Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 138
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 482182
Начало Правила за организация на образователен процес в условията на COVID - 19

3. Правилата се отнасят за всички участници в образователния процес – деца,  ученици, педагогически и медицински специалисти и родители, които са обхванати пряко или косвено в дейностите по организиране и провеждане на образователния процес, както и за непедагогическия персонал.

4. Правилата са разработени съобразно вида на училището, сградния фонд, персонала, различните възрастови групи ученици, сменен режим, спецификата на учебните предмети и регионалните характеристики.

5. В зависимост от епидемичната обстановка правилата могат да бъдат актуализирани и допълвани.

 

Раздел II

 

Организация на средата

 

6. За постигане на баланс между правото на опазване на здравето и правото на образование през учебната 2020/2021 година в училището се прилага стратегия на дистанция (невзаимодействие) между учениците от различните паралелки по класове като се определят критичните зони:

6.1. Организация на учебните помещения (класни стаи, кабинети, лаборатории, работилници и др.):

а) обособяване на отделни етажи, на сектори или сгради за ученици от един етап на степен на образование;

б) отказ от кабинетна система и определяне на отделни класни стаи за паралелките, при което учениците не се местят, а само учителите;

в) ограничаване използването на кабинети само при липса на други възможности за осъществяване на обучението по съответния учебен предмет – напр. ИКТ кабинет, физкултурен салон;

г) определяне на различно начало на учебните занятия и различен график.

6.2. Организация и провеждане на учебни часове на открито при подходящи метеорологични условия

6.3. Организиране на групи за занимания по интереси при смесване на ученици от различни паралелки, в т.ч. и от различни училища се прави разреждане на учениците и се осигурява нужната дистанция, която да не позволява пряко взаимодействие между тях.

6.4. При организиране и провеждане на занимания по интереси, свързани с колективни спортове, се прилагат актуалните указания на Министерството на здравеопазването за спазване на физическа дистанция.

6.5. Максимално ограничаване наемането на външни лектори за извънкласни и извънучилищни занимания по интереси, които може да се осигурят от учители в училището.

6.6. Разпределение на часовете между учителите по един учебен предмет с цел при възможност формиране на норма преподавателска работа в рамките на един випуск.

6.7. Използване на физкултурния салон само в месеците, когато не е възможно провеждане на часовете по физическо възпитание и спорт на