ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”, ГРАД ХАСКОВО

6300, гр. Хасково,бул. “Г.С.Раковски” №24, тел. 038 622642;  e-mail:ou_rilski @abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ:

Тонка Ченгелова

Директор

ПРОГРАМА

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

2019-2020 учебна година

 

 

 

Програмата е приета на  заседание на  Педагогическия съвет с протокол № 15 /11.09.2019г. и утвърден от директора на училището със Заповед №РД 14-2 / 16.09.2019 г.

 


Преждевременното напускане на училище е комплексно явление, което оказва сериозно влияние върху индивидуалните съдби на пряко засегнатите и благосъстоянието на техните семейства, върху възможностите за развитие на техните общности и върху цялостното социално-икономическо развитие на една страна в средносрочен и дългосрочен план. Преодоляването на проблема изисква интегрирана политика и ангажираност на всички сектори и институции, свързани с образованието и с личностното и професионалното развитие на децата и младите хора в България.

В Основно училище „ Свети Иван Рилски“ няма случаи на преждевременно напуснали училище ученици, а и е налице тенденция към намаляване на безпричинните отсъствия. Ето защо в училището политиките и ключовите мерки са насочени към превенция, която цели предотвратяване на възникването на предпоставки за преждевременно напускане на училище, както и ограничаване на условията, които го благоприятстват. Прилагат се училищни политики за:

 1. подкрепа за личностно развитие на детето и ученика;
 2. приобщаване на новопостъпилите ученици ;
 3. изграждане на позитивен организационен климат;
 4. утвърждаване на позитивна дисциплина;
 5. развитие на училищната общност.

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПРОГРАМАТА

1. Повишаване ефективността на образователните дейности чрез подобряване организацията на учебния процес и повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на педагогическите кадри.

2. Подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и методическа дейност чрез методическите обединения.

3. В училището е осигурена мултимедийна система, даваща възможности за провеждане на обучение чрез използване на съвременни методи. Засиленият интерес  към информационните технологии поставя задача пред училищното ръководство да

 


 

осигури   допълнителна квалификация  на учителите  за практическото използване на компютърни технологии в учебния процес.

4. Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол.

5. Задоволяване на специфичните интереси и потребности на учениците чрез ефективно използване на наличната материално- техническа база (МТБ).

6. Подобряване възможностите на обучение на деца със СОП.

7. Поддържане на официалния web-сайт на училището, който да дава информация и да бъде максимално полезен на учениците и родителите; да популяризира добрите училищни практики и провежданите мероприятия.

8. Сформиране на екип от преподаватели за работа по програми и проекти, свързани с образователната дейност.

9. Превръщане на училището в територия на учениците, на които да се дава възможност за изразяване на своята позиция по въпроси, свързани с  развитието на училището, на изява на техните дарби и интереси

10. Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност

11. Предоставяне на възможности за изява  на учениците  във факултативни часове, спортни дейности, училищни състезания и празници;

 • създаване на клубове по извънкласни дейности и вокални групи ;
 • развитие на системата за подготовка и  участие в състезания, конкурси, олимпиади;
 • участие в национални и международни проекти;

механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна

 


 

 • възраст съгласно прието решение № 373 на МС от 05.07.2017 год. Активно участие в Междуинституционалната платформа „Посещаемо и безопасно училище“

12. Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ.

13. Привличане на родителската общност за активно участие в решаване на училищните проблеми.

 • съвместна работа с Обществения съвет към ОУ “Свети Иван Рилски“
 • съвместна работа с Училищно настоятелство към ОУ „Свети Иван Рилски“
 • с участието на представители на Педагогическия съвет и Обществения съвет   да се приема Етичен кодекс на училищната общност.
 • приобщаване на родителската общност към училищния живот чрез организиране и провеждане на празници и мероприятия, общоучилищни и по класове.

Всички планирани дейности спомагат за създаване на положителни нагласи у учениците към учебния процес и изграждане на мотивация за посещение на училището и участие в живота на училищната общност и осъществяване на превенция на преждевременното напущане на училище и намаляване на безпричинните отсъствия.