ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”, ГРАД ХАСКОВО

6300, гр. Хасково,бул. “Г.С.Раковски” №24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg

 

 

УТВЪРДИЛ: /п /

Тонка Андреева Ченгелова

 

 

ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС И ЗА
РАБОТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 В
Основно училище "Свети Иван Рилски", град Хасково, община Хасково

 

Раздел I

 

Общи положения

 

1. Настоящите правила определят:

1.1. реда и начина на организацията и провеждането на образователния процес и на работа през учебната 2020/2021 година в условията на COVOD-19 в Основно училище "Свети Иван Рилски";

1.2. мерките за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса.

2. Правилата се приемат с оглед осигуряване на:

2.1. максимално безрискова среда при стартиране на присъствена организация и провеждане на образователния процес в дневна форма на обучение и класна система на организация за всички ученици, позволяваща намаляване рисковете от предаване на инфекция, включително чрез създаването на нагласи за здравно и социално отговорно поведение на децата като част от възпитателната функция на образованието;

2.2. готовност за превключване на обучение в електронна среда от разстояние (в т.ч. за отделни паралелки, цялото училище или всички училища в общината, областта или държавата) при указания от здравните власти и съобразно решенията на областните кризисни щабове за борба с COVID-19;

2.3. условия за непрекъснатост на обучението за учениците от рисковите групи;

2.4. допълнително (компенсаторно) обучение и подкрепа за учениците, пропуснали учебни занятия поради здравословни причини, в т. ч. и заради карантиниране;

2.5. положителен психоклимат на работа и учене и да редуцираме ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация.

 

 


3. Правилата се отнасят за всички участници в образователния процес – деца,  ученици, педагогически и медицински специалисти и родители, които са обхванати пряко или косвено в дейностите по организиране и провеждане на образователния процес, както и за непедагогическия персонал.

4. Правилата са разработени съобразно вида на училището, сградния фонд, персонала, различните възрастови групи ученици, сменен режим, спецификата на учебните предмети и регионалните характеристики.

5. В зависимост от епидемичната обстановка правилата могат да бъдат актуализирани и допълвани.

 

Раздел II

 

Организация на средата

 

6. За постигане на баланс между правото на опазване на здравето и правото на образование през учебната 2020/2021 година в училището се прилага стратегия на дистанция (невзаимодействие) между учениците от различните паралелки по класове като се определят критичните зони:

6.1. Организация на учебните помещения (класни стаи, кабинети, лаборатории, работилници и др.):

а) обособяване на отделни етажи, на сектори или сгради за ученици от един етап на степен на образование;

б) отказ от кабинетна система и определяне на отделни класни стаи за паралелките, при което учениците не се местят, а само учителите;

в) ограничаване използването на кабинети само при липса на други възможности за осъществяване на обучението по съответния учебен предмет – напр. ИКТ кабинет, физкултурен салон;

г) определяне на различно начало на учебните занятия и различен график.

6.2. Организация и провеждане на учебни часове на открито при подходящи метеорологични условия

6.3. Организиране на групи за занимания по интереси при смесване на ученици от различни паралелки, в т.ч. и от различни училища се прави разреждане на учениците и се осигурява нужната дистанция, която да не позволява пряко взаимодействие между тях.

6.4. При организиране и провеждане на занимания по интереси, свързани с колективни спортове, се прилагат актуалните указания на Министерството на здравеопазването за спазване на физическа дистанция.

6.5. Максимално ограничаване наемането на външни лектори за извънкласни и извънучилищни занимания по интереси, които може да се осигурят от учители в училището.

6.6. Разпределение на часовете между учителите по един учебен предмет с цел при възможност формиране на норма преподавателска работа в рамките на един випуск.

6.7. Използване на физкултурния салон само в месеците, когато не е възможно провеждане на часовете по физическо възпитание и спорт на

 


открито и възможност за провеждане на часа и в други подходящи помещения в училището.

6.8. Ограничаване отдаването под наем на училищна и/или спортна база.

7. Осигуряване на дистанция в класната стая между учител и ученици, както и между учениците, чрез:

7.1. Разполагане на местата за сядане на учениците на определена дистанция;

7.2. Ограничаване на учениците в групите за целодневна организация на учебния ден в рамките на паралелката, където е невъзможно не повече от две паралелки.

7.3. Организиране на групи за занимания по интереси в рамките на паралелката.

7.4. Осигуряване на физическо разстояние между масата/катедрата/бюрото на учителя и първия ред маси/чинове на учениците, в т.ч. и чрез освобождаване на първия ред маси/чинове и поставяне на плексигласова преграда пред бюрото на учителя, с цел спазване на дистанция от поне 1,5 метра по време на обучение, където е приложимо, особено при работата на учителите с повече от една паралелка.

8. Определяне на критични зони, изискващи осигуряване на дистанция между учениците от различни класове: коридори и стълбища, тоалетни и миялни, столове и бюфети, компютърни кабинети и физкултурни салони, входове , библиотека, площадки на училищния двор и др.

9. Осигуряване на дистанция (невзаимодействие) между учениците от различните паралелки по класове:

9.1. В коридори и стълбища чрез:

а) намаляване на ненужните предмети във фоайетата, в преддверията, коридорите, на стълбищните площадки и др.;

б) движението по коридорите и стълбите става със защитна маска за лице/шлем при спазване на необходимата физическа дистанция, не по-малко от 1,5 метра, с които да бъдат запознати учениците, учителите и другите педагогически специалисти и непедагогическия персонал.

9.2. В санитарните помещения:

а) постига се при различно начало на учебния ден и съответно разработване и утвърждаване на различен график за почивките между часовете и при слети часове;

б) графикът за почистването и дезинфекцията на санитарните помещения да не съвпада с графика на междучасията;

в) поставяне на видно място на информационни табели, на графиците на междучасията и за почистване.

9.3. С оглед избягване струпването на ученици, педагогически специалисти, непедагогически персонал и родители на входа/входовете на училището е необходимо:

а) отваряне на всички входове на училището и разпределяне на достъпа на учители и ученици в сградата ;

 


б) разработване и утвърждаване на график за влизането в сградата/сградите при различно начало на учебния ден;

в) разработване и утвърждаване на график за дежурство на всеки вход;

г) придружители на деца със СОП се допускат в сградата на училището през определен вход с подходяща достъпна, архитектурно адаптирана среда: рампи, асансьори и др.

9.4. Осигуряване на дистанция и избягване на струпване на ученици и персонал в стола и/или бюфета на училището :

а) разработване и утвърждаване на график за хранене съобразно различното начало на учебния ден и съответно на почивките между часовете;

б) обособяване на зони за хранене;

в) ограничаване образуването на опашки от близкостоящи ученици, когато са от паралелки, които не си взаимодействат: график за дежурство и контрол;

г) организиране на хранене в класните стаи като всички храни да бъдат в опаковани в съдове за еднократна употреба и прибори за хранене за еднократна употреба за всеки ученик и да се осигури дистанция между хранещите се;

д) при подходящи метеорологични условия и при възможност организиране на хранене в училищния двор,  и др.;

е) недопускане споделянето на храни и напитки от страна на учениците.

9.5. Спазване на дистанция в училищния двор:

а) спазване на пропускателния режим, ограничаване достъпа на външни хора в сградата на училището и определяне на зони за достъп на родители в двора и до входа на училището;

б) разделяне на дворовете на зони за отделни паралелк;

9.6. Ограничаване до необходимото на престоя на учителите и другите педагогически специалисти в училище:

а) комуникацията между педагогическите специалисти се организира и осъществява в електронна среда (по телефон, електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация се спазват изискванията на физическа дистанция и носене на защитни маски или предпазен шлем;

б) комуникацията с родителите се организира и осъществява предимно в електронна среда (по телефон, електронна поща, платформи и др.), а индивидуални консултации и срещи се провеждат по предварителна уговорка и при спазване на изискванията за физическа дистанция и носене на защитни маски или предпазен шлем;

в) провеждането на педагогически съвети, общи събрания и родителски срещи, събрания на Обществения съвет и на Настоятелството в електронна среда чрез използване на различни методи за провеждане на конферентна връзка по интернет;

г) при необходимост от пряка комуникация и по изключение събирания се организират в по-голямо помещение, което гарантира спазване на изискванията за физическа дистанция и задължително се използват защитни маски/предпазен шлем, шал и др.

 

 


Раздел III

 

Мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на COVID-19

 

10. Всички участници в образователния процес следва да са подготвени за работа в новата обстановка и да носят отговорност за своето здраве, както и за здравето на околните, което изисква спазване на строга лична хигиена и при определени условия носене на защитни маски за лице/ предпазни шлемове.

11. По време на провеждане на образователния процес в училището се осъществяват засилени противоепидемични мерки в помещенията, в т.ч. дезинфекция, проветряване и пречистване на въздуха, както и недопускане на хора с прояви на симптоми на заболяване, ограничаване на достъпа на външни лица;

12. Носене на лични предпазни средства:

12.1. Задължително е носенето на защитна маска за лице/предпазен шлем за:

а) всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица в общите закрити пространства на учебната сграда/сгради: преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, бюфет и столова (освен при хранене);

б) учители, които преподават в повече от една паралелка носят защитна маска за лице/предпазен шлем в класните стаи.

12.2. Носенето на защитна маска за лице/шлем в класната стая, кабинет и други учебни помещения (физкултурен салон и др.) е по желание:

а) от страна на учениците;

б) от страна на учители, които преподават само в една паралелка.

12.3. Изисквания към носенето на защитна маска за лице:

а) преди поставянето на маската ръцете се измиват със сапун и вода или се обтриват с дезинфектант за ръце на алкохолна основа;

б) да покрива изцяло носа и устата;

в) защитната маска се сваля отзад напред като се хванат връзките/ластиците ѝ и се избягва докосването на предната ѝ страна;

г) след свалянето на маската ръцете незабавно се измиват със сапун и вода или се обтриват с дезинфектант за ръце;

д) след свалянето на маската за еднократна употреба се изхвърля в кош за отпадъци и не се носи повторно;

е) след свалянето на маската за многократна употреба се обработва чрез изпиране с гореща вода (термодезинфекция) и перилен препарат (детергент) при температура на водата 60-90°С за не по-малко от 20 минути или с хладка вода при температура по 60°С с препарати с дезинфекциращо действие (биоциди) с концентрация по указание на производителя;

ж) сменя се веднага щом се навлажни.

12.4. Защитна маска за лице се осигурява, както следва:

а) за ученици – от родителите им;

б) за ученици, когато нямат или ползват неподходящи – от училището;

в) за учителите – от училището.

13. Дезинфекция на повърхностите и проветряване:

 


13.1. Определяне на критични точки за задължителна ежедневна дезинфекция: подове на помещенията в сградата/сградите на училището, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, бутони на асансьори, парапети, уреди, стационарни телефони, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др.

13.2. Двукратно ежедневно дезинфекциране и влажно почистване на критичните точки като дезинфектантът, с който се почиства, следва да е разрешен от Министерството на здравеопазването и да постига ефективност при по-кратко време на въздействие (до 15 минути).

13.3. При наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните дейности се увеличават, като в зависимост от обектите и броя на заболелите лица, варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час, като се почистват и дезинфектират повърхности, влезли в контакт със заболялото/заболелите лице/лица.

13.4. Начин на приложение на дезинфектантите за:

а) малки повърхности (дръжки, бутони, ключове, кранове на мивки, клавиатури, бюра, столове и др.) е препоръчително използването на готови за употреба дезинфектанти под формата на спрей, с който се обтриват с чиста кърпа, напоена с дезинфектанта, или директно се напръскват повърхностите, а може да се използват и дезинфекциращи мокри кърпи, които след употреба се изхвърлят съгласно указанията на производителя;

б) големи повърхности (подове, работни плотове, работни маси, умивалници, тоалетни и др.) е препоръчително използването на дезинфектанти под формата на концентрат, от който непосредствено преди употреба се изготвя работен разтвор съгласно указанията на производителя (или в готова форма за употреба) като стриктно се спазват специфичните изисквания за проветряване, последващо изтриване или изплакване на повърхностите с питейна вода, времето на достъп на хора до третираните повърхности.

13.5. Във всички санитарни помещения и тоалетни в училището е необходимо да се следи за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия, както и регулярно изхвърляне на боклука.

13.6. Училищните помещения се проветряват по време на всяко междучасие, като се обръща специално внимание на кабинетите, физкултурния салон, в които повърхностите, мишките, клавиатурите и инструментите се дезинфекцират във всяко междучасие.

14. Създаването на условия за спазване на лична хигиена изисква:

14.1. Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, както и в тоалетните за всички ученици и работещи в училището.

14.2. Поставяне на автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на входа на училището, в учителската стая и в коридорите.

14.3. Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа култура, при кихане и кашляне.

14.4. Ръцете се мият 20 секунди с вода и сапун винаги:

а) когато са видимо замърсени;


б) след кихане или кашляне;

в) преди, по време на и след приготвяне на храна;

г) преди хранене;

д) след употреба на споделени предмети;

е) преди излизането от санитарно-хигиенни помещения и след ползване на тоалетна;

ж) след обработване на боклук;

з) при досег с животни, вкл. домашни любимци;

и) след посещение при болен.

14.5. При невъзможност да измиване се използва дезинфектант за ръце с вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие за обтриване на сухи ръце с продължителност, съгласно указанията на производителя, като се обръща специално внимание на палците, между пръстите, върховете на пръстите, гърба на дланите и ръцете се оставят да изсъхнат.

14.6. Правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти ръце.

14.7. Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и очите.

15. Организиране на дейностите в столовата и в бюфета съгласно указания на Министерство на здравеопазването и на Българската агенция за безопасност на храните с цел осигуряване стриктното прилагане на въведените задължителни противоепидемични мерки и се създаде организация за контрол по отношение на:

15.1. Осигуреност на условия и препарати за дезинфекция на ръцете, подходящо работно облекло и предпазни средства (ръкавици и предпазни маски/шлемове) за работещите в стола и/или в бюфета, като предпазните средства се подменят периодично и задължително при нарушаване на целостта им.

15.2. Осигуреност на препарати за дезинфекция на помещенията за приготвяне на храна и за оборудването и да се спазват разписаните процедури и инструкции за хигиенни практики.

15.3. Кухненската посуда и приборите за хранене се почистват и дезинфекцират след всяка употреба. Съхранението им става в шкафове, в отделни помещения, с покривала от непропусклив материал и др.).

15.4. Храните, приготвяни без топлинна обработка, преминават през измиване и максимално почистване.

15.5. Спазване на поточността на доставки на суровини и храни и движението на работещите в стола/бюфета. Работещите, които са в контакт с доставчици, шофьори, транспортиращи храни и продукти задължително носят предпазни средства (маска/шлем и ръкавици). Осигурени са условия и средства за дезинфекция.

15.6. Доставките за зареждане с храни се извършват при липса на контакт между:

а) отделните доставчици;

б) доставените храни и външни за стола/бюфета лица.

15.7. Ако се предлагат подправки за допълнително овкусяване те се предоставят в индивидуални опаковки (захар, сол и др.). При използване на

 


многократни комплекти за подправки те се дезинфекцират след всеки ползвател.

15.8. Хляба и хлебните изделия се предоставят в предпазен плик за еднократна употреба, като опаковането става от служители, използващи предпазни средства.

15.9. Плодове и зеленчуци се предлагат по възможност в еднократни пликове/ торбички и др. подобни с оглед намаляване риска от контаминиране на продуктите.

15.10. Храните, които се предлагат в неопакован вид или в насипно състояние задължително трябва да се съхраняват по начин, който възпрепятства прекия досег на клиента с тях (предпазна бариера-стъклена, плексигласова и т.н.).

15.11. Доставките от Държавен фонд „Земеделие“ се приемат един път седмично.

15.12. Приборите за хранене и салфетките да са опаковани за еднократна употреба.

15.13. Предлагането на храна с предварително излагане (бюфет) и самообслужване задължително се спазват изискванията за дистанция и използване на лични предпазни средства, като за защита от вторично замърсяване:

а) излагането на храните може да става в закритите части на стола/бюфета с осигурена възможност за дистанция между учениците;

б) създаване на организация за поетапно допускане на учениците (различно начало на учебния ден и различен график на междучасията), за да се избегне струпване.

15.14. Осигуряване на плътни, прозрачни прегради за елиминиране на контакт между учениците и работещите в стола/бюфета.

 

Раздел IV

 

Задължения на директора

 

16. Директорът на училището:

16.1 Със своя заповед:

а) определя лице, отговорно за организацията и спазването на настоящите правила и мерки (напр. заместник-директор по АСД, друг);

б) разпределя отговорностите на педагогическите специалисти и на непедагогическия персонал и график за работа им, който ежеседмично се актуализира;

в) утвърждава графици за началото на учебния ден, за почивките между часовете, за почистване и дезинфекция на различните помещения, за дежурство на входа, в коридорите, стол/бюфет и др.

16.2. Създава организация за:

а) извършване на хигиенни и дезинфекционни дейности, като съвместно с медицинското лице изготвя протокол за почистване и дезинфекция, които не се извършват в присъствието на ученици;

 


б) запознаването на учениците, персонала и посетители със здравните изисквания, с инструкциите за начина на ползване на съответните дезинфектанти, правилното приготвяне на дезинфекционни разтвори (ако не са готови за употреба);

в) бърза и лесна комуникация с родителите, в която може бързо да ги информира за правилата за работа;

г) поставянето на общодостъпно и видно място (преддверия, фоайета, коридори, класни стаи, тоалетни, умивалници и др.) на информационни материали ( постери, плакати и др.) за правилна хигиена и начин за миене на ръцете и за носенето на маска за лице, за спазването на физическа дистанция.

16.3. Чрез класните ръководители на паралелките организира разяснителни информационни кампании за родителите, като участници в образователния процес, както и изпращане на електронни съобщения до родителите чрез електронния дневник, електронни приложения и/или електронна поща.

16.4. Подава към РУО информация за учителите от училището, които биха могли да се включат в реализацията на дистанционна форма на обучение, които разполагат с техническа и технологична възможност, имат необходимите умения, позволява го нормативът им, попадат в рискова група и имат желание.

 

Раздел V

 

Задължения на педагогическите специалисти и на медицинското лице

 

17. Педагогическите специалисти и медицинското лице са длъжни да се запознаят срещу подпис не по-късно от 1-2 работни дни преди началото на учебната година с настоящите правила и да ги спазват стриктно.

18. Педагогическите специалисти, медицинските специалисти и непедагогическия персонал измиват ръцете си, дезинфекцират се и поставят необходимите предпазни средства (маска/шлем) веднага след влизане в институцията и дават личен пример на учениците.

19. В началото на занятията педагогическите специалисти инструктират учениците, съобразено възрастовите им особености, за спазване на изискванията за лична хигиена като провеждат периодични разговори/беседи в рамките на 5-10 минути за правилата, личната отговорност и живота на всеки един от нас в условията на епидемия от COVID-19. Разговорът има за цел най-вече да напомни на учениците за спазване и съблюдаване на правилата за лична хигиена и физическа дистанция и за възпитание на отговорно поведение към себе си и към останалите.

20. Класните ръководители на паралелките:

20.1. Организират информационни кампании за родителите с цел разясняване на:

а) настоящите правила с необходимите пояснения и аргументация за постигане на необходимата увереност и спокойствие от страна на родителите;

 

 


б) конкретните условия, при които ученик може да се обучава в различна от дневната форма, в т.ч. запознаването им със списъци със заболявания, при които ученик и/или негов родител/настойник попада в рискова група.

20.2. Организират изпращане на електронни съобщения до родителите чрез електронния дневник, електронни приложения и/или електронна поща за:

а) създадената организацията, предприетите мерки и за правилата, които следва да се спазват в училището – на първите родителски срещи;

б) епидемичната ситуация в училището – регулярно, веднъж седмично с цел поддържане на добър психоклимат и намаляване на ситуациите на стрес и напрежение, както и елиминиране на възможностите за дезинформация (получаване на подвеждаща и/или непотвърдена информация);

в) обобщават и предава на директора и/или на медицинското лице събраната от родителите (по служебен път) здравна информация за всеки ученик;

г) при наличие на болен ученик, учител или служител или промяна в някоя от мерките и правилата в училището – извънредно, но не по-късно от – 1 работен ден след потвърждаването на заболяване, като информацията включва: броя на заболелите, от кои класове, респ. с кои класове работят, ако са учители, мерките, които са предприети и предстои да се приемат, необходимостта и сроковете за превключване на обучение в електронна среда и за възстановяване на присъствения учебен процес;

д) провеждат консултации с родителите предимно в електронна среда, а при необходимост от пряк контакт при спазване на изискванията за физическа дистанция от 1,5 м. разстояние и със защитна маска.

21. При превключване от присъствено обучение в обучение от разстояние в електронна среда, организирането и провеждането му от страна на учителите е в рамките на уговорената продължителност на работното време, като при нормална продължителност на работното време за отчитане на деня като работен учителят трябва да има поне 5 астрономически часа работа, свързана с осъществяване на обучението, или поне 25 астрономически часа седмично (5 часа среднодневно) при работна седмица от 5 работни дни.

22. По време на междучасията педагогическите специалисти предлагат на учениците занимания и дейности, които подкрепят емоционалното им развитие и преодоляване на тревожността им, свързана с извънредната ситуация.

23. Педагогическите специалисти и медицинското лице напомнят на учениците да докосват по-малко предмети в класната стая и в останалите помещения, както и да не споделят храни и напитки.

24. В случай че използват контактен термометър медицинското лице или учителят го дезинфекцира след всяка употреба.

 

Раздел VI

 

Задължения на лицата, които отговарят за хигиената в сградата на училището

 

25. Лицата, които отговарят за хигиената в сградата на училището:

 

 


25.1. Проветряват всички помещения често за поне 10 мин – сутрин, преди пристигане на учениците, по време на излизане в междучасия, при почистване на помещенията и в края на работния ден.

25.2. Извършват дезинфекция на помещенията двукратно: преди началото и след приключване на смяната, а при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличат, като в зависимост от обектите варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час.

25.3. Почистват тоалетните с почистващи препарати и ги дезинфекцират поне след всяко междучасие.

25.4. Почистват и дезинфекцират чинове/маси, столове и други повърхности и точки за контакт не по-малко от - пъти дневно.

25.5. Изпразват кошчетата за боклук не по-малко от - пъти дневно, след което ги измиват и дезинфекцират.

25.6. Ползват дезинфектанти, които са включени в Регистъра на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на пазара по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещество и смеси, публикуван на електронната страница на Министерството на здравеопазването.

 

Раздел VII

 

Задължения на родителите

 

26. Родителите на учениците са длъжни да декларират обстоятелството, че не им е известно детето им да е било в контакт със заразно болни, няма признаци на заразна болест или положителен резултат за COVID-19, както и че не е поставено под карантина за COVID-19. В декларацията посочват, че са запознати и солидарно отговорни за спазването на правилата на работа в институцията.

27. Родителите се задължават:

а) да не водят детето си в институцията, ако забележат признаци на заболяване и/или повишена телесна температура;

б) да подкрепят усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и психично здраве на детето им;

в) да не водят детето си в институцията, ако забележат признаци на заболяване и/или измерят температура по-висока от 37,3 градуса;

г) да организират незабавното вземане на детето си в случаите, когато бъдат уведомени, че то проявява признаци на заболяване;

д) да придружават детето си само до институцията, без да влизат в двора и в сградата, освен ако не бъдат помолени за това, но в този случай стриктно спазват изискванията за хигиена на ръцете, дихателен етикет и физическа дистанция;

е) осигуряват поне два броя маски, в случай че носенето на маска е както по желание на ученика, така и по препоръка на лекуващия/личния му лекар, а също и за носене в общите закрити части на училището.

 

Важно!
Документът може да бъде допълван и променян, когато бъде оценена необходимостта от това, като всяка промяна се приема и утвърждава по реда, по който е приет и утвърден настоящия документ и следва да бъде сведена до знанието на всички участници в образователния процес.