на следните равнища:

2.1. Квалификация и преквалификация в национални и регионални институти.

2.2. Изработване  на контролни работи , тестове, анкети и оказване на вътрешно-училищна методическа помощ по методически обединения.

2.3. Участие на семинари, практикуми и курсове, организирани от РУО на МОН, Тракийски университет - Ст. Загора, ДИУУ – София, Проект ”Квалификация и кариерно равитие”и др.

 

ІII. Дейности за реализиране на целите

 

ОБРАЗОВАТЕЛНА  ДЕЙНОСТ

 

Образованието като процес включва обучение, възпитание и социализация и е национален приоритет, който  се реализира в съответствие със следните принципи:

1. единна държавна образователна политика за осигуряване правото на предучилищно и училищно образование;

2. ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;

3. равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик;

4. равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и училищното образование;

5. запазване и развитие на българската образователна традиция;

6. хуманизъм и толерантност;

7. съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;

8. иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите;

9. прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното и училищното образование;

10. автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация;

11. ангажираност на държавата, общините и юридическите лица с нестопанска цел, работодателите, родителите и други заинтересовани страни и диалог между тях по въпросите на образованието.

Основните цели на предучилищното и училищното образование са:

1. интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му;

 

 


2.  съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност;

3. придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности;

4. придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие;

5. ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване на развитието и реализацията им;

6. формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;

7. придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорното гражданско участие;

8. формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин;

9. формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с увреждания;

10. познаване на националните, европейските и световните културни ценности и традиции;

11. придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и техните взаимовръзки;

12. придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз.

1. УЧЕБНА  ДЕЙНОСТ

 

1.1. Професионално да се приложат изискванията на МОН за организиране на педагогическата дейност през настоящата  учебна година при изработване на годишните тематични разпределения и плановете на класния ръководител.

Срок: 15.09.2018 г.

Отг. : Директор

 

1.2.Създаване на организационни предпоставки за съдържателна педагогическа дейност:

1.2.1. Изготвяне на седмичното разписание

Срок: 15.09.2018 г .

Отг. :  Донка Генева, Ат. Николова, Хр. Черкезова

 

1.2.2. График за дежурствата на педагогическите специалисти

Срок: 15.09.2018г .

Отг. :  Директор

 

1.2.3. Актуализиране на Правилника за дейността на училището

Срок: 15.09.2018г.

Отг. : Недрет Юсуф

 

1.3.Изграждане на помощни органи и комисии за по-добра организация на образователния процес.

Срок: 11.09.2018 г.

Отг.: Педагогически съвет

 

 


1.4. Осигуряване на приемственост между различните степени на обучение в училище чрез  посещение на занятия, родителски срещи, уроци, съвместни методически дейности, разговори.

Срок: учебна година

Отг. : учителите

 

1.5. За издигане равнището на родноезиковата подготовка учениците по български език и литература да работят по следните проблеми:

1.5.1. Развиване на комуникативно-речевите умения на учениците в началния етап.

1.5.2.  Подобряване на писмената грамотност на учениците в прогимназиален етап.

Срок: учебна година

Отг. : учителите

 

1.6.Екологизацията на обучението по природоматематическите дисциплини да се осъществява в три направления:

1.6.1. Чрез учебното съдържание.

1.6.2. Чрез събирателна и проучвателна дейност.

1.6.3. Чрез комплексни форми за отдих, туризъм, обучение и възпитание, екскурзии.

Срок: През уч. година

Отг.: Учителите

 

2. ВЪЗПИТАТЕЛНА  ДЕЙНОСТ

 

2.1. Работата по възпитанието на подрастващите да бъде подчинена на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурно образование и възпитание на учениците, на приобщаването им към общочовешките ценности и подготовката им за пълноценен живот в съвременните обществено-икономически условия.

2.2.Да се утвърди превантивна възпитателна работа в училище с акцент:

2.2.1. Здравно образование и възпитание.

2.2.2. Наркомания, алкохол, тютюнопушене.

2.2.3. Екологично възпитание.

2.2.4. Професионално ориентиране.

2.2.5. Влияние на сектите .

2.2.6.Противодействие срещу проявите на агресивност и насилие, пристрастяването към хазарт.

2.3. Гражданското,  здравното, екологичното и интеркултурно образование и възпитание да се реализира чрез трите съставни части на образователния процес:

2.3.1. Учебно съдържание

2.3.2. Час на класа

2.3.3. Извънкласни и извънучилищни дейности

В  преподаването на учебния материал, учителите да акцентуват върху следните промени  съгласно ДОС за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурно образование:

- патриотичното възпитание и изграждането на националното самочувствие;

- предприемачеството и управлението на личните финанси;

- безопасността и движението по пътищата;

 

 


 

- защитата при бедствия и аварии;

- превенция на насилието,

- справяне с гнева и агресията и мирно решаване на конфликти;

- превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха;

- превенция и противодействие на корупцията.

Целта е учениците не само да познават институциите и ценностите на демокрацията, но и чрез различни дейности да се формират като личности с позиция и способност да защитават своите права, да участват в гражданския, политическия и социалния живот – да могат да изразяват гражданската си позиция, да вземат решения за своето развитие, да носят отговорност за поведението си.

 

3. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

В училище продължават да работят следните методически обединения :

 • МО  на преподавателите от начален етап
 • МО на преподавателите по хуманитарни дисциплини
 • МО на преподавателите по природоматематическите дисциплини
 • МО на класните ръководители в прогимназиален етап

Методическите обединения  разработват свои планове за целогодишната си дейност при максимално осигуряване възможност за творческа изява на всеки учител. Темите, по които ще работят МО, групите учители и отделните учители, да се фиксират в тези планове.

Срок: 01.10.2018г.

Отг.:  Председателите на МО

4. РЪКОВОДНО – КОНТРОЛНА  ДЕЙНОСТ

 

Контролната дейност през 2018/2019 учебна година ще бъде осъществена в съответствие с изискванията на нормативната уредба за образованието, длъжностните характеристики и годишния план. Организира се от директора и заместник -директорите.

 

І.  Обект на контролна дейност са:

 1. Педагогическата и организационна работа на учителите, дейността на заместник-директорите и обслужващия персонал.
 2. Учебната дейност на учениците и резултатите от нея.
 3. Материално-техническото и информационното осигуряване на училището.
 4. Правилното водене на училищната и учебната документация.
 5. Работата на класните ръководители по проблемите на подрастващите.

 

ІІ. Контролната дейност се осъществява чрез:

1. Непосредствено наблюдение и анализиране работата на заместник –директорите, учителите и помощния персонал.

2. Периодични проверки на задължителната училищна документация - най-малко два пъти годишно.

 

ІІІ. Организация на контролната дейност

1. Контролът по прилагането и изпълнението на държавните образователни стандарти включва:

1.1. Прилагането и изпълнението на учебния план за 2018/2019г.

 


1.2.Спазване на  изискванията за заемане на учителска длъжност, за задължителна преподавателска заетост при разпределение на часовете по отделните предмети между учителите.

1.3. Изработване на годишните разпределения на учителите съобразно учебните програми и указанията на експертите на РУО - Хасково.

2. Спазването на Правилника за дейността на училището е обект на постоянен контрол.

3. Ежедневен контрол на дежурството в училището, като периодично се отчитат резултатите.

4. Ежедневен контрол за спазване на работното време и изпълнението на служебните задължения  от всички учители и служители.

5. При изработването на седмичното разписание на часовете да се изисква то да позволява вземането на всички часове, предвидени в учебния план и разпределението им по дни да осигурява равномерно натоварване на учениците, в съответствие с изискванията на РЗИ.

6. Образователният процес се контролира от директора и заместник-директорите по УД:

а) съвместно с експертите на РУО Хасково;

б) чрез посещение на часове от директора и заместник-директорите в училището, най-малко един път в годината за всеки учител;

в) чрез контролни работи, тестове и разговори за установяване равнището на знанията по отделните предмети и степента на усвояване на задължителния учебен материал и постиженията на учениците;

г) текущ контрол върху организацията на образователния процес, като под внимание ще бъдат взети:

-   готовността на учителите и учениците за съответния час;

-   спазването на учебния план и годишното разпределение;

-  ритмичността на изпитванията и системата за оценяване  съгласно ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

д) Воденето на задължителната учебна документация да се контролира съгласно НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование Обн. - ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г., в сила от 23.08.2016 г.; изм. и доп., бр. 75 от 15.09.2017 г., в сила от 15.09.2017 г.; изм. и доп., бр.

50 от 15.06.2018 г., в сила от 15.06.2018 г. и заповед на директора от 15.09.2018г.

е)  Възпитателната дейност в училището да бъде контролирана чрез:

-          плановете за възпитателната работа на класните ръководители;

-          разговори с класните ръководители и учениците;

-          посещения на планирани от класните ръководители мероприятия.

7. Решенията на ПС да бъдат свеждани до знанието на учители, ученици, служители и родители чрез своевременно издаване на заповеди, наредби, съобщения и да се следи за тяхното изпълнение.

8. Административно-стопанската дейност се контролира от заместник-директора, който периодично дава информация за:

-          състоянието на учебната сграда и опазването й;

-          необходимостта от текущи ремонти и подобрения на материалната база;

-          снабдяване на училището с учебна и училищна документация, УТС и материали;

-          изправността на наличните УТС;

-          дейността на обслужващия и помощния персонал;

-          изпълнението на бюджета;

9. Целогодишно директорът извършва текущи проверки в училището чрез посещение на избираеми учебни часове, факултативни учебни часове, ЧК и извънкласните форми.

10. Директорът контролира текущо и системата за дежурство в училище.

 

 


 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИ И ОБЩЕСТВЕНОСТ, УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

За по-пълноценно осъществяване на възпитателната работа в училището е необходимо учителите да установяват ефективни връзки с родители и обществеността .

 

 1. Да се проведе разяснителна дейност сред родителите.
 2. Координиране дейността на класните ръководители с училищната и общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни с цел издирване, задържане и успешно обучение на подлежащите.
 3. Училищното настоятелство да съдейства за включването на повече родители в извънкласните и извънучилищни форми и дейности.
 4. Съвместна дейност с УН, насочена към подобряване и разнообразяване на  училищния живот.
 5. Да се търси съдействието на родители при честване на бележити годишнини, национални, регионални и училищни празници, спортни и други прояви.
 6. Да се установи тясно сътрудничество между училището и семейството при превантивната работа с деца, застрашени от негативни влияния (хазарт, секти, наркомания, употреба на алкохол и тютюнопушене)

7. Родителски срещи:

7.1. Общоучилищни:

7.1.1. Септември - октомври 2018 година – запознаване на родителите с новостите в образователния процес.

7.1.2. Февруари 2019 година – отчитане на резултатите от първи учебен срок за ПЕ и отчитане на резултатите от междинните нива  в НЕ.

7.1.3. Април  2019 година – за 4 и 7 клас – разясняване на изискванията за провеждане на националното външно оценяване

8. Участие в проекти и програми, обогатяващи и разнообразяващи  образователния процес.

9. Работа с обществения съвет при ОУ „Свети Иван Рилски“.

 

 

 1. 1. ДЕЙНОСТ ПО МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ

1. Да се прави щателен периодичен оглед на материалната база и своевременно да се отстраняват повредите от работниците по поддръжка.

2. Разработване и участие в проекти и програми за подобряване и обновяване  на МТБ.