Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 138
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 482188
Начало Училищни учебни планове 2023/2024 Програма за предоставяне на равни възможности
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

 

Общата подкрепа включва и други дейности, подробно описани в Наредба за приобщаващото образование

 

2.2. Допълнителна подкрепа

Допълнителната подкрепа се осъществява въз основа на направена оценка на индивидуалните потребности на определено дете или ученик от Екип за подкрепа и личностно развитие в училището (ЕПЛР)

Оценката на потребностите се извършва от екипа от специалисти, със заповед на Директора не по-късно от три месеца от подадено заявление за оценка на образователните потребности.

 

Учениците, за които може да се поиска оценка на способностите, са от следните уязвими групи:

-деца със специални образователни потребности – в началото на учебната година ;

- деца с хронични заболявания;

- деца в риск.

 

Допълнителната подкрепа включва:

- работа с дете или ученик по конкретен случай;

- психо-социална рехабилитация;

- рехабилитация на комуникативни нарушения;

- осигуряване на достъпна архитектурна среда;

- ресурсно подпомагане.

 

Допълнителната подкрепа се реализира чрез план за действие за всяко конкретно дете. Родителите задължително се включват в плана за действие като активни участници в дейностите.

Ако ЕПЛР препоръча допълнителна подкрепа, но родителите откажат, училището  уведомява отдел „Закрила на детето“ към АСП по местоживеене на детето с цел социалните служби да окажат съдействие и ако се налага помощ на родителите за осъзнаване на нуждите на детето.

При наличие на три и повече деца/ученици в паралелка се осигурява помощник-учител за подпомагане работата на учителите. Задълженията на помощник-учителите са разписани в Наредба за приобщаващото образование.

При необходимост се изработва индивидуална учебна програма по съответните учебни предмети с цел по-лесното възприемане от ученика, а също се така се изготвя и индивидуален учебен план или учебен план за обучение в комбинирана форма на обучение. За ученици с изявени дарби също се изработва индивидуален учебен план.

 

III. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ПРОГРАМАТА

Дейности

Срок

Отговорник

Забележка

Идентифициране на ученици, които имат необходимост от обща подкрепа

постянен

училищен психолог, логопед, ресурсен учител, класни ръководители

при необходимост

Екипна работа на учителите от даден клас

постоянен

класни ръководител, учители

при необходимост

Определяне на координатор на екипа за оказване на подкрепа

до 17.09.

директор