Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 138
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 462333
Начало Нови насоки за работа в ОРЕС

 

Приложение към Заповед № на МОН: РД09-4614 от 24.11.2021 г. и

№ на МЗ: РД-01-963 от 24.11.2021 г. г.

 

АКТУАЛИЗИРАНИ НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА

І. В условията на извънредна епидемична обстановка, свързана с COVID-19, училищата задължително прилагат следните мерки за намаляване на рисковете от инфекция:

1. Дезинфекция на повърхностите и проветряване

а) Всекидневно двукратно (преди началото и след приключване на смяната) влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки, включително дръжки на врати и прозорци, ключове за осветление, бутони на асансьори, парапети, уреди, екрани;

б) Увеличаване на хигиенните и дезинфекционните мероприятия при наличие на потвърден случай на COVID-19 – от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час в зависимост от обектите;

в) Почистване и дезинфекциране на тоалетните и санитарните помещения по график. Своевременно осигуряване на течен сапун, дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете или автоматичен сешоар за ръце, тоалетна хартия;

г) Дезинфекциране на кабинети, физкултурни салони, лаборатории, работилници, мишки, клавиатури и инструменти през всяко междучасие;

д) Дезинфекциране на учителската стая по време на всеки учебен час;

е) Проветряване на учебните стаи по време на всяко междучасие и поне 2 пъти по време на часа за не по-малко от 1 минута в съответствие с метеорологичните условия;

ж) Дезинфекция и почистване на училищните автобуси преди и след всеки курс.

2. Лична хигиена

а) Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение;

б) Поставяне на дезинфектант за ръце на видно място на входа на училището, в класни стаи, кабинети, лаборатории, работилници и други помещения в сградата на училището;

в) Поставяне на видно място на правила за спазване на лична хигиена;

г) Организиране на хигиенните и дезинфекционните дейности и правилно подготвяне на дезинфекционните разтвори съвместно с медицинското лице в училището и/или с оказана методична помощ от Регионалната здравна инспекция (РЗИ). За

биоцидите, които не са готови за употреба, разтворите за работа се приготвят съгласно издадените от МЗ разрешения.

3. Носене на защитна маска за лице

3.1. Всички ученици от V до XII клас, както и целият педагогически и непедагогически персонал, носят защитна маска за лице по време на престоя им в училище, с изключение на момента на вземане на проба за изследване с неинвазивен бърз антигенен тест за доказване на COVID-19.

3.2. Децата от предучилищните групи и учениците от началния етап (I-IV клас) задължително носят защитна маска за лице извън класната стая – при влизане в училищната сграда, в коридори, тоалетни, фоайета и други общи помещения, в които има смесване на ученици от различни паралелки и персонал.

3.3. Учениците от начален етап (I-IV клас) задължително носят защитна маска за лице и в класната стая от пристигането им в училище до приключване на изследването на ученика с бърз антигенен тест и отчитане на отрицателен резултат от теста – в дните на изследване.

3.4. Защитните маски за лице за учениците се осигуряват от тях, респективно от техните родители, а за учителите – от училищата. Училищата осигуряват защитни маски за лице и в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване.

3.5. Препоръчително е защитните маски за лице, които се използват от ученици, педагогически и непедагогически персонал да са хирургически или поне от 3 слоя. Най-добрата комбинация на материал е: 1) вътрешен слой хидрофилен материал, напр. памук; 2) външен слой от хидрофобен материал, напр. полипропилен, полиестер, който може да ограничи външно проникване на замърсители в носа и устата; 3) среден хидрофобен слой от синтетичен невълнен материал като полипропилен или памучен слой, който да засилва филтрацията или да задържа капчици.

3.6. Изключение от изискването за носене на защитна маска за лице се допуска в следните случаи:

а) в училищния двор при спазване на физическа дистанция от 1,5 м;

б) за децата от предучилищните групи по време на провеждане на педагогическите ситуации;

в) за учениците в начален етап (I-IV клас) по време на учебен час;

г) за деца и ученици със специални образователни потребности, при които има установена невъзможност за придържане към носенето на защитна маска и становище от личен или от лекуващ лекар, удостоверяващо това;

3.7. При желание на родителите, децата от предучилищните групи или учениците от начален етап (I-IV клас), могат да носят защитни маски за лице по време на целия им престой в училище.

4. Изследване на учениците с неинвазивни бързи антигенни тестове за CОVID-19

4.1. Присъствен образователен процес в училищата, които се намират на територията на община с достигната 14-дневна заболяемост над 250 на 100 000 население може да се провежда при едновременно наличие на следните условия:

а) в училището е осигурено необходимото количество неинвазивни бързи антигенни тестове за COVID-19, включени в Общия списък на взаимно признати бързи антигенни тестове за COVID-19 на Комисията за здравна сигурност на ЕС. Тестовете се осигуряват със средства от държавния бюджет за всички училища – институции в системата на училищното образование на територията на Република България, като за частните училища се допуска и те сами да осигуряват тестове, отговарящи на изискванията в точка 6 от Покана за закупуване на бързи антигенни тестове на Министерството на здравеопазването;

б) при наличие на най-малко 50% от учениците в паралелката с изразено съгласие за провеждане в училището два пъти седмично на изследване за доказване на COVID-19 чрез неинвазивен бърз антигенен тест и/или с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване съгласно изискванията, въведени със заповед от министъра на здравеопазването. Присъственото обучение е само за учениците с изразено съгласие и за тези с валидни документи;

в) в училището е създадена необходимата организация за провеждане на изследване за COVID-19 два пъти седмично с неинвазивни бързи антигенни тестове на учениците и на педагогическия и непедагогическия персонал, които присъстват в училището, с изключение на тези, които притежават валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване съгласно изискванията, въведени със заповед от министъра на здравеопазването.

4.2. Съгласието по т. 4.1., б. „б“ за малолетните ученици (до навършване на 14 г.) се изразява от техните родители, а за непълнолетните ученици (след навършване на 14 г. до навършване на 18 г.) – от тях и техните родители.

4.3. В общините с повече от 250 заболели на 100 000 души за 14-дневен период педагогическият и непедагогическият персонал работи присъствено само при наличие на валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване или при задължително изследване два пъти седмично на място в училището с неинвазивен бърз антигенен тест за COVID-19, осигурен от училището. Лицата, които отсъстват в дните на изследване, се изследват в първия ден, в който посещават присъствено училище.

4.4. Възстановяването на присъствен образователен процес, когато в училището не са осигурени достатъчно количество неинвазивни бързи антигенни тестове за всички ученици за изследване на COVID-19, се извършва приоритетно в следната последователност:

а) за учениците в началния етап (I-IV клас) ;

б) за учениците в прогимназиален етап (V-VII клас) и XII клас;

в) за учениците от VIII до XI клас.

4.5. Присъствен образователен процес е възможен и без тестване в следните случаи:

а) В училищата на териториите на общини с достигната 14-дневна заболяемост между 250 и 500 на 100 000 население, но не са изпълнени условията на 4.1., буква „а“, обучението се осъществява за 50% от паралелките в училището по график за ротация, утвърден от министъра на образованието и науката.

б) Най-малко 50% от учениците в паралелката разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване съгласно изискванията, въведени със заповед от министъра на здравеопазването. Присъственото обучение е само за учениците с валидни документи;

4.6. Изследването на учениците се извършва в училището, с изключение на учениците със специални образователни потребности, в понеделник и четвъртък в началото на учебния ден. Ученик, който отсъства в дните на изследване, се изследва в първия ден, в който посещава присъствено училище. Учениците, които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване, може да не бъдат изследвани. В случаите когато присъственото обучение се възобновява в дни, различни от понеделник и четвъртък, изследване се извършва в първия присъствен ден от седмицата. Ако първият присъствен ден е вторник, следващото изследване се прави в четвъртък. Ако първият присъствен ден е сряда или петък, следващо изследване през седмицата не се извършва.

4.7. Изследването на ученици със специални образователни потребности се извършва в домашни условия в понеделник и в четвъртък. Тестовете се предоставят на родителите не по-късно от един ден преди деня, определен за изследване. При отрицателен резултат от проведения в домашни условия тест учениците посещават училище, като родител декларира, че са спазени упътванията за изследване и полученият резултат е отрицателен, съобразно указанията на производителя. В случаите когато присъственото обучение се възобновява в дни, различни от понеделник и четвъртък, изследване се извършва в първия присъствен ден от седмицата. Ако първият присъствен ден е вторник, следващото изследване се прави в четвъртък. Ако първият присъствен ден е сряда или петък, следващо изследване през седмицата не се извършва.

4.8. Учениците задължително носят маски по време на изследването, освен в момента на вземане на пробата.

4.9. Изследването на учениците се извършва в помещението, в което се провежда първият учебен час. Изследването се провежда от лица, определени от директора (педагогически, непедагогически персонал, медицинско лице и/или доброволци). Доброволци може да бъдат родители, медиатори, представители на БЧК и др., които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване. При вземане и отчитане на пробата лицата следва да са с лични предпазни средства – ръкавици и маски, осигурени от институцията. Изследването и отчитането на резултата се осъществява при спазването на указанията на производителя на съответния тест. Демонстрация на изследването може да бъде видяна на адрес:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQ-C-ORT92p3BsR_xzQXvemxpwtJpZluj

4.10. По време на изследването в класната стая могат да присъстват само учениците и лицата, пряко ангажирани с процеса на изследване.

4.11. След пробовземане учениците извършват задължителна хигиена на ръцете чрез измиване с топла вода и сапун или чрез дезинфекция на ръцете. Повърхностите (маси, чинове, катедри и др.) върху които се е провело изследване, се почистват задължително чрез дезинфекция, помещенията се проветряват.

4.12. При установяване на положителен резултат, ученикът се отделя незабавно в предназначеното за такъв случай място при осигурено наблюдение и се прилага Протокол 1 от Раздел ІІІ от настоящите насоки – Задължителни протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището. Уточняващото (потвърждаващото) изследване следва да се проведе до 24 часа от положителния резултат от бързия

антигенен тест, проведен в училище. На ученика се поставят отсъствия по уважителни причини по смисъла на чл. 62, ал. 1, т. 1 от Наредбата за приобщаващото образование, без да е необходимо представяне на медицински документ в деня, в който е установен положителен резултат от теста в училището. Учениците от паралелката продължават да се обучават присъствено до момента на потвърждаване на положителния резултат от тест, проведен в лабораторни условия. В случай на потвърден положителен резултат, за учениците от паралелката се прилага Протокол 2 от Задължителните протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището. При липса на положителен резултат, паралелката продължава присъственото обучение.

Ученикът с установен положителен резултат от изследване в училище се допуска отново в присъствено обучение само след представяне на валиден документ за отрицателен резултат от лабораторно изследване за COVID-19 или за преболедуване.

4.13. Използваните тестове с отчетен отрицателен резултат се събират в плътни чували/торби за смет, които се завързват и се изхвърлят по общия ред от училището като неопасен отпадък в контейнерите за смесен битов отпадък.

4.14. Използваните тестове с отчетен положителен резултат се събират отделно, в кутии за изгаряне на опасни отпадъци, за еднократна употреба с обем 10 или 20 литра, в зависимост от големината на училището и броя тествани ученици. До запълването на кутиите за изгаряне на отпадъци, същите се съхраняват в определено за целта помещение в училището, до което има достъп само медицински персонал или лица от персонала на училището, определени с нарочна заповед на директора.

4.15. В края на кампанията за изследване на учениците с неинвазивни бързи антигенни тестове за CОVID-19 запълнените и затворени кутии за изгаряне на отпадъци, съдържащи само събраните тестове с отчетен положителен резултат, се предават от директорите на училищата или от определено от тях с нарочна заповед лице, в съответната регионална здравна инспекция (РЗИ), на територията на която се намира съответното училище, като може да се използва неспециализиран транспорт.

4.16. След предаване на кутиите за изгаряне на отпадъци от всички училища в РЗИ директорът на съответната РЗИ предприема действия за временното им съхранение и подаване на информация до Министерството на здравеопазването (МЗ) за наличието и броя на събрани кутии за изгаряне на отпадъци, за които следва да бъде организиран транспорт и предаване за последващо крайно обезвреждане. Обобщената информация от всички РЗИ се изпраща от МЗ на МОСВ/ПУДООС за съставяне на график и предприемане на последващи действия за събиране и транспортиране на национално

ниво на събраните кутии за изгаряне на отпадъци до съоръжението за крайно обезвреждане.

4.17. Само за територията на област София град, поради наличието на голям брой училища с голям брой ученици, при необходимост и по заявка от страна на РУО - София-град и/или на Столична РЗИ за наличието на вече запълнени в училищата по поне 3 броя кутии за изгаряне на отпадъци, РУО – София-град и/или Столична РЗИ подават искане до МОСВ/ПУДООС за осигуряване на транспорт от място на същите кутии по предварително съгласуван с РУО – София-град и/или Столична община график за събиране и транспортиране на вече запълнените кутии до съоръжение за крайно обезвреждане.

4.18. В дните на изследване дневният режим се променя, за да се осигури време за изследване – до 30 минути. Промяната на дневния режим може да се извършва чрез промяна на началото на учебния ден, намаляване на продължителността на междучасията, на времето за организиран отдих и физическа активност, за самоподготовка и за заниманията по интереси (при целодневна организация на учебната дейност), на продължителността на учебните часове или друго решение на директора. Родителите и учениците се уведомяват за промяната на дневния режим поне един ден предварително.

4.19. За учениците, за които не е изразено съгласие за изследване при условията на т. 4.2, се организира обучение от разстояние в електронна среда в зависимост от възможностите на училището. В тези случаи не се прилага процедурата по чл. 40д от Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование, като не се подава заявление за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда и не се изисква разрешение от началника на регионалното управление на образованието.

5. За спазване на задължителните мерки директорът на училището:

5.1. Определя отговорници и разпределя конкретни задължения при организацията и спазването на правилата във връзка с извънредната епидемична обстановка.

5.2. Създава необходимата организация за провеждане на изследване за COVID-19 два пъти седмично с неинвазивни бързи антигенни тестове на учениците и на педагогическия и непедагогическия персонал.

5.3. Запознава персонала, учениците и родителите с мерките за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса, прилагани в училището, и промените в тях.

5.4. Осигурява условия за спазване на необходимата дистанция с цел максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки и/или различни училища при провеждане на дейности.

5.5. При провеждането на производствените практики и/или обучението на конкретно работно място учениците предварително се запознават с противоепидемичните мерки и условията на труд във фирмите партньори.

5.6. За организиране на практическото обучение от разстояние в електронна среда учителите по практика и учителите методици следва да информират фирмите партньори на училищата за дигиталните платформи за контакт и обучение на учениците, както и да съдействат за използването на материалите в Националната електронна библиотека на учителите (Хранилището за електронно съдържание) на Министерството на образованието и науката - https://e-learn.mon.bg.

6. В сградата на училището не се допускат:

а) ученици, които не разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване, за които няма изразено съгласие по т. 4.2. за изследване два пъти седмично. По изключение се допускат учениците в ротация по т. 4.5., буква „а“.

б) лица от педагогическия и непедагогическия персонал, които не са изразили съгласие за задължително изследване два пъти седмично на място в училището с неинвазивен бърз антигенен тест за COVID-19, осигурен от училището, и не разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване съгласно изискванията, въведени със заповед от министъра на здравеопазването;

в) лица, които не участват в дейностите на училището или в изследването на учениците.

 

ІІ. В условията на извънредна епидемична обстановка училищата прилагат следните препоръчителни мерки за намаляване на рисковете от инфекция, чрез осигуряване на необходимата дистанция:

1. Класни стаи и организация на учебния процес

а) Определяне на отделна класна стая за всяка паралелка, при което учителите се местят, а учениците – не;

б) Ограничено използване на кабинети, лаборатории, работилници – само при липса на други възможности за осъществяване на обучението по съответния учебен предмет;

в) Отделяне на паралелките от начален етап на отделен етаж/в отделно крило на сградата;

г) Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната обстановка позволява това;

д) Осигуряване на физическо разстояние между учителя и местата на учениците, в т.ч. и препоръчителна дистанция от 1,5 метра по време на обучение, където е приложимо;

е) При възможност ограничаване на учениците в групите за целодневна организация на учебния ден в рамките на паралелката, когато броят на учениците и ресурсите на училищата позволяват това;

ж) При възможност формиране на норма преподавателска работа в рамките на един випуск или на една паралелка за начален етап.

2. Входове, коридори, стълбища

а) По възможност отваряне на повече входове (за училищата с повече от 100 ученици), като се осигури пропускателен режим на всеки отворен вход и се определи кои класове/паралелки преминават през съответния вход без струпване на деца и учители и при спазване на дистанция;

б) Еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите.

3. Дневен режим и обучение на смени

а) При възможност преминаване на двусменен режим на присъствено обучение с оглед намаляване на броя на паралелките в даден период от деня и предотвратяване на тяхното взаимодействие;

б) Различно начало на учебните занятия и различен график за междучасията за различни паралелки, класове и/или етапи на образование в зависимост от броя обучавани ученици.

4. Организация на храненето

а) По график, без струпване на ученици, при спазване на дистанция и осъществяване на контрол;

б) При възможност обособени зони за хранене за отделните паралелки под формата на кетъринг с индивидуални прибори на различни места, включително в класни стаи, в училищния двор, в шатри, в беседки и др.;

в) Предоставяне на закуските по линия на Държавен фонд „Земеделие“ при спазване на здравните изисквания и недопускане на смесване на паралелки.

5. Училищен двор

а) Недопускане на външни лица в дворовете в рамките на учебния ден;

б) Допускане на придружители на деца със специални образователни потребности (СОП) в училището при спазване на изискванията за носене на защитни маски за лице, физическа дистанция и дезинфекция;

в) Определяне на зони за отделните паралелки в училищния двор;

г) Провеждане на повече занятия на открито, когато е възможно.

6. Учителска стая и комуникация

а) Престой на учителите в учителската стая само при непосредствена необходимост;

б) Приоритетно осъществяване на комуникацията в електронна среда, спазване на изискванията за физическа дистанция и носене на защитни маски при необходимост от пряка комуникация;

в) Комуникация с родителите предимно в електронна среда, индивидуални срещи и консултации по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ;

г) Провеждане на родителски срещи, събрания на обществения съвет, на ученическия съвет, общи събрания и педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация – в по-голямо помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ.

7. Физкултурен салон

Часовете по физическо възпитание и спорт се провеждат на открито. Когато това е невъзможно, занятията се провеждат в класните стаи. Организират се дейности по преценка на учителя.

8. Библиотека

ІІІ. Задължителни протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището

 

Протокол 1

При наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария, загуба на вкус и обоняние и др.), както и при положителен резултат от приложен в училището неинвазивен бърз антигенен тест за COVID-19:

1. Ученикът се отделя незабавно в предназначеното за такъв случай място при осигурено наблюдение, докато не бъде взет от родител;

2. На ученика се поставя маска, ако няма такава, с размер, подходящ за възрастта;

3. Незабавно се осъществява връзка с родители, като се изисква да отведат ученика при съобразяване с необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице, използване на личен транспорт при възможност);

4. Уведомява се и личния лекар;

5. На родителите се припомнят процедурите, които трябва да следват – да избягват физически контакт и да се консултират с личния лекар на ученика (първо по телефона) за преценка на здравословното му състояние и последващи действия съобразно конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на антигенен или PCR тест за COVID-19 в лабораторни условия;

6. След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок при спазване на изискванията за дезинфекция на РЗИ;

7. Организира се стриктно спазване на превантивните и ограничителните мерки за останалите ученици;

8. Ученикът се допуска отново в присъствено обучение само след представяне на валиден документ за отрицателен резултат от лабораторно изследване за COVID-19 или за преболедуване.

 

Протокол 2

В случай на положителен резултат от изследване в лабораторни условия за COVID-19 на ученик:

 

1. Родителите следва да информират директора на училището, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ и да ѝ предостави списък с учениците и учителите, които са били в контакт с ученика, в съответствие с указанията на РЗИ.

 

2. В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките могат да включват карантиниране на една или няколко паралелки/клас или на цялото училище в зависимост от указанията на РЗИ.

 

3. За идентифициране на контактните лица и мерките, които следва да се предприемат в училището, се разпорежда Регионалната здравна инспекция (РЗИ). Директорът на съответното училище спазва предписанията на РЗИ.

 

4. Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната РЗИ в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 10-дневна

 

 

 

карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и определени като близки контактни:

 

а) Ученици от същата паралелка;

б) Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 1,5 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са последователни), съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ;

в) Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 1,5 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са последователни), съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ.

 

5. Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от 48 часа преди и до 14 дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от 48 часа преди и до 14 дни след датата на вземане на проба за лабораторно изследване по метода PCR или чрез бърз антигенен тест съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ.

 

6. Всички контактни лица се информират за провеждане по време на домашната карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.

 

7. При карантиниране на контактно дете членовете на домакинството му се самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 10-те дни на карантината на детето и още 10 дни след тази карантина. При поява на симптоми при членовете на домакинството се уведомяват РЗИ и личните лекари, независимо дали детето е проявило или не симптоми. (С оглед на безсимптомно протекла инфекция при децата е възможно заразяване на възрастни в домакинствата).

 

8. След излизане на заразения ученик и съучениците му от училището се извършват продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички повърхности, предмети и помещенията, до които е имал контакт ученикът в последните 48 часа, след което стаята/помещенията могат да се използват за учебни занятия.

 

9. Осигурява се психологическа подкрепа при заявено желание, като формата може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

 

 

Протокол 3

При наличие на един или повече симптоми при служител (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене,

повръщане, стомашно разстройство и др.), както и при положителен резултат от приложен в училището неинвазивен бърз антигенен тест за COVID-19:

 

1. Лицето незабавно се отделя в предназначеното за такъв случай място с поставена маска;

 

2. Осъществява консултация с личния си лекар за преценка на състоянието му и за последващи действия, в т.ч. решение дали да се направи тест - PCR или бърз антигенен тест;

 

3. При положителен тест лицето е длъжно да информира директора за здравословното си състояние след преглед или направена консултация;

 

4. След като лицето напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция при спазване на изискванията за дезинфекция на РЗИ;

 

5. Лицето се допуска отново на работа в училище само след представяне на валиден документ за отрицателен резултат от лабораторно изследване за COVID-19 или за преболедуване.

 

 

Протокол 4

В случай на положителен резултат от изследване в лабораторни условия за COVID-19 при служител:

 

1. Лицето информира директора на училището. Той незабавно се свързва със съответната РЗИ, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска от разпространение на инфекцията в училището и в семейството. В зависимост от това се предприемат най-адекватните мерки за изолация в конкретния случай.

 

2. Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с учителите и учениците, които са били в контакт с лицето в съответствие с указанията на РЗИ.

 

3. Идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да се предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ. Директорът на съответното училище изпълнява предписанията на РЗИ.

 

4. В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките могат да включват затваряне на една или няколко паралелки или на цялото училище.

 

5. Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 10-дневна карантина се поставят лица след извършена оценка на риска и определени като високорискови контактни:

 

а) Учениците от паралелката в начален курс, на които учителят е класен ръководител;

б) Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 1,5 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са последователни) съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ;

в) Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 1,5 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са последователни) съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ.

 

6. Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от 48 часа преди и до 14 дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от 48 часа преди и до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR или чрез бърз антигенен тест съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ.

 

7. Всички контактни лица се информират от РЗИ за провеждане на наблюдение по време на домашната карантина за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и за навременно уведомяване на личните лекари и на РЗИ.

 

8. След като заразеното лице напусне училището, се извършват продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи, помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа, след което класните стаи и другите помещения могат да се използват за учебни занятия или други цели.

 

9. Осигурява се психологическа подкрепа по желание, като формата ѝ може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

 

 

ІV. Информиране на родителите и общността

1. Промените в седмичното разписание, направени поради преминаване в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС), графикът за ротация на паралелките (преминаване от и към ОРЕС) и информацията за брой болни от COVID-19 ученици и учители, карантинирани паралелки и учители следва да се публикуват своевременно на интернет страницата на съответното училище. Информацията може да се предоставя също и по предварително оповестен начин - чрез съобщения, чрез електронен дневник, електронни приложения и/или електронна поща.

2. По подходящи начини училището осъществява информационна кампания сред родителите, учителите и учениците за значението на задължителните и

препоръчителните мерки и на ваксинирането за намаляване на разпространението и рисковете от инфекция. Кампанията може да бъде провеждана съвместно с представители на регионалните здравни инспекции, на общините, на регионалните управления на образование, с участието на медицински специалисти и местни лидери на общността.

 

V. Задължителни мерки за преминаване от присъствено обучение към обучение от разстояние в електронна среда

 

1. Осигуряване на защита на личните данни на учителите и учениците и сигурността на информацията в електронна среда при спазване на нормативните изисквания.

 

2. За организиране на обучението от разстояние в електронна среда директорът:

 

а) предварително проучва техническата осигуреност на учителите и учениците за работа от разстояние в електронна среда;

б) определя начина на обучение от разстояние в електронна среда или друг подходящ вариант на обучение в зависимост от възможностите на училището и техническата и технологичната обезпеченост, възрастовите особености и дигиталните умения на учениците;

в) избира съвместно с педагогическия съвет електронна образователна система за обучение и взаимодействие с всички участници в образователния процес, приложенията, които ще се използват по класове и/или паралелки, в т.ч. и възможностите за разделяне на паралелките на по-малки групи;

г) организира в максимална степен обезпечаването на учителите и учениците (извън случаите, когато ОРЕС се организира за отделен ученик по негово или на родителите му желание) с технически средства за провеждането на обучение от разстояние в електронна среда;

д) създава организация по даден учебен предмет при отсъствието на учител няколко паралелки да се обучават едновременно от друг учител;

е) проучва възможностите за възлагане на допълнителни часове на педагогически специалисти за провеждането на обучение от разстояние в електронна среда;

 

3. създава организация за текущо осъществяване на контрол на провеждането на образователния процес в ОРЕС.

 

 

VІ. Подкрепа за ученици в продължително обучение от разстояние в електронна среда

 

1. В училището се организира обща подкрепа в хода на учебната година под формата на консултации и допълнително обучение по отделни учебни предмети на ученици в продължително обучение от разстояние в електронна среда, с установени дефицити при усвояване на учебното съдържание, на ученици с голям брой отсъствия и в риск от отпадане.

 

2. Общата подкрепа за личностно развитие се осъществява под формата на допълнително обучение по учебен предмет, допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните часове, чрез занимания по интереси, логопедична работа, грижа за здравето, ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения, както и за ученици, които не владеят български език.

 

3. Консултациите и допълнителното обучение за преодоляване на образователни дефицити да са съобразени с индивидуалните потребности на ученика и установени пропуски при усвояване на учебното съдържание.

 

4. Училищата с професионални паралелки си партнират с всеки работодател партньор в дуалната система на обучение за непрекъснатост на контакта и обучението с помощта на информационните технологии чрез предоставяне или разработване от страна на бизнеса на подходящи мултимедийни продукти и онлайн ресурси в безконтактни групи за комуникация с ученици и учители, фирмени или общодостъпни платформи за онлайн срещи, визуализация на процеси и обратна връзка.

 

5. При посочените по-горе случаи директорът на образователната институция следва да упражнява контрол на ефективното изпълнение задълженията на учителите да провеждат консултации по учебни предмети по предварително изготвения график за консултациите и допълнителното обучение по учебни предмети, както и да изисква информация относно напредъка на всеки ученик с установени образователни дефицити.

 

 

VІІ. Списък на заболявания, при които се препоръчва преминаване в ОРЕС поради установен по-висок риск от СOVID-19

Като потенциално застрашени от тежко протичане на COVID-19 трябва да се имат предвид децата с компрометиран имунитет (с вроден или придобит имунен дефицит; с онкологични заболявания, особено след химио- и лъчетерапия; тези на лечение със системни кортикостероиди и цитостатици и т.н.).

Вниманието трябва да е насочено и към децата със системни заболявания на съединителната тъкан, които са извън ремисия.

Важна е и групата на всички деца с хронични заболявания, като те могат да обхващат различни органи и системи, като особено внимание следва да се обърне на заболяванията в тежка форма и декомпенсирано състояние.

От медицинска гледна точка препоръка/решение за провеждане на форма на обучение, различна от дневната, при деца с хронични заболявания трябва да се взема индивидуално за всяко дете от лекаря, провеждащ наблюдението на съответното дете, според тежестта и хода на протичане на конкретното заболяване, а при необходимост и след консултация с психолог. За целта е необходимо да се предостави в учебното заведение етапна епикриза от лекуващия лекар за доказване на заболяването и текущия му статус с определяне риска от присъствено обучение и препоръка за провеждане на дистанционно обучение за конкретен период от време.

Предложеният списък със заболявания в детска възраст е ориентировъчен и неизчерпателен. При преценка на лекуващия лекар форма на обучение, различна от дневната, може да се препоръча и за деца с други заболявания, които не са посочени в списъка.

 

Имунология

Първични имунни дефицити при деца - над 200 вида.

Техният брой се променя всяка година.

Детска кардиология

 

1. Хемодинамично значими

 

Вродени сърдечни малформации (оперирани или неоперирани), които протичат със сърдечна недостатъчност (СН) или белодробна хипертония (БХ) и налагат прием на медикаменти:

 

- ВСМ с ляво-десен шънт

 

- цианотични ВСМ

 

- обструктивни ВСМ

 

- комплексни ВСМ

 

2. Болести на миокарда и перикарда (кардиомиопатии, миокардити), протичащи със СН

 

3. Ритъмно-проводни нарушения, налагащи медикаментозно лечение 4.. Артериална хипертония - II степен

 

Болестите са много и изявата и значимостта е различна. Обединяващите пунктове са:

 

- сърдечна недостатъчност

 

- белодробна хипертония

 

- артериална хипоксемия (сатурация под 85%)

 

- риск от внезапна смърт

 

- коморбидност с органна увреда

 

Детска неврология

Хроничните болести в детската неврология са свързани с парези, дизкоординационен синдром, умствена изостаналост и епилепсия - ДЦП, дегенеративни/заболявания на нервната система.

При тези заболявания няма имунен дефицит и при COVID-19 би следвало поведението към тях да бъде както досега - индивидуално обучение или дистанционна форма (при възможност).

Детска ревматология

 

1. Деца на кортикостероидна терапия в доза повече от 20 мг дневно или повече от 0,5 мг/кг/24 ч в период от повече от 4 седмици;

 

2. Провеждане на пулс терапия с ендоксан в последните 6 месеца;

 

3. Едновременно приемане на 2 или повече имуносупресивни медикамента.

 

Хронични ендокринни заболявания

 

1. Високостепенно затлъстяване с метаболитеи синдром

 

2. Вродена подбъбречпа хиперплазия сол-губеща форма и вирилизираща форма

 

3. Полиендокринопатии - автоимунни полиендокринни синдроми

 

4. Болест на Адисон

 

5. Новооткрити тиреотоксикози

 

Метаболитни и генетични заболявания

 

1. Метаболитни заболявания от интоксикационен или енергиен тип - органични ацидурии, дефекти наурейния цикъл, нарушения в обмяната на мастните киселини, митохондриални болести, левциноза.

 

2. Малформативни синдроми асоциирани с имунен дефицит - синдром на Di George, Nijmegen breakage синдром

 

3. Пациенти със синдром на Prader-Willi, които са с екстремно затлъстяване, тежка мускулна хипотония, нарушен глюкозен толеранс или сънна апнея

 

 

 

4. Мукополизахаридози

 

Детска нефрология и хемодиализа

1 .Деца след бъбречна трансплантация

 

2. Деца с хронични гломерулопатии (нефротичен синдром, хроничен нефритен синдром,

 

васкулити с бъбречно засягане и хемолитично-уремичен синдром на имуносупресивна терапия)

Детска гастроентерология

1 . Болест на Крон

 

2. Улцерозен колит

 

3. Автоимунен хепатит

 

4. Деца на домашно парентерално хранене

 

5. Деца с трансплантиран черен дроб

 

Детска фтизиатрия

1.. Всички деца с активна форма на туберкулоза, без бацилооделяне - първите 2 месеца

 

2. Всички деца с активна форма на туберкулоза, с бацилооделяне - до трайно обезбациляване

 

3. Деца с тежки форми на туберкулоза (туберкулозен менингит) до редуциране па неврологичната симптоматика и обезбациляване.

 

4. Всички хематогенно-десиминирани форми - до нормализиране на рентгеноморфологичните промени и обезбациляване.

 

 

Детска онкохематология

 

1. Всички злокачествени заболявания по време на активна химио- и/или лъчетерапия

 

2. Всички пациенти след трансплантация на хемопоетични стволови клетки (костен мозък)

 

3. Всички хематологични заболявания, на лечение с кортикостероиди и/или имуносупресивни медикаменти .

 

4. Всички деца с хронични хемолитични анемии

 

Детска пулмология

 

1. Муковисцидоза

 

2. Тежка и неконтролирана бронхиална астма

 

3. Деца, предложени за белодробна трансплантация и деца с трансплантиран бял дроб.

 

 

 

4. Вродени аномалии на дихателната система, протичащи с чести и тежки екзацербации

 

 

 

5. Деца с бронхиактазии с тежък клиничен ход на заболяването

Неинфекциозен увеит, най-често асоцииран с ювенилен хроничен артрит.

Детска офталмология

Деца след оперативни торакални интервенции

Детска гръдна хирургия

Доказан тежък дефицит на алфа-1 антитрипсин