Оценка на читателите: / 2
Слаба статияОтлична статия 

 

Откриване на процедура за възлагане на обществени поръчки

 


 

1. Описание на поръчката :

Предмет на обществената поръчка: "Доставка на газьол за отопление до 60 000 литра за отоплителен сезон 2014/2015 година за нуждите на Основно училище "Свети Иван Рилски" гр. Хасково

Публикувана в АОП с уникален код : 01763-2014-0002

Крайна дата за приемане на офертата е :18.08.2014

Разглеждането и оценяването на получените оферти ще се извърши на :19.08.2014

 


 

2. Описание на поръчката :

ОУ "Св. Иван Рилски" град Хасково обявява Публична покана с предмет: „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ НА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНАТА ГРУПА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС НА ОУ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” - ХАСКОВО”

Публикувана в АОП с уникален код: 9033180

Крайна дата за приемане на оферти е 12:00 часа на 11.09.2014г.

Разглеждането и оценяването на получените оферти ще се извърши на 12.09.2014г. в 11:00 часа в сграда на ОУ "Св. Иван Рилски" град Хасково - в кабинета на Директора

Документация :

1. Оферта - изтегли

2. Проект-договор - изтегли

2. Техническа спесификация - изтегли

 


 

3.Описание на поръчката :

ОУ "Св. Иван Рилски" град Хасково обявява Публична покана с предмет: „ДОСТАВКА на настолни компютърни конфигурации, преносими компютри и мултимедийни проектори за ОУ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” - ХАСКОВО”

Публикувана в АОП с уникален код: 9035059

Крайна дата за приемане на оферти е 12:00 часа на 31.10.2014г.

Разглеждането и оценяването на получените оферти ще се извърши на 31.10.2014г. след 14:00 часа в сграда на ОУ "Св. Иван Рилски" град Хасково - в кабинета на Директора

Документация :

1. Проект-договор - изтегли

2. Техническа спесификация - изтегли

 


 

 

4.Описание на поръчката :

Доставка на учебници и учебни помагала за децата от ППГ и учениците от първи до седми клас и по учебни предмети за ОУ "Св. Иван Рилски" град Хасково за учебната 2015/ 2016 година,

Публикувана в АОП с уникален код: 9039956-2015-19-03

 

 


 

 

5. Описание на поръчката:

ОУ "Св. Иван Рилски" град Хасково открива възлагане на  поръчка с предмет: „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ НА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНАТА ГРУПА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС НА ОУ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” - ХАСКОВО”

Публикувана в АОП с уникален код : 9056083

Крайна дата за приемане на оферти е 12:00 часа на 09.09.2016г. Срокът за приемане на оферти се удължава до 12.09.2016г. в 12:00 часа.

Разглеждането и оценяването на получените оферти ще се извърши на 13.09.2016 г. в 11:00 часа в сграда на ОУ "Св. Иван Рилски" град Хасково - в кабинета на Директора


Документация

1. Документация - изтегли

2. Проект-договор - изтегли 

 

Покана за обществена поръчка

6.Описание на поръчката:


Описание на поръчката:

Приготвяне и доставка на закуски на децата от Подготвителната група и учениците от първи до четвърти клас на ОУ" Св. Иван Рилски" гр. Хасково

Публикувана в АОП с уникален код : 9067690

Документация :

1. Документация - изтегли

2. Проект-договор - изтегли

2. Техническа спесификация - изтегли

 


 

Откриване процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 79, ал.1, т.3

 

7. Описание на поръчката :

Доставка на учебни помагала за учениците от I до VII клас на ОУ "Св. Иван Рилски" - гр. Хасково за учебната 2018/2019 година

Публикувана в АОП с уникален код: 831622

 

Документация :

1. Декларация - изтегли


 


 


8. Описание на поръчката :

Процедура за провеждане на явен търг за отдаване под наем на имот-публична общинска собственост

 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”, ГРАД ХАСКОВО

6300, гр. Хасково ,бул. “Г.С.Раковски” №24, тел. 038 622642; e-mail: ou_rilski Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 

ЗАПОВЕД

 

№ РД-14-1431/10.09.2018 година

 

На основание чл. 258, ал.1, чл. 259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищно образование, чл. 11 във връзка с чл. 10, ал. 2 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение № 735, Протокол № 37 от заседание на Общински съвет - Хасково, проведено на 27.07.2018 година

 

ОБЯВЯВАМ:

 

Процедура за провеждане на явен търг за отдаване под наем за срок от пет години на имот, публична общинска собственост при следните условия:

1.Описание: отдаване под наем на имот, публична общинска собственост, представляващ: Преместваем павилион за закуски, с площ 41.00 (четиридесет и един) кв.м, находящ се в двора на ОУ “Св. Иван Рилски” – гр.Хасково, разположен по одобрена схема, в югозападния ъгъл на ПИ 77195.712.246.

.

2. Вид на търга: с явно наддаване

3. Начална годишна тръжна цена и начин на плащане:

За Преместваем павилион за закуски, с площ 41.00 (четиридесет и един) кв.м, находящ се в двора на ОУ “Св.Иван Рилски” – гр. Хасково, разположен по одобрена схема, в югозападния ъгъл на ПИ 77195.712.246 – 82,00 (осемдесет и два) лева.

Наемната цена се внася на дванадесет равни месечни вноски платими до 10-то число на текущия месец по банкова сметката на ОУ „Св. Иван Рилски”– гр.Хасково.

4. Размер на депозита:

За Преместваем павилион за закуски, с площ 41.00 (четиридесет и един) кв.м, находящ се в двора на ОУ “Св. Рилски” – гр. Хасково, разположен по одобрена схема, в югозападния ъгъл на ПИ 77195.712.246 – 82,00 (осемдесет и два) лева.

Депозитът представлява 50 на сто от първоначалния годишен наем и се внася по банкова сметка IBAN BG14RZBB91553120034405; BIC код RZBBBGSF, при “РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ” ЕАД в срок до 12,00 часа на деня, предхождащ провеждането на търга.

5. Определям стъпка за наддаване: 10 % от първоначалната тръжна цена;

6. Дата, място и час на провеждане на публичния търг: на 27.09.2018 г. от 14.00 часа в ОУ „Св. Иван Рилски”– гр.Хасково

7. Подаване на документи за участие: Предложенията за участие в публичния търг с явно наддаване се подават в канцеларията на училището в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на заповедта, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта, до 14.00 ч. на деня, предхождащ търга

8. Тръжна документация е достъпна в профила на купувача.

9. Дати за оглед на обекта: всеки делничен ден от 9.00 до 15.00 ч., след направена заявка в канцеларията на училището.

10. Специални изисквания:

- Договорът за наем се сключва с начална дата на протокола за предаване на владението на имота на спечелилия участник

- Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документа, доказващ внасянето на определения депозит.

- Дейността на наемателя, следва да отговаря на всички законови изисквания, регламентиращи извършването на търговска дейност на територията на училище

 

УТВЪРЖДАВАМ

 

Тръжна документация и проекто-договор.

 

Настоящата заповед да се обяви по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост. Препис да се постави на видно място в сградата на ОУ „Св. Иван Рилски”– гр.Хасково и да се обяви в на официалния интернет сайт на Община Хасково и сайта на ОУ „Св. Иван Рилски”– гр.Хасково.

 

 

ТОНКА ЧЕНГЕЛОВА /п/

Директор на ОУ „Свети Иван Рилски“, гр. Хасково

 


 

 

9. Описание на поръчката :


ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”, ГРАД ХАСКОВО

6300, гр. Хасково, бул. “Г.С.Раковски” №24, тел. 038 622642; e-mail: ou_rilski Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 

О Б Я В А

 

На основание чл.11, чл. 15, ал. 5 от от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение № 735, Протокол № 37 от заседание на Общински съвет - Хасково, проведено на 27.07.2018 год., ще се проведе търг за отдаване под наем под наем за срок от 10 (десет) години на следния недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в двора на ОУ „Св. Иван Рилски”– гр.Хасково:

 

1.Описание: отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имот, публична общинска собственост, представляващ: Преместваем павилион за закуски, с площ 41.00 (четиридесет и един) кв.м, находящ се в двора на ОУ “Св.Иван Рилски” – гр.Хасково, разположен по одобрена схема, в югозападния ъгъл на ПИ 77195.712.246.

2. Вид на търга: с явно наддаване

3. Начална годишна тръжна цена и начин на плащане:

За Преместваем павилион за закуски, с площ 41.00 (четиридесет и един) кв.м, находящ се в двора на ОУ “Св. Иван Рилски” – гр. Хасково, разположен по одобрена схема, в югозападния ъгъл на ПИ 77195.712.246 82,00 (осемдесет и два) лева

Наемната цена се внася на дванадесет равни месечни вноски платими до 10-то число на текущия месец по банкова сметката на ОУ „Св. Иван Рилски”– гр.Хасково.

4. Размер на депозита:

За Преместваем павилион за закуски, с площ 41.00 (четиридесет и един) кв.м, находящ се в двора на ОУ “Св. Рилски” – гр. Хасково, разположен по одобрена схема, в югозападния ъгъл на ПИ 77195.712.246 – 82,00 (осемдесет и два) лева.

Депозитът представлява 50 на сто от първоначалния годишен наем и се внася по банкова сметка IBAN BG14RZBB91553120034405; BIC код RZBBBGSF, при “РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ” ЕАД в срок до 12,00 часа на деня, предхождащ провеждането на търга.

5. Определям стъпка за наддаване: 10 % от първоначалната тръжна цена;

6. Дата, място и час на провеждане на публичния търг: на 27.09.2018 г. от 14.00 часа в ОУ „Св. Иван Рилски”– гр.Хасково

7. Подаване на документи за участие: Предложенията за участие в публичния търг с явно наддаване се подават в канцеларията на училището в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на заповедта, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта, до 14.00 ч. на деня, предхождащ търга

8. Тръжна документация е достъпна на профила на купувача.

9. Дати за оглед на обекта: всеки делничен ден от 9.00 до 15.00 ч., след направена заявка в канцеларията на училището

 

ТОНКА ЧЕНГЕЛОВА /п/

Директор на ОУ „Свети Иван Рилски“, гр. Хасково

 


Документация за изтегляне:

 

1. Заявление -изтегли

2. Документи - изтегли


 


 

10. Описание на поръчката :

 

ОТКРИВАНЕ ПРОЦЕДУРА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ПО ЧЛ. 187 АЛ. 1 ОТ зоп


Описание:

ОУ "Св. Иван Рилски" град Хасково открива възлагане на поръчка с предмет: „ОСЪЩЕСТВАВАНЕ,ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС НА ОУ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” – ХАСКОВО, в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя

Публикувана в АОП с уникален код : 9079641

Крайна дата за приемане на оферти е 16:00 часа на 31.08.2018г.

Разглеждането и оценяването на получените оферти ще се извърши на 05.09.2018 г. в 11:00 часа в сграда на ОУ "Св. Иван Рилски" град Хасково - в кабинета на ДиректораДокументация

1. Документация - изтегли

2. Проект-договор - изтегли

 


 

11. Описание на поръчката :

ОТКРИВАНЕ ПРОЦЕДУРА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ПО ЧЛ. 187 АЛ. 1 ОТ ЗОП

 

I. Описание:

ОУ "Св. Иван Рилски" град Хасково открива възлагане на поръчка с предмет:„ОСЪЩЕСТВАВАНЕ,ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС НА ОУ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” – ХАСКОВО, в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя

Публикувана в АОП с уникален код9091536

Крайна дата за приемане на оферти е 16:00 часа на 30.08.2019г.

Разглеждането и оценяването на получените оферти ще се извърши на 05.09.2019 г. в 11:00 часа в сграда на ОУ "Св. Иван Рилски" град Хасково - в кабинета на Директора


II. Документация

1. Документация - изтегли

2. Проект-договор - изтегли


III. Заповед за избор на заявител по схема „Училищен плод“

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”, ГРАД ХАСКОВО

6300, гр. Хасково,бул. “Г.С.Раковски” №24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg

 

 

З А П О В Е Д

№ РД-14-1761/02.09.2019 г.

 

На основание чл.258, ал.1, чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищно образование и във връзка  протокол от работата на комисия, назначена с моя Заповед № РД-14-1768 / 05.09.2019 г., на Директора на ОУ „Св. Иван Рилски” град Хасково за провеждане на процедура за избор на заявител по схема „Училищен плод“ и по Схема „Училищно мляко“ за нуждите на ОУ „Свети Иван Рилски“, гр. Хасково, за период на три учебни години:2019/2020 г.; 2020/2021 г. и 2021/2022 г.

 

О Д О Б Р Я В А М:

I. Доставчици, чрез кои то ОУ „Св. Иван Рилски“, Хасково ще участва :

  • - По схема „Училищен плод“ - „Булмашинженеринг“ ООД ЕИК ********* със

седалище и адрес на управление гр. Хасково , представлявано от Янчо Цанов Вутов.

  • - По схема „Училищно мляко“ - „Милки груп био“ ЕАД ЕИК *********** със

седалище и адрес на управление гр. София, представлявано от Поля Димитрова Пеева

 

II. Одобрявам графиците за доставка на хранителни продукти, както с следва:

- По схема „Училищен плод“ - „Булмашинженеринг“ ООД ЕИК ******** със седалище и адрес на управление гр. Хасково, представлявано от Янчо Цанов Вутов, с максимален брой доставки 46  за всяка една от трите учебни години.

- По схема „Училищно мляко“ - „Милки груп био“ ЕАД ЕИК ******** със седалище и адрес на управление гр. София ул., представлявано от Поля Димитрова Пеева, с максимален брой доставки 50 за всяка една от трите учебни години.

 

Препис от заповедта да се връчи на заинтересованите лицата за сведение и изпълнение.

 

ТОНКА ЧЕНГЕЛОВА  /п/

Директор на ОУ „Св.Иван Рилски”гр. Хасково