Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”, ГРАД ХАСКОВО

6300, гр. Хасково,бул. “Г.С.Раковски” №24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg

 

УТВЪРЖДАВАМ:

Тонка Ченгелова

Директор

Училищна програма за повишаване качеството на образование

 

 

 


Училищната програма за повишаване качеството на образование е актуализирана и приета на заседание на  Педагогическия съвет с протокол № 11 /14.09.2020 г. и утвърден от директора на училището със Заповед №  РД 14-6 /15.09.2020 г.

 


МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

 

 1. I. УВОД

С тези мерки се цели да се подобряват непрекъснато условията и редът за разработване на ефективна вътрешна училищна система за осигуряване на качеството на образованието. От учебната 2020/2021 г. ОУ „Св. Иван Рилски“ – Хасково мултиплицира иновациите в прогимназиален етап.

Мерките са съобразени с принципите и изискванията към институциите за усъвършенстване на процесите за управление на качеството. Също така важно място заемат показателите, условията и редът за измерване на постигнатото качество.

Качеството на образованието се осигурява чрез управление на процеса на развитие на училището, основанo на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения.

Качеството на образованието в училището се осигурява при спазване на следните принципи:

 1. ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите;
 2. автономия и самоуправление;
 3. ангажираност, сътрудничество и социален диалог между всички участници в процеса на образованието и обучението;
  1. удовлетвореност на участниците в процеса на обучението и на другите заинтересовани лица;
   1. …..

Измерването на постигнатото качество в училище се осъществява ежегодно чрез самооценяване.

 

 1. II. РАЗРАБОТВАНЕ НА ВЪТРЕШНА СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО

 

Вътрешната система за осигуряване на качеството е съвкупност от взаимносвързани действия и мерки за постигане, поддържане и развиване на качеството на провежданото образование и/или обучение в ОУ „Св. Иван Рилски“ и резултатите от него в съответствие с държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии и на действащото законодателство.

Вътрешната система за осигуряване на качеството включва:

1.  политиката и целите по осигуряване на качеството;

2.  органите за управление на качеството и правомощията им;

3.  правилата за нейното прилагане;

4.  ….

Политиката и целите по осигуряване на качеството се разработват от директора, съответно от ръководителя на институцията в съответствие със стратегията за развитие на институцията.

Органи за управлението на качеството са:

-       директорът;

-       педагогическият съвет.

За функционирането на вътрешната система за осигуряване на качеството в институцията се определят комисия/комисии.

Броят на членовете, съставът и срокът за изпълнение на работата на комисията или комисиите се определят от директора на ОУ „Св. Иван Рилски“ в зависимост от вида и обема на възложените задачи. В състава на комисията или комисиите може да се включват и външни специалисти.

 


Директорът има следните права и отговорности:

 1. Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност по функционирането на
  вътрешната система за управление на качеството;
 2. Разработва политиката и целите по осигуряване на качеството;
 3. Определя отговорника по качеството;
 4. …….

Педагогическият съвет приема:

 1. мерките за повишаване на качеството на образованието;
 2. правилата за прилагане на вътрешната система за осигуряване на качеството и актуализацията им като част от правилника за дейността на обучаващата институция;
 3. ….

Директорът на училището отговаря за функционирането на вътрешната система за осигуряване на качеството, като със заповеди:

 1. организира изпълнението на следните дейности:

●    анализ на резултатите от изпълнението на целите на училището;

●    анализ на силните и слабите страни, на възможностите и рисковете за развитието на ОУ „Св. Иван Рилски“;

 1. определя комисията, която извършва самооценяването – нейния състав, задачите и сроковете за изпълнение;
 2. определя начина на участие на лицата, включени в процеса на самооценяване: ученици, учители, директор и родители;
 3. утвърждава определените на подготвителния етап дейности, процедури, критерии, показатели и инструментите за самооценяване;
 4. утвърждава преди края на учебната година доклада от самооценяването.

Докладът от самооценяването е част от ежегодния отчет за изпълнението на плана за действие към стратегията за развитието на училището.

Правилата за прилагането на вътрешната система за осигуряване на качеството се разработват от комисията и се приемат от органа като част от правилника за дейността на обучаващата институция.

Годишният план-график съдържа дейностите по самооценяването, групирани по критериите за качество, като задължително се посочват видът на инструментариума към тях и сроковете и отговорните лица за изпълнението им.

 

План-графикът се утвърждава от директора на училището, съответно от ръководителя на институцията в началото на всяка учебна година.

При необходимост се предлагат на директора на ОУ „Св. Иван Рилски“ коригиращи мерки за изпълнение на годишния план-график. След утвърждаване на мерките се организира и координира изпълнението им.

 

 1. I. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПОСТИГНАТОТО КАЧЕСТВО

Измерването на постигнатото качество на образованието и обучението се осъществява от училището чрез прилагането на процедури по критерии и съответния инструментариум към тях за провеждане на дейностите по самооценяването.

Самооценяването е процес на изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование чрез дейности, процедури и критерии, определени от училището.


Периодът за самооценяване за училищата е една учебна година.

Самооценяването се извършва от една комисия или от няколко комисии.

Самооценяването в училищата се извършва по предварително определени критерии и показатели към тях.

Критериите може да се групират по следните области на оценяване:

 1. управление на институцията
 2. образователен процес
 3. взаимодействие на всички заинтересовани страни.

Показателите към всеки критерий са количествени и/или качествени и определят равнището на качеството по съответния критерий.

Критериите се оценяват с точки, като максималният общ брой точки по всички критерии е 100.

Максималният брой точки за всеки критерий се разпределя по показатели в четири равнища на оценяване.

Постигнатото качество се определя чрез крайна оценка, която се формира от сбора от получените точки по всички критерии.

Крайната оценка на постигнатото качество може да e със следните количествени и качествени равнища:

 1. отлично
 2. добро
 3. задоволително
 4. незадоволително

Самооценяването се провежда по процедури, утвърдени от директора на ОУ „Св. Иван Рилски“, съответно от ръководителя на институцията.

По всеки критерий се разработва процедура, която съдържа предмет и цел; инструментариум; описание на технологията на провеждане; вида на доказателствения материал (справка, контролна карта, протоколи, въпросници, анкети и други); начините на обработване на доказателствения материал; режима на съхранение и защита на информацията; отговорностите на лицата.

Към доклада може да се прилагат графики, таблици, статистическа информация и други информационни материали.

Докладът от самооценяването се утвърждава от директора преди края на учебната година.

 

 1. I. МИНИМАЛНИ РАМКОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В УЧИЛИЩЕТО

 

Усъвършенстването на процесите за управление на качеството се постига при спазване на следните изисквания от институцията:

1. Да подобрява работната среда

2. Да осигурява развитие на персонала

3. Да подобрява резултатите от обучението

4. Да подобрява взаимодействието с местната общност, със социалните партньори, работодателски организации, университети и други заинтересовани страни

.

V. МЕТОДИЧЕСКО ПОДПОМАГАНЕ И МОНИТОРИНГ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

(1) За осигуряване на качеството в институциите се осъществяват методическо подпомагане и мониторинг.

(2)        Методическото подпомагане за разработване и функциониране на вътрешна система за осигуряване на качеството включва: консултиране, информиране, инструктиране и представяне на добри педагогически практики.

(3)   Мониторингът е вътрешен и външен, като резултатите от него включват констатации, изводи и препоръки за вземане на информирани решения за усъвършенстване на процеса за осигуряване на качеството в съответната институция.

(4)  Вътрешният мониторинг се осъществява от директора, съответно от ръководителя на институцията.

(5)                Методическото подпомагане и външният мониторинг се осъществяват за училищата – от Министерството на образованието и науката и от регионалните управления по образованието, а за центровете за професионално обучение – от Националната агенция за професионално образование и обучение.

 1. V. ФИНАНСИРАНЕ

Дейностите за изграждане и функциониране на вътрешна система за осигуряване на качеството на образованието и обучението се финансират, както следва:

 1. държавните и общинските училища – със средства от субсидия по формула и от собствени приходи;

Училището може да ползва  и други източници на финансиране – спонсорство, национални и международни програми и проекти и др.

 


Приложение № 1

 1. VI. Критерии по области на оценяване и показатели за измерване на постигнатото качество

Критериите и показателите за измерване на постигнатото качество отговарят на поставената от МОН рамка, но са разработени съобразно статута на учебното заведение.