Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 138
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 482186
Начало Правила за организация на образователен процес в условията на COVID - 19

б) запознаването на учениците, персонала и посетители със здравните изисквания, с инструкциите за начина на ползване на съответните дезинфектанти, правилното приготвяне на дезинфекционни разтвори (ако не са готови за употреба);

в) бърза и лесна комуникация с родителите, в която може бързо да ги информира за правилата за работа;

г) поставянето на общодостъпно и видно място (преддверия, фоайета, коридори, класни стаи, тоалетни, умивалници и др.) на информационни материали ( постери, плакати и др.) за правилна хигиена и начин за миене на ръцете и за носенето на маска за лице, за спазването на физическа дистанция.

16.3. Чрез класните ръководители на паралелките организира разяснителни информационни кампании за родителите, като участници в образователния процес, както и изпращане на електронни съобщения до родителите чрез електронния дневник, електронни приложения и/или електронна поща.

16.4. Подава към РУО информация за учителите от училището, които биха могли да се включат в реализацията на дистанционна форма на обучение, които разполагат с техническа и технологична възможност, имат необходимите умения, позволява го нормативът им, попадат в рискова група и имат желание.

 

Раздел V

 

Задължения на педагогическите специалисти и на медицинското лице

 

17. Педагогическите специалисти и медицинското лице са длъжни да се запознаят срещу подпис не по-късно от 1-2 работни дни преди началото на учебната година с настоящите правила и да ги спазват стриктно.

18. Педагогическите специалисти, медицинските специалисти и непедагогическия персонал измиват ръцете си, дезинфекцират се и поставят необходимите предпазни средства (маска/шлем) веднага след влизане в институцията и дават личен пример на учениците.

19. В началото на занятията педагогическите специалисти инструктират учениците, съобразено възрастовите им особености, за спазване на изискванията за лична хигиена като провеждат периодични разговори/беседи в рамките на 5-10 минути за правилата, личната отговорност и живота на всеки един от нас в условията на епидемия от COVID-19. Разговорът има за цел най-вече да напомни на учениците за спазване и съблюдаване на правилата за лична хигиена и физическа дистанция и за възпитание на отговорно поведение към себе си и към останалите.

20. Класните ръководители на паралелките:

20.1. Организират информационни кампании за родителите с цел разясняване на:

а) настоящите правила с необходимите пояснения и аргументация за постигане на необходимата увереност и спокойствие от страна на родителите;