Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 139
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 475652
Начало Архив обществени поръчки
Оценка на читателите: / 2
Слаба статияОтлична статия 

 

11. Описание на поръчката :

ОТКРИВАНЕ ПРОЦЕДУРА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ПО ЧЛ. 187 АЛ. 1 ОТ ЗОП

 

I. Описание:

ОУ "Св. Иван Рилски" град Хасково открива възлагане на поръчка с предмет:„ОСЪЩЕСТВАВАНЕ,ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС НА ОУ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” – ХАСКОВО, в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя

Публикувана в АОП с уникален код9091536

Крайна дата за приемане на оферти е 16:00 часа на 30.08.2019г.

Разглеждането и оценяването на получените оферти ще се извърши на 05.09.2019 г. в 11:00 часа в сграда на ОУ "Св. Иван Рилски" град Хасково - в кабинета на Директора


II. Документация

1. Документация - изтегли

2. Проект-договор - изтегли


III. Заповед за избор на заявител по схема „Училищен плод“

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”, ГРАД ХАСКОВО

6300, гр. Хасково,бул. “Г.С.Раковски” №24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg

 

 

З А П О В Е Д

№ РД-14-1761/02.09.2019 г.

 

На основание чл.258, ал.1, чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищно образование и във връзка  протокол от работата на комисия, назначена с моя Заповед № РД-14-1768 / 05.09.2019 г., на Директора на ОУ „Св. Иван Рилски” град Хасково за провеждане на процедура за избор на заявител по схема „Училищен плод“ и по Схема „Училищно мляко“ за нуждите на ОУ „Свети Иван Рилски“, гр. Хасково, за период на три учебни години:2019/2020 г.; 2020/2021 г. и 2021/2022 г.

 

О Д О Б Р Я В А М:

I. Доставчици, чрез кои то ОУ „Св. Иван Рилски“, Хасково ще участва :

  • - По схема „Училищен плод“ - „Булмашинженеринг“ ООД ЕИК ********* със

седалище и адрес на управление гр. Хасково , представлявано от Янчо Цанов Вутов.

  • - По схема „Училищно мляко“ - „Милки груп био“ ЕАД ЕИК *********** със

седалище и адрес на управление гр. София, представлявано от Поля Димитрова Пеева

 

II. Одобрявам графиците за доставка на хранителни продукти, както с следва:

- По схема „Училищен плод“ - „Булмашинженеринг“ ООД ЕИК ******** със седалище и адрес на управление гр. Хасково, представлявано от Янчо Цанов Вутов, с максимален брой доставки 46  за всяка една от трите учебни години.

- По схема „Училищно мляко“ - „Милки груп био“ ЕАД ЕИК ******** със седалище и адрес на управление гр. София ул., представлявано от Поля Димитрова Пеева, с максимален брой доставки 50 за всяка една от трите учебни години.

 

Препис от заповедта да се връчи на заинтересованите лицата за сведение и изпълнение.

 

ТОНКА ЧЕНГЕЛОВА  /п/

Директор на ОУ „Св.Иван Рилски”гр. Хасково